Dynamiczny wzrost wyników Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w I półroczu 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 sie 2017, 17:31

Dynamiczny wzrost wyników Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w I półroczu 2017 r.

  • ponad 15 mln zł zysku netto, + 25% r/r
  • 22,3 mln zł EBITDA, +24% r/r
  • 72,4 mln zł przychodów, +12 % r/r
  • ponad 14% wzrostu sprzedaży na rynkach strategicznych: Polska, Hiszpania i Turcja
  • znaczący wzrost przychodów segmentu terapii ATMP +148% r/r
  • 10 000 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w I półroczu 2017 r.
  • ponad 149 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, przechowywanych na koniec czerwca br., + 14% r/r

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych klientów bank komórek macierzystych – wypracował w I półroczu 2017 r. ponad 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto (dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe *), co oznacza wzrost o 25,4 proc. w porównaniu rok do roku (r/r).

Przychody Grupy wyniosły 72,1 mln zł i były wyższe o 12 proc. r/r. Wynik EBITDA (zysk na działalności operacyjnej powiększonej o amortyzację) przekroczył 22,3 mln zł*, co oznacza wzrost o 24,2 proc. r/r.

PBKM odnotował również w I półroczu 2017 r. wzrost rentowności na wszystkich poziomach wyniku. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 25,9 proc. i była wyższa o 2,4 punkty procentowe (p.p.), natomiast rentowność zysku EBITDA wyniosła 32,1 proc. (+4,9 p.p.) w stosunku do poziomu rentowności w I półroczu 2016 roku.

Nasze wyniki w pierwszym półroczu tego roku są bardzo dobre. Nawet po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe dynamika wzrostu wyników utrzymuje się na wysokim poziomie, rośnie również rentowność naszego biznesu

komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

W pierwszym półroczu wzrost zanotowaliśmy w segmencie bankowania B2C. Do bardzo udanych pod tym względem należał drugi kwartał, gdzie wzrost liczby nowo pozyskanych próbek był wyższy o 11% w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku oraz w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Spodziewamy się kontynuacji wzrostów w tym segmencie w kolejnych okresach tego roku. Nasze dane wskazują, że pod względem nowo pozyskiwanych próbek jesteśmy zdecydowanie największym bankiem komórek macierzystych w Europie. Z kolei w segmencie B2B, szczególnie w obszarze usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP (wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej) na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych, przychody za 6 miesięcy tego roku wzrosły prawie dwuipółkrotnie. Perspektywy dalszego wzrostu przychodów z tego obszaru są obiecujące. W maju 2017 roku zawarliśmy umowę o współpracy ze szwedzką spółką NextCell Pharma AB na wytworzenie produktów ATMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę typu 1. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 2 mln zł, przy czym część płatności została już rozliczona poprzez objęcie przez PBKM udziałów w spółce NextCell Pharma AB.

dodaje Jakub Baran.

W wynikach I półrocza 2017 roku ujęty został wpływ, pozytywnego dla PBKM-u, wyroku Sądu Najwyższego na Węgrzech z dnia 20 kwietnia 2017 roku, który uchylił decyzję węgierskiego fiskusa nakazującej spółce zależnej Krio Intezet Zrt. zapłaty zaległego podatku VAT za rok 2011 wraz z odsetkami. Skutkiem tego wyroku w II kwartale 2017 roku rozpoznany został przychód w pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości 2 049 tys. zł z tytułu korekty zobowiązania VAT za rok 2011 oraz anulowania nałożonej na spółkę kary administracyjnej. Na wyniki I półrocza wpływ miały także poniesione koszty związane z prowadzonym procesem akwizycyjnym, które wyniosły w omawianym okresie 362 tys. zł oraz zawiązania odpisu na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 474 tys. zł. Rezerwa ta, związana jest z dotychczas poniesionymi nakładami na prace rozwojowe realizowane w ramach projektów ABC Therapy, BIOOPA oraz Circulate. W przypadku zakończenia się któregokolwiek z projektów komercjalizacją wyników prac, dotychczas utworzone rezerwy zostaną rozwiązane i dokonana zostanie kapitalizacja poniesionych nakładów. Dodatkowo w pierwszym półroczu na wynik miały wpływ koszty wynagrodzeń i ujęcie w nich kolejnych transz programu motywacyjnego o łącznej wartości 562 tys. zł.

Struktura przychodów wg. rynków

Na rynkach strategicznych: Polska, Hiszpania i Turcja, Grupa PBKM osiągnęła w I półroczu 2017 roku 59,2 mln zł sprzedaży - wzrost o 14,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na pozostałych rynkach: Węgry, Rumunia, Włochy i Łotwa oraz w obszarze B2B również w krajach bałkańskich, sprzedaż w omawianym okresie wyniosła 13,4 mln zł, tj. o 3,4 proc. więcej w ujęciu r/r – w dużej mierze jest to zasługa wzrostu sprzedaży na rynku węgierskim.

Struktura przychodów wg. segmentów

Biorąc pod uwagę źródła przychodów, bankowanie B2C (pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych) i B2B (współpraca z podmiotami instytucjonalnymi w zakresie bankowania) wygenerowało w I pół. 2017 r. 64,5 mln zł sprzedaży, o 6 proc. więcej r/r. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 88,7% sprzedaży Grupy w I pół. 2017 roku.

Wartość sprzedaży z innych usług medycznych wyniosła 1,5 mln zł w I półroczu 2017 r. i była o 39,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost przychodów dotyczył segmentu związanego z terapiami komórkowymi ATMP – sprzedaż w tym obszarze wyniosła w I pół. 2017 r. 5,4 mln zł i była o 148,3 proc. wyższa w ujęciu rok do roku.

Dane operacyjne

PBKM według stanu na dzień 30 czerwca br. przechowywał (łącznie w segmentach B2C i B2B) 149,2 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o ponad 14% więcej w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2016 roku. W samym segmencie B2C, spółki z grupy PBKM przechowywały 136,8 tys. próbek na koniec czerwca tego roku, tj. prawie 15,5% więcej niż rok wcześniej. Udział umów w modelu abonamentowym w segmencie B2C wyniósł 62,2%.

W I półroczu 2017 roku PBKM pozyskał 10 000 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, wobec 9 231 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w I półroczu 2016 roku. Natomiast w II kwartale 2017 roku PBKM pozyskał 5 159 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 4 648 próbek pozyskanych w tym samym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 11% w porównaniu rok do roku.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim, rumuńskim, włoskim i łotewskim, a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych z jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy. Od ceny z IPO akcje PBKM wzrosły o ok. 15%.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości