Skarbiec Holding – podsumowanie roku obrotowego 2016/2017 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2017, 09:37

Skarbiec Holding – podsumowanie roku obrotowego 2016/2017

  • Rekordowe w giełdowej historii Spółki wyniki finansowe w roku operacyjnym 2016/2017: 109,2 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży usług; 39,7 mln PLN zysku operacyjnego EBIT; 32,5 mln PLN zysku netto;
  • Znaczący wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI: 18,6 mld PLN aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec czerwca 2017 i rekordowe blisko 4 mld PLN aktywów funduszy detalicznych, w tym:

                    - 1,9 mld PLN w funduszach akcyjnych, mieszanych i alternatywnych;

                    -  2,0 mld PLN w funduszach pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych.

  • Blisko 700 mln PLN łącznej sprzedaży netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI;
  • Zmiany właścicielskie i rozpoczęcie współpracy z inwestorem strategicznym;
  • Wzmocnienie zespołu znanymi specjalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym;

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI S.A. – jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku – opublikował wyniki finansowe za 2Q 2017 roku (4Q roku obrotowego 2016/2017). W roku obrotowym 2016/2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług wyniosły 109,2 mln PLN (wobec 75,4 mln PLN w roku obrotowym 2015/2016), zysk operacyjny EBIT 39,7 mln PLN (wobec 15,5 mln PLN w roku obrotowym 2015/2016), natomiast zysk netto 32,5 mln PLN (wobec 13,0 mln PLN w roku obrotowym 2015/2016).

Jestem bardzo zadowolony z wyników finansowych, jakie osiągnęliśmy w minionym roku obrotowym. Pod wieloma względami był to dla nas bardzo intensywny czas, a ostatecznie okazał się rekordowy w giełdowej historii Spółki. W pierwszej połowie roku udało nam się uporządkować ofertę produktową, tak aby odpowiadała ona oczekiwaniom naszych Klientów oraz pozwalała nam na optymalne wykorzystywanie naszych zasobów w segmentach, które uważamy za najbardziej obiecujące. W drugiej w pełni korzystaliśmy już z poprawy koniunktury na rynku i optymalnie dopasowanej oferty, co przyczyniło się do istotnego wzrostu napływów do naszych funduszy, ich wyników i w konsekwencji - poziomu aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Nasza oferta produktowa obejmuje obecnie 43 fundusze i subfundusze skierowane do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszy dedykowanych 

mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Na koniec czerwca b.r. aktywa funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI osiągnęły rekordowy poziom blisko 4 mld PLN. Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły 1,9 mld PLN, natomiast aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych – 2,0 mld PLN.

Znaczący wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI w roku obrotowym 2016/2017 był pochodną dobrych wyników funduszy, a także wysokich napływów związanych z uatrakcyjnianiem oferty produktowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w ubiegłym roku obrotowym Skarbiec zmodyfikował swoją ofertę produktową. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie autorskich rozwiązań z grupy funduszy alternatywnych i absolute return. których AuM wynosiły na koniec czerwca 2017 938 mln PLN, co stanowiło 23,9% AuM funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI. W trakcie roku obrotowego 2016/2017 aktywa tej grupy funduszy wzrosły o 421 mln PLN a ich udział w AuM ogółem o 6,2 p.p.

Łączna sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła w roku obrotowym 2016/2017 blisko 700 mln PLN. Wysokie napływy zanotowały w tym czasie fundusze absolute return i alternatywne (+450 mln PLN), a także mFundusze (+180 mln PLN) rozwijane przez Skarbiec we współpracy z mBankiem.

Cieszymy się, że wysoki poziom wyników oraz silna pozycja gotówkowa (stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec roku obrotowego 2016/2017 wyniósł 34,6 mln PLN) pozwalają nam na utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej. W poprzednich latach wypłacaliśmy dywidendę i zależy nam na tym, aby nadal dzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami 

mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu, CFO Skarbiec Holding S.A.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, Zarząd zamierza rekomendować wypłatę w formie dywidendy do 100% zysku wypracowanego przez spółkę Skarbiec Holding S.A. W 2015 roku z zysku na dywidendę przeznaczono 21,3 mln PLN (DPS: 3,12 PLN), co przełożyło się na div. yield
w wysokości ponad 8%, natomiast w 2016 roku z zysku na dywidendę przeznaczono 21,0 mln PLN (DPS: 3,08 PLN), co przełożyło się na div. yield również w wysokości ponad 8%.

Na początku czerwca b.r. pakiet 32,99 proc. akcji Skarbiec Holding, głównego akcjonariusza Skarbiec TFI, zakupił od funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors Murapol sp. z o.o. Tym samym Spółka wkroczyła w fazę współpracy z nowym inwestorem strategicznym. Wydarzenie to wpłynęło także na zmiany kadrowe w Spółce – do zespołu Skarbca dołączyli w tym czasie znani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym m.in. Ewa Radkowska-Świętoń, Dariusz Lasek oraz Jacek Janiuk, jednocześnie kilku specjalistów ze Skarbca zdecydowało się na kontynuowanie swoich karier w innych podmiotach.

Skarbiec TFI na koniec czerwca zarządzał aktywami o wartości ponad 18,6 mld PLN, co czyni go jednym z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Według stanu na dzień 30 czerwca b.r. Skarbiec TFI zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszami dedykowanymi. Obecnie Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce wśród wszystkich TFI w Polsce i drugie miejsce wśród niezależnych TFI w Polsce.

***

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A.

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”.

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), , MetLife OFE (7,32%), Quercus TFI 6,8%, Skarbiec Holding Limited (5,86%) i NN OFE (5%).

Źródło: Spółka, #SKH

Ostatnie wiadomości