ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | StrefaInwestorow.pl

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Karty podstawowe

9.00
0.10
1.12%
17:00
Poprzednia wartość: 
8.90
Otwarcie: 
8.98
Wolumen: 
23.78 tys.
Zasięg dzienny: 
9.02
 - 
8.98
Obrót: 
213.97 tys.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Na początku 2014 roku TFI zarządzało 22 funduszami/subfunduszami zamkniętymi oraz 7 subfunduszami w ramach funduszu otwartego. Posiadało także 1 fundusz zewnętrzny zarządzany w oparciu o umowę powierzenia zarządzania portfelem inwestycyjnym. Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący. ALTUS TFI dysponuje bardzo dobrym kapitałem poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. ALTUS TFI obecnie zatrudnia 3 doradców inwestycyjnych. Dwóch zarządzających posiada tytuł CFA. Dwóch zdało wszystkie trzy etapy egzaminu CFA oraz dwóch zarządzajacych zdało dwa etapy egzaminu CFA. Czterech z nich jest jednocześnie akcjonariuszami Towarzystwa. Spółka planuje zatrudnienie kolejnych starannie dobranych specjalistów. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a dobór projektów jest staranny celem wygenerowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa.