Notowania JSW +1000% w ciągu półtora roku. Oto 5 ciekawostek o spółce, które warto znać | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
12 paź 2017, 11:40

Notowania JSW +1000% w ciągu półtora roku. Oto 5 ciekawostek o spółce, które warto znać

Grupa JSW to jeden z bohaterów trwającej hossy na GPW. Jeszcze na początku 2016 roku wydawało się, że ten jeden z największych pracodawców w Polsce może upaść. Tymczasem w ciągu ostatnich 18 miesięcy akcje wzrosły o 1000%. Przedstawiamy sześć inwestorskich ciekawostek o Grupie JSW, o których mogłeś do tej pory nie wiedzieć.

Fakt #1: 3,4 mld zł aktywów obrotowych - to najwięcej od 2013 r.

W ciągu I półrocza 2017 roku, JSW zwiększyła wartość aktywów obrotowych o niemal 1 mld zł do kwoty 3,4 mld zł. To najwyższy poziom aktywów obrotowych od końca 2013 roku. Co ciekawe, znaczna większość z tej kwoty to wzrost wartości środków pieniężnych. Skąd wziął się taki napływ gotówki? Patrząc na rachunek przepływów pieniężnych widać, że główną siłą napędową były przede wszystkim zyski generowane z podstawowej działalności. Na koniec czerwca 2017 r. JSW miała 1,77 mld zł środków pieniężnych i dodatkowe 320 mln zł w lokatach bankowych.

Fakt #2: Odbudowa środków trwałych i inwestycje to wyzwanie, stojące przed spółką spółki

Mimo, że JSW odbudowała wartość swoich aktywów obrotowych, to teraz powinna zadbać o odbudowę rzeczowych aktywów trwałych. To w tym elemencie aktywów kryje się głównie wartość kopalń, złóż, koksowni i innego majątku, na którym prowadzona jest podstawowa działalność grupy. Na koniec czerwca 2017 roku aktywa trwałe miały wartość 8,85 mld zł, co było porównywalną wartością jak na koniec 2011 roku. W ciągu ostatnich sześciu lat najwyższą wartość aktywów trwałych wykazał bilans na koniec 2014 roku – 13,1 mld zł. Skąd wynika taki spadek aktywów trwałych? Pierwszym czynnikiem była sprzedaż kilku aktywów grupy, takich jak Koksownia Victoria, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czy Spółki Energetycznej Jastrzębie. Środki uzyskane ze sprzedaży tych aktywów trwałych w dużym stopniu pomogły w 2016 roku utrzymać płynność finansową Grupy JSW. Drugim czynnikiem były dokonane w 2015 roku odpisy wartości narzeczowych aktywach trwałych i wartości niematerialnych w łącznej kwocie 3,28 mld zł. Nie jest jednak wykluczone, że już niedługo możemy być świadkami rozwiązania części tych odpisów, ze względu na trwające już wiele miesięcy odbicie cen węgla koksowego i koksu.

Fakt #3: Poprawa struktury pasywów i spadek zadłużenia

3. Tylko w ciągu I półrocza 2017 roku, wartość kapitału obcego (sumująca wszystkie zobowiązania i rezerwy) spadła o 705,8 mln zł i wyniosła 6 744,2 mln zł. W tym samym okresie kapitał własny dynamicznie wzrósł o 1 447,4 mln zł do kwoty 5 517 mln zł. To znaczna poprawa struktury pasywów. Tym samym wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł z poziomu 0,65 do 0,55. W ostatnim bilansie na dzień 30 czerwca 2017 roku widać zatem, że nadal w pasywach Grupy JSW jest więcej kapitału obcego niż kapitału własnego. Warto jednak dodać, że wartość wszystkich kredytów, pożyczek i obligacji jest niższa o 800 mln zł od wartości środków pieniężnych i lokat bankowych. Rodzi się zatem pytanie, co „siedzi” w innego rodzaju zobowiązaniach i rezerwach? Otóż po stronie kapitału obcego największą pozycją są rezerwy, które na koniec czerwca wynosiły 2 676,9 mln zł. Na co JSW utrzymuje tak duże rezerwy? Aż 1 902,7 mln zł rezerwy pochodzi na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. Związane jest to z odstąpieniem w 2015 roku przez spółkę od wypłaty deputatów. W oficjalnych raportach JSW możemy przeczytać: „Spółka przewiduje, że dokona rozwiązania rezerwy po prawomocnym zakończeniu większości spraw sądowych i ukształtowaniu się w tym względzie odpowiedniej praktyki sądowej. Korzystne orzecznictwo i rozwiązanie tak dużej rezerwy znacznie poprawiłoby strukturę pasywów JSW. Wśród pozostałych rezerw są rezerwy na likwidację zakładu górniczego (526,4 mln zł) oraz na szkody górnicze (258,9 mln zł).

Fakt #4: Restrukturyzacja zatrudnienia i wzrost świadczeń dla pracowników

W ostatnich latach w Grupie JSW mocno spadła wartość świadczeń na rzecz pracowników. W 2016 roku wyniosły one niespełna 2,9 mld zł wobec przedziału 3,4-3,6 mld zł w latach 2012-2015. Fakt ten jest powiązany bezpośrednio ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych osób w grupie. Na koniec czerwca 2017 roku stan zatrudnienia wynosił 26 172 osoby (20 181 pracowników na stanowiskach robotniczych, 5 991 pozostałych). Z kolei na koniec czerwca 2016 roku zatrudnienie było znacznie wyższy i wyniosło 30 568. Szczyt poziomu zatrudnienia w okresie obecności JSW na GPW (od 2012 r.) wypadł na koniec 2014 roku, kiedy to w Grupie JSW pracowało 34 120 osób. Spadek zatrudnienia w ostatnim czasie wynikał przede wszystkim ze sprzedaży kilku spółek zależnych, ale również był pochodną restrukturyzacji zatrudnienia m.in. w postaci programu odejść dobrowolnych.

Po I półroczu 2017 roku, wartość świadczeń na rzecz pracowników w grupie kapitałowej wyniosła 1,55 mld zł. Jeśli tę kwotę podzielimy przez przeciętne zatrudnienie w tym okresie, które wyniosło 26 946 osób, otrzymamy średni koszt przypadający na jednego pracownika w kwocie 9 577 tys. zł na miesiąc. Dla porównania w całym 2015 roku była to kwota 8 851 tys. zł miesięcznie.

Fakt #5: Jeszcze co najmniej 993 mln ton węgla do wydobycia

Kopalnie z Grupy JSW zgodnie ze stanem na koniec 2016 roku, posiadają łącznie ok. 6 228 mln ton zasobów bilansowych węgla. Jednak zasobów operatywnych (do wydobycia) jest znacznie mniej, bo tylko 993 mln ton. Największe zasoby węgla wśród wszystkich Zakładów Górniczych w JSW ma KWK Knurów-Szczygłowice. Wynoszą one 323 mln ton węgla.

Wielkość zasobów operatywnych w poszczególnych Zakładach Górniczych Grupy JSW

zasoby JSW

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.