Selvita miała 2,8 mln zł straty netto, 2,6 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2018, 10:01

Selvita miała 2,8 mln zł straty netto, 2,6 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Selvita odnotowała 2,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Strata netto grupy kapitałowej Selvita S.A. za III kw. 2018 r. wyniosła 2 802 tys. zł. w porównaniu do 867 tys. zł zysku netto Grupy osiągniętego w III kw. 2017 r. Biorąc pod uwagę trzy kwartały 2018 r. grupa zrealizowała zysk netto w kwocie 13 295 tys. zł w porównaniu do 9 730 tys. zł zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie 2017. Oznacza to rentowność netto (liczoną jako zysk netto do przychodów z działalności operacyjnej ogółem) na poziomie 17% i tym samym wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do rentowności netto osiągniętej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na większy, w porównaniu do zysku operacyjnego, zysk netto wpływ miała dodatnia wycena udziałów posiadanych przez Selvita S.A. w Nodthera Ltd."

czytamy w komentarzu zarządu. 

Strata operacyjna wyniosła 2,6 mln zł w III kw. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2018 r. grupa kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 77 194 tys. zł, co oznacza spadek o 4% w stosunku do analogicznego okresu. W celu zachowania porównywalności, dane za 2017 r. podawane są bez uwzględnienia 583 tys. zł kosztów programu motywacyjnego obowiązującego w latach 2015 - 2017r., kiedy to przychody wyniosły 80 474 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży bez uwzględnienia dotacji oraz komercjalizacji projektów R&D wyniosły 56 636 tys. zł, co oznacza wzrost na poziomie 17% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2017 (48 280 tys. zł)"

czytamy dalej. 

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 13,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,64 mln zł w porównaniu z 48,28 mln zł rok wcześniej.

"Przychody wygenerowane przez Segment Innowacyjny grupy kapitałowej Selvita S.A. w ciągu trzech kwartałów 2018 wyniosły 24 089 tys. zł, co oznacza spadek na poziomie 44% w stosunku do analogicznego okresu 2017, kiedy to przychody wyniosły 43 209 tys. zł. Strata operacyjna segmentu innowacyjnego w tym okresie 2018 r. wynosiła 12 452 tys. zł w stosunku do zysku operacyjnego w wysokości 7 313 tys. zł osiągniętego w porównywalnym okresie 2017 roku. Wskazać należy, że powyższa różnica wynika przede wszystkim z komercjalizacji programu SEL24, która miała znaczący wpływ na dynamikę przychodów i zysku w 2017 roku. Dodatkowo od 2018 r., zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR nr 38), Grupa nie aktywuje kosztów prowadzonych prac rozwojowych w ramach segmentu innowacyjnego"

podała spółka.  

Segment Usługowy odnotował w pierwszych trzech kwartałach 2018 znaczący wzrost przychodów oraz zdecydowanie wyższą rentowność operacyjną r/r.  

"Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za ten okres 2018 wyniosły 42 988 tys. zł, co oznacza istotny wzrost (41%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym przychody wyniosły 30 505 tys. zł. Segment ten osiągnął w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 6 779 tys. zł, co oznacza rentowność na poziomie 14% w stosunku do zysku operacyjnego w podobnym okresie 2017 roku, który wyniósł 2 894 tys. zł co dało 9% rentowności. W segmencie usług Grupa Selvita w 2018 r. koncentruje się w dalszym ciągu przede wszystkim na intensywnym wzroście poprzez poszerzanie zakresu działalności, penetrowanie nowych rynków oraz podpisywanie większych wartościowo i trwających dłużej kontraktów FTE, a także dużych kontraktów na realizację projektów zintegrowanych"

czytamy także. 

Segment Bioinformatyczny osiągnął w okresie trzech pierwszych kwartałów 2018 r. przychody na poziomie 7 575 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r., które wyniosły 5 744 tys. zł. Segment wygenerował w tym okresie 2018 r. zysk operacyjny w wysokości 990 tys. zł w porównaniu z zyskiem operacyjnym w wysokości 1 586 tys. zł wygenerowanym w porównywalnym okresie 2017 roku.

Selvita podała, że działalność innowacyjna wymagała alokowania części zasobów do pracy nad uproduktowieniem, a co za tym idzie zmieniła się struktura przychodów segmentu, w których około 21% (1 624 tys. zł.) stanowiły przychody z grantów, co z kolei spowodowało znaczące obniżenie się rentowności operacyjnej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 9,87 mln zł wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews), #SLV

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości