Debiut na giełdzie krok po kroku. Jak wygląda IPO spółki na GPW? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
08 sie 2017, 10:57

Debiut na giełdzie krok po kroku. Jak wygląda IPO spółki na GPW?

Rok 2017 to czas wielkich debiutów spółek na GPW. I nie chodzi tutaj o ich liczbę, ale o skalę oraz wartość przeprowadzonych ofert. Jednymi z ważniejszych zrealizowanych w tym roku IPO są oferty GetBack, Dino Polska i w ostatnich dniach Play Communications. Ta ostatnia spółka to największy debiut od czasów wejścia JSW na parkiet w 2011 roku i co więcej dotyczył on prywatnego przedsiębiorstwa, a nie spółki państwowej. Postanowiliśmy się przyjrzeć temu, jak wygląda proces wejścia spółki na giełdę. Jakie warunki formalne należy spełnić? Na co zwrócić uwagę oraz od czego zależy sukces IPO?

Po co spółka wchodzi na giełdę?

Decyzja spółki o wejściu na giełdę niesie za sobą szereg konsekwencji związanych z przygotowaniem się do IPO (ang. Initial Public Offering), czyli Pierwszej Publicznej Oferty emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem ofertą publiczną jest zaoferowanie, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa papierów wartościowych do nabycia, w tym przypadku akcji.

Każda spółka zanim podejmie jakiekolwiek kroki musi zastanowić się jaki jest jej cel wejścia na GPW z jakimi korzyściami i obowiązkami się to wiąże. Przede wszystkim głównym powodem jest zazwyczaj chęć pozyskania kapitału ze sprzedaży akcji nowej emisji na dalszy rozwój i finansowanie działalności. Coraz częściej dotychczasowi właściciele wykorzystują debiut do zaoferowania też części posiadanych akcji. Inne korzyści to np. wzrost wiarygodności wśród kontrahentów i instytucji finansowych jako spółka publiczna, zwiększenie rozpoznawalności spółki i jej marki, uzyskanie rynkowej wyceny spółki, możliwość stosowania programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej uzależnionych od wyceny giełdowe czy szansa efektywnego finansowania innych podmiotów zależnych od spółki.

Czym jest rynek podstawowy GPW

Podstawowy rynek regulowany jest dedykowany dla dość dużych spółek o stabilnej strukturze organizacyjnej i finansowej. Spółka musi być dojrzała i doświadczona na rynku, na którym działa. Publiczna oferta w zależności od celów działalności spółki i jej akcjonariuszy może polegać na emisji nowych akcji, sprzedaży istniejących akcji lub połączeniu tych dwóch metod. W pierwszym przypadku to emitent proponuje nabycie akcji, a spółka pozyskuje bezzwrotny kapitał. W przyszłości może go przeznaczyć na dalszy rozwój, inwestycje oraz rozszerzenie obszaru działalności. Jeśli chodzi o drugą formę oferty publicznej to pozyskany ze sprzedaży akcji kapitał trafia do kieszeni akcjonariuszy, którzy zdecydowali się na ich sprzedaż. W ten sposób fundusze inwestycyjne posiadające akcje danej spółki mogą wyjść z danej inwestycji. Gdy połączy się te dwie metody, to kapitał pozyskają akcjonariusze, a także sama spółka.

_M122201

Biorąc pod uwagę powyższe, cele publicznej oferty są dość różne. Jednak motywem wejścia na GPW nie powinna być tylko chęć pozyskania kapitału na doraźne finansowanie dotychczasowej aktywności. W tym ostatnim przypadku, można wziąć przykładowo Kredyt. Inwestorom trzeba zaprezentować perspektywę wzrostu. W Polsce wciąż sektor technologiczny jest niechętnie finansowany przez banki stąd rynek kapitałowy jest jedyną drogą na pozyskanie kapitału dla tego rodzaju spółek.

„Na warszawskiej giełdzie dominują spółki nowej ekonomii z dwóch obszarów. Jest to biotechnologia oraz firmy technologiczne, głównie producenci gier komputerowych. IPO takiej spółki wyróżnia kilka elementów. Przede wszystkim jednak jest to wycena. Spółki te nie posiadają dużego majątku, a ich wartość księgowa jest wielokrotnie niższa od ich kapitalizacji giełdowej. Spółki tego typu działają praktycznie zawsze na rynku globalnym, a przynajmniej mają takie ambicje. Z tego powodu w przypadku odniesienia przez nie sukcesu ich wyceny mogę wielokrotnie poszybować w górę. Natomiast są one również znacznie bardziej ryzykowne, ponieważ tylko niewielki procent tego typu projektów kończy się sukcesem. Mimo tego wysokiego ryzyka, wyceny takich firm są znacznie wyższe od spółek z tradycyjnej gospodarki. Spółki Mabion, CD Projekt, Selvita czy Live Chat Software są tego najlepszym przykładem.”

wskazuje szef agencji relacji inwestorskich InnerValue Wojciech Iwaniuk

Często debiut na giełdzie czy New Connect jest jedyną szansą na pozyskanie kapitału na rozwój spółki technologicznej, której głównym aktywem jest wiedza, zwłaszcza jeżeli planowana skala inwestycji jest duża.

Procedura wejścia spółki na GPW – krok po kroku

Cały proces wejścia na giełdę można rozbić na kilka kroków.

Krok 1. Pierwszym krokiem, od którego uzależnione jest wejście spółki na giełdę to decyzja właścicieli spółki. Oni znają najlepiej swoją firmę i wiedzą czy jest ona gotowa na debiut giełdowy. Powinni przeanalizować wszystkie wiążące się z tym szanse i ryzyka, a potem podjąć konkretne działania, aby zrealizować ten cel.

Krok 2. Spółka musi także posiadać odpowiednią formę prawną. Emitentem publicznych akcji notowanych na GPW może być tylko spółka akcyjna. Dlatego w przypadku np. sp. z o.o. konieczne będzie jej przekształcenie.

Krok 3. Kolejnym krokiem jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej właściwych uchwał związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej m.in. uchwałę o emisji papierów wartościowych w drodze oferty publicznej, uchwałę o ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, uchwałę zawierającą upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w KDPW (dematerializacja).W sytuacji nowej emisji akcji konieczna jest również uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i stosowny wniosek do sądu rejestrowego.

Krok 4. Due diligence, czyli szczegółowa i obiektywna analiza spółki pod względem handlowym, finansowym i prawnym, jest bardzo ważnym elementem IPO. Powinno być wykonane z należytą starannością, zawierać prawdziwe i kompletne dane o kondycji danego przedsiębiorstwa tak aby inwestorzy mogli świadomie podjąć decyzję inwestycyjną o ewentualnym nabyciu oferowanych akcji. Podczas procesu due diligence identyfikuje się również ryzyka związane z działalnością emitenta, które powinny się później znaleźć w prospekcie.

Krok 5. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na powodzenie IPO, jest wybór Oferującego, Audytora, Menadżerów Oferty i Doradców, którzy pomagają przeprowadzić spółkę przez proces publicznej oferty akcji. Oferującym może być wyłącznie firma inwestycyjna np. dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską. Jego udział jest niezbędny. Pośredniczy on przy złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego, przygotowuje punkty obsługi klienta do przyjmowania zapisów w ramach oferty publicznej, przyjmuje zapisy i wpłaty za akcje, uczestniczy w procesie przygotowania prospektu emisyjnego.

Kolejnym podmiotem, bez udziału którego nie obejdzie się IPO, jest audytor, czyli biegły rewident uprawniony do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych. To właśnie audytor przeprowadza finansową część procesu due diligence. Ponadto dokonuje weryfikacji wybranych informacji zawartych w prospekcie oraz ujawnień finansowych tam zawartych (tzw. procedura tick and tie/circle-up ). Sporządza także na potrzeby Menedżerów Oferty tzw. comfort letters. Potwierdzają one zgodność danych zamieszczonych w prospekcie ze sprawozdaniami finansowymi i księgami rachunkowymi emitenta.

Jeśli emitent chce pozyskać także znaczny kapitał od inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze inwestycyjne i emerytalne, w tym również kwalifikowanych inwestorów zagranicznych (ang. Qualified Institutional Buyers ), to powinien zdecydować się na wybór renomowanych Menadżerów Oferty. Najlepiej posiadających duże doświadczenie oraz odpowiednie relacje z rynkiem i inwestorami. Można tutaj wyróżnić funkcję Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu.

Warto również zaangażować do pracy doradcę prawnego i doradcę PR/IR. Ten pierwszy pomoże emitentowi i Menedżerom Oferty sporządzić prospekt emisyjny, przeprowadzić prawny due diligence i przygotować niezbędną dokumentację korporacyjną oraz publicity guidelines (zasady komunikacji z rynkiem). Natomiast doradca PR/IR zajmuje się przygotowaniem kompleksowego planu komunikacji i zarządzania relacjami z rynkiem oraz mediami. Odpowiada również za druk prospektu emisyjnego i jego dystrybucję.

„Rola agencji doradczej zajmującej się wsparciem relacji inwestorskich w trakcie IPO to przygotowanie i przeprowadzenie całej kampanii informacyjnej, ukierunkowanej przede wszystkim na media i inwestorów indywidualnych. Patrząc od strony wykonywanych działań i wykorzystywanych narzędzi, w pierwszym kroku skupiamy się na przygotowaniach. A więc chociażby na wypracowaniu (wspólnie ze spółką i pozostałymi doradcami) przekazu inwestycyjnego (tzw. equity story), czyli wybraniu kluczowych dla przyszłych inwestorów informacji o firmie. Prowadzimy lub wspieramy biuro prasowe spółki oraz odpowiadamy za przygotowanie szeroko rozumianych materiałów informacyjnych – poczynając od strony internetowej na której są najważniejsze informacje o IPO, poprzez materiały prasowe, filmy, zdjęcia, prezentacje, działania w social media, a na kampanii reklamowej w prasie i internecie kończąc.”

wskazuje Prezes Zarządu NBS Communications Piotr Wojtaszek

Prospekt emisyjny i jego zatwierdzenie przez KNF – podstawa IPO

Prospekty emisyjne

Krok 6. W przypadku publicznej oferty akcji niezbędnym warunkiem formalnym jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, jakim jest prospekt emisyjny. Jest to podstawowy i zarazem kluczowy dokument w całym procesie IPO. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje o spółce, oferowanych papierach wartościowych, czynnikach ryzyka i perspektywach rozwoju spółki.

Krok 7. Prospekt podlega zatwierdzeniu przez KNF i jest ważny przez kolejne 12 miesięcy. Tylko na jego podstawie emitent może prowadzić publiczną ofertę papierów wartościowych, a potem ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów do obrotu giełdowego.

Zapytaliśmy KNF czy ile czasu średnio trwa zatwierdzenie prospektu emisyjnego, a także czy często występują sytuacje odmowy jego zatwierdzenia. KNF wskazał, że:

„Postępowania administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia prospektów emisyjnych (zatwierdzonych w 2017 r. w liczbie 21) trwały średnio 118 dni, a połowa z zatwierdzonych w 2017 r. prospektów została zatwierdzona w czasie krótszym niż 88 dni. Natomiast średni czas trwania tych postępowań po stronie KNF wynosił 37 dni.”

„W ostatnich latach nie było przypadków odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego, przy czym KNF odmawia zatwierdzenia prospektu emisyjnego tylko w sytuacji, kiedy prospekt nie odpowiada pod względem formy i treści wymogom określonym w przepisach prawa (np. podanie w prospekcie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdziwych informacji i niepodanie ich w prospekcie).”

Najważniejsze elementy prospektu emisyjnego spółki giełdowej są następujące

  • podsumowanie
  • czynniki ryzyka
  • opis działalności
  • przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz zasoby kapitałowe
  • informacje finansowe
  • inne informacje

Kluczowe znaczenie ma dział czynniki ryzyka. Spółka musi wyczerpująco przedstawić jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na jej działalność. Tutaj musi informować o wszystkich procesach sądowych, kontrolach podatkowych jakie trwają w spółce i ewentualnych zależnościach kapitałowych. Inwestorzy muszą obiektywnie ocenić z jakim ryzykiem wiąże się inwestycja w akcje. Dodatkowo ważnym elementem jest stan bieżący operacyjny i finansowy firmy

Na stronie KNF dostępny jest rejestr toczących się postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Można tam sprawdzić czy prospekt został już zatwierdzony czy jednak procedura nadal trwa. Ponadto do każdej spółki załączona jest statystyka postępowania określająca datę wpłynięcia wniosku o zatwierdzenie prospektu oraz data wydania w tym przedmiocie decyzji.

Krok 8. Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki przez KNF należy złożyć wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) o rejestrację w depozycie akcji objętych ofertą publiczną. KDPW prowadzi system rejestracji papierów wartościowych oraz system rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie giełdowym. Rejestracja papierów wartościowych przez KDPW skutkuje ich dematerializacją tj. zastąpieniem dokumentu inkorporującego prawa z papierów wartościowych przez zapisy komputerowe na właściwych rachunkach.

Przeprowadzenie oferty publicznej akcji IPO

Krok 9. Proces oferty publicznej można podzielić na premarketing oferty (investor education) tj. prezentację raportu analitycznego o emitencie, który jest sporządzony przez analityka firmy inwestycyjnej i skierowany do inwestorów instytucjonalnych. Głównymi celami tej części są m.in. edukacja inwestorów dotycząca działalności prowadzonej przez spółkę, ocena zainteresowania IPO ze strony inwestorów, opracowanie podstawowych zagadnień, które powinny być omówione podczas roadshow, zainteresowanie inwestorów prowadzoną ofertą. Następnie na podstawie opinii zebranych od inwestorów, zarząd spółki i bank inwestycyjny ustalają przedział cenowy, w granicach którego oferta będzie plasowana na rynku.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF, następuje już właściwy marketing oferty (roadshow zarządu), który jest organizowany przez Oferującego, czyli biuro maklerskie. Zarząd uczestniczy w szeregu spotkań z inwestorami, prasą, analitykami oraz innymi podmiotami rynku kapitałowego. Głównym zadaniem zarządu spółki w ramach roadshow jest przekonanie inwestorów do uczestnictwa w ofercie. Przedmiotem organizowanych spotkań są np. perspektywy rozwoju spółki czy strategia jej przyszłej działalności. Inwestorzy mają szansę porozumieć się z zarządem i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące spółki. Jednocześnie następuje budowanie księgi popytu (bookbuilding), gdzie prowadzący księgę popytu przyjmuje zapisy na akcje od poszczególnych inwestorów.

„Najważniejsze jest, aby spółka dokładnie przedstawiła model biznesowy, dane finansowe oraz ryzyka związane z inwestycją w akcje spółki. Czasami model biznesowy jest trudny do zrozumienia dla inwestorów, gdy na przykład spółka jest z branży technologicznej czy biotechnologicznej, ale jak pokazuje historia jesli spółka jest dobra jakościowo i nie ma nic do ukrycia to potrafi dobrze się zaprezentować.”

komentuje Arkadiusz Bebel, Zarządzający Funduszami Quercus TFI

„Road show, któremu najczęściej towarzyszą również inne działania marketingu oferty, jak chociażby dialog z inwestorami indywidualnymi, czy relacje z mediami, jest w zasadzie kluczowy dla powodzenia IPO. Do inwestorów instytucjonalnych zwyczajowo kierowana jest pula ok. 80-85% całej oferty akcji, zatem bez przekonania zarządzających do zakupów oferta może zakończyć się fiaskiem.”

wskazuje Prezes Zarządu NBS Communications Piotr Wojtaszek

„Mimo cyfryzacji i rozwoju technologii, spotkanie twarzą w twarz jest testem zaufania i jednocześnie najważniejszym źródłem pozyskiwania informacji, co potwierdzają nasze badania przeprowadzane wśród inwestorów.” 

dodaje Prezes Zarządu NBS Communications.

Na podstawie rekomendacji wydanej przez prowadzącego księgę popytu, zarząd ustala wysokość ceny emisyjnej oferowanych akcji oraz ich ostateczną liczbę.

Później przeprowadza się subskrypcję akcji oraz rozliczenie zapisów akcji w każdej określonej transzy inwestorów odpowiednio indywidualnych oraz instytucjonalnych. Na sam koniec następuje już przydział akcji oferowanych na rzecz subskrybentów.

Ostatnia prosta czyli debiut na giełdzie

Krok 10. Po przeprowadzeniu oferty, spółka składa wniosek bezpośrednio do Zarządu GPW o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji. Do wniosku należy dołączyć m.in. prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF oraz opinię firmy inwestycyjnej dotyczącą spełnienia wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego. Wniosek składany jest na odpowiednim formularzu. Emitent występuje również z wnioskiem o wyznaczenie sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie.

Na zadane przez nas pytanie dotyczące współpracy ze spółkami przy przeprowadzaniu IPO, GPW wskazała, że:

„Giełda służy swoim wsparciem merytorycznym i konsultacjami na każdym etapie prac związanych z IPO – począwszy od etapu przygotowania transakcji i uzgadniania jej harmonogramu, poprzez etap prospektowy, aż do momentu przeprowadzenia oferty publicznej. Spółka wchodząca na GPW musi być gotowa do spełnienia każdego wymogu wchodzącego w skład określonych procesów prawnych, marketingowych i finansowych. Giełda w trakcie procedury szczególną uwagę zwraca na spełnienie przez Spółkę wszystkich kryteriów dopuszczenia i wprowadzania do obrotu giełdowego, określonych dla wybranego przez Emitenta rynku. Dlatego też już na etapie konstrukcji oferty należy zadbać o to, aby sposób jej przeprowadzenia zapewnił odpowiednie rozproszenie akcji oraz płynność obrotu.”

Zarząd Giełdy ma obowiązek podjąć uchwałę w przedmiocie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Debiut giełdowy

_M122333

Krok 11. Ostatnim krokiem, wieńczącym proces kilkumiesięcznej pracy zarządu oraz innych pracowników spółki, jest dzień debiutu. Po symbolicznym uderzeniu w dzwon giełdy, pojawiają się pierwsze notowania akcji spółki. Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany moment, stanowiący zazwyczaj okazję do świętowania. Jeśli oczywiście debiut okazał się sukcesem. Trzeba to podsumować co jest najważniejsze

Kiedy debiut na plus, a kiedy na minus?

Pierwszy dzień notowań i kilka następnych dni po nim pokazuje, czy IPO była korzystna dla inwestorów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odpowiednią wycenę akcji spółki debiutującej na GPW. Kluczowe znaczenie o powodzeniu debiutu w krótkim terminie ma to jak dużym zainteresowaniem cieszyły się akcje spółki.

Cena ostateczna akcji w IPO nie powinna się bardzo różnić od zaproponowanej ceny maksymalnej akcji. Ponadto ocenia się zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych, a także instytucjonalnych. Zależność jest prosta: im większa redukcja na zapisy na akcje, tym lepiej. Dobrym przykładem udanego IPO jest debiut spółki Selvita w 2014 roku, gdzie cena emisyjna wynosiiła 10.30 zl za jedną akcję, a cena zamknięcia na debiucie już 15,79 zł. W 2015 roku wartość przeprowadzonej oferty przez Wirtualną Polskę wyniosła 316,5 mln, a cena zamknięcia na debiucie była wyższa o 3 zł od ceny emisyjnej. Rok 2016 to udany debiut Celon Pharma, a 2017 sprzedaż akcji na wielką skalę i debiut Dino Polska, gdzie wartość całej oferty wyniosła 1,6 mld zł. Natomiast ostatni debiut na warszawskiej giełdzie, czyli sprzedaż akcji Play Communications był na zerze.

Zob.: Debiut Play Communications na zerze

Od czego zależy powodzenie IPO?

Udany debiut to szereg czynników, które muszą być spełnione, aby spółka korzystnie wprowadziła akcje do publicznego obrotu. Jednak jest kilka kluczowych kwestii wartych uwagi.

Wydaje się, że najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na powodzenie IPO, jest dostosowanie się do trendów panujących na rynku. Trzeba znaleźć odpowiedni moment na debiut spółki z danej branży. Obecnie dużą popularnością cieszą się spółki gamingowe czy biotechnologiczne. Ponadto bardzo ważna jest poprawna wycena spółki tak aby odzwierciedlała ona rzeczywistą wartość oferowanych akcji i dawała pewną premię nowym akcjonariuszom.

Bardzo ważną kwestią jest także premarketing i już właściwy marketing IPO. Spółka powinna najpierw ocenić swoje szanse na udany debiut i zebrać jak najwięcej opinii ze środowiska inwestorów. Następnie kluczowe znaczenie mają spotkania zarządu z inwestorami podczas roadshow, To jedyna i najlepsza okazja, żeby przyciągnąć ich uwagę i dowiedzieć się jak oceniają prowadzony biznes. W ten sposób można rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące działalności i stabilności finansowej spółki. Potwierdzić wiarygodność spółki i pozyskać nowe podmioty, chcące zainwestować swoje środki pieniężne. Dlatego nieodzowna jest pomoc agencji IR, mającej już doświadczenie rynkowe z zakresu relacji inwestorskich i wcześniej przeprowadzonych IPO.

Cała oferta publiczna akcji powinna być skrupulatnie zaplanowana i przemyślana. Proces IPO powinien być rozciągnięty w czasie tak aby dać czas inwestorom, a także mediom na analizę spółki i powzięcie właściwej decyzji inwestycyjnej przez tych pierwszych.

Nie zawsze jednak uda się z powodzeniem przeprowadzić IPO. W tym roku publiczną ofertę akcji zawiesił Uniserv-Piecbud. Mimo że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny, spółka wycofała się z IPO ze względu na, jak podała w komunikacie prasowym, niesprzyjające warunki rynkowe. Kolejnym przykładem jest Raiffeisen Bank Polska, który zawiesił ofertę publiczną z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania.

Podsumowując, decyzja o wprowadzeniu akcji danej spółki do obrotu publicznego powinna być dokładnie przemyślana przez jej właścicieli. Na GPW powinny debiutować spółki dojrzałe o stabilnej strukturze finansowej. Najbardziej pożądane są te z perspektywą na rozwój i wzrost, nawet jeżeli jest on obarczony ryzykiem. Ważny jest również cel wprowadzenia akcji do publicznego obrotu. Natomiast cały proces IPO to szereg starannie zaplanowanych czynności, wykonywanych przez grono specjalistów. To wielkie przedsięwzięcie rozciągnięte w czasie, którego sukces zależy od wielu składowych.

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały w 2017 roku i poprzednich latach
 

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.