Selvita potwierdza zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2018, 09:01

Selvita potwierdza zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji

Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, potwierdziła zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji („Oferta”). Spółka planuje zaoferować do 2,2 mln akcji nowej emisji i oczekuje, że pozyska 140 mln zł netto. Środki z emisji posłużą do realizacji strategii rozwoju Selvity obejmującej lata 2017-2021, której nadrzędnym celem jest wygenerowanie wzrostu Spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju.

Zgodnie z założeniami przedstawionej w sierpniu 2017 r. strategii rozwoju, do 2021 r. Selvita planuje osiągnąć następujące cele biznesowe:

  • Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;
  • Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu
  • w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;
  • Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;
  • Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld zł (a więc co najmniej o ponad 180 proc. wobec średniego poziomu z ostatnich trzech miesięcy).

W ogłoszonej strategii Spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Potrzeby kapitałowe związane są wyłącznie z rozwojem segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i poza europejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.

Przede wszystkim realizowane będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group – brak potrzeb kapitałowych) oraz SEL120 (samodzielna realizacja fazy I i IIa badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu). Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

- Strategia rozwoju, którą chcemy dalej realizować, zakłada koncentrację na segmencie innowacyjnym, który generuje największą wartość dodaną i potencjał wzrostu Spółki. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy potencjał terapeutyczny i rynkowy SEL120 oraz fakt, że w tym przypadku planujemy przeprowadzenie transakcji na znacznie późniejszym etapie rozwoju – po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej w fazie IIa badań klinicznych – oczekujemy, że warunki potencjalnej transakcji będą kilkukrotnie lepsze niż w przypadku SEL24. W międzyczasie – w latach 2018-2020 – będziemy generowali wzrost wartości Spółki poprzez zawieranie mniejszych kontraktów w segmencie innowacyjnym

zapowiada Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

Pozostałe wydatki inwestycyjne, związane z budową Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych (kompleksowego zestawu laboratoriów do opracowywania oryginalnych leków) oraz rozwojem segmentów usługowego i bioinformatycznego firmy, sfinansowane zostaną wyłącznie z dotacji oraz środków własnych (brak finansowania ze środków z planowanej emisji).

Informacje nt. Oferty

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w I kw. 2018 r., przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku. Planowana Oferta będzie obejmowała do 2,2 mln nowych akcji serii H. Spółka oczekuje wpływów netto na poziomie 140 mln zł, które zostaną w całości przeznaczone na rozwój innowacyjnych, cechujących się wysokim potencjałem komercyjnym projektów.

Emisja odbędzie się bez prawa poboru, jednak zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej parametrami oraz przedstawią odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt, że byli akcjonariuszami Selvity we wskazanym dniu referencyjnym, który zostanie określony po zatwierdzeniu prospektu przez KNF. Tacy inwestorzy będą mieli możliwość objęcia akcji nowej emisji w proporcjach, które pozwolą im utrzymać dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w spółce. W drugiej kolejności akcje zostaną przydzielone na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym.

Selvita będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta oraz rozliczenie zostaną dokonane w polskich złotych, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji.

Funkcję współzarządzających księgą popytu będą pełnić Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK.

Doradcą Prawnym Spółki w tym projekcie jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.

Informacje nt. Selvity

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie firmą biotechnologiczną, która odkrywa i rozwija innowacyjne leki w obszarze onkologii. Firma powstała w 2007 r. i obecnie zatrudnia 430 osób, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Drugi zespół laboratoriów działa w Poznaniu. Selvita ma również własne biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w rejonie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych, oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Źródło: Spółka, #SLV


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości