Pharmena rozpoczyna publiczną ofertę akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2019, 09:36

Pharmena rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, opublikowała dziś Prospekt Emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii E przeprowadzoną w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Spółka w pierwszej kolejności zamierza przenieść akcje na rynek regulowany (równoległy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po czym planuje pozyskać z emisji akcji serii E ok. 15,3 mln zł.

19 marca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Pharmena, który został sporządzony w związku z planowaną emisją do 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6,00 zł. Od 4 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. przyjmowane będą zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonania praw poboru.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Vestor Dom Maklerski S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k., zaś doradcą finansowym 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k.

- Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację planów związanych z rozwojem nowej gałęzi biznesu tj. innowacyjnych suplementów diety Menavitin. W grudniu oficjalnie uruchomiliśmy w Polsce sprzedaż pierwszego produktu. Naszą intencją jest rozbudowa portfolio produktowego w ramach nowej marki oraz wejście ze sprzedażą na rynki zagraniczne. Wierzymy, że przedstawiona niedawno strategia sprzedaży innowacyjnych suplementów diety – pokazująca atrakcyjność rozwijającego się rynku oraz potencjał naszych produktów na rynkach europejskich - zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie – mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Cele emisyjne

Podstawowe cele emisyjne Pharmeny to rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety w Polsce i Europie, rejestracja cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na rynku Chin, Indii, Japonii i Australii oraz kontynuacja badań nad lekiem 1 –MNA w modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach: niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH).

Lp.Cel emisjiKwota [mln zł]Okres realizacji
1.Wprowadzenie do sprzedaży w Polsce i Europie produktów (suplementów diety) opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA (zarejestrowanej jako nowa żywność w Unii Europejskiej). Proces ten związany jest przygotowaniem formulacji produktów gotowych, w tym z przeprowadzeniem prób technologicznych, z wyprodukowaniem produktów gotowych (inwestycja w kapitał obrotowy), z poniesieniem nakładów na dystrybucję i marketing, założeniem spółek celowych w wybranych krajach Europy.6,32019-2021
2.Przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzeniem procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności/żywności funkcjonalnej na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia.22019-2021
3.Przeprowadzeniem badań nad TRIA-662 (1-MNA) w modelach zwierzęcych obejmujących wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), oraz przygotowaniem protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy II.0,52019-2020
4.Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację celu emisyjnego nr 1 (6 mln zł) i celu emisyjnego nr 3 (0,5 mln zł).6,52019
 Razem15,3 

Większość funduszy pozyskanych z emisji w kwocie 12,3 mln zł (w tym spłata pożyczki 6,0 mln zł), Spółka przeznaczy na wprowadzenie suplementów diety do sprzedaży w Polsce i częściowo w wybranych krajach Unii Europejskiej. Suplementy OTC mają stać się w najbliższym czasie najbardziej dochodową częścią działalności firmy. Pharmena planuje w ciągu roku rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki parasolowej. W lipcu 2018 r. została zawiązania pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 Pharmena chce uruchomić kolejne oddziały – przynajmniej trzy spółki zależne odpowiedzialne za sprzedaż w danym kraju lub części Europy. Kraje brane pod uwagę to: Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Irlandia.

Kolejne 2,0 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na przygotowanie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia.

Kwota 0,5 mln zł posłuży przeprowadzeniu badań nad lekiem 1-MNA w modelach zwierzęcych obejmujących nowe wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). Koszty badań na modelach zwierzęcych oraz przygotowań protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy IIB leku 1-MNA oszacowano na 1,0 mln zł. Proces badań nad lekiem potrwa ok. 9-12 miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest na 2020 r.

Część środków pozyskanych w ramach oferty (6,5 mln zł) zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, których w lutym 2019 r. udzielili Spółce jej większościowi akcjonariusze. Celem pożyczek było udzielenie Pharmenie finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 8.795.052 akcji. Na podstawie opublikowanego prospektu, Pharmena planuje zaoferować 2.638.516 akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej. Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r. Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 4 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r., a notowanie jednostkowych praw poboru przewidziane jest w terminach od 4 kwietnia do 16 kwietnia 2019 r. Objęcie akcji nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru zadeklarował Pelion S.A., większościowy udziałowiec Pharmeny.

Zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zapisów tj. do 3 kwietnia 2019 r. nastąpi przeniesienie notowań akcji Pharmeny z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW.

18 grudnia 2018 r.Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwiał nabycie Prawa Poboru* 
20 grudnia 2018 r.Dzień Prawa Poboru 
Do 20 marca 2019 r.Publikacja Prospektu Emisyjnego   
Do 3 kwietnia 2019 r.Przeniesienie rynku notowań Akcji na rynek równoległy GPW 
4 kwietnia 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych** 
4-16 kwietnia 2019 r.Notowanie jednostkowych Praw Poboru na GPW. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 
23 kwietnia 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych 
8 maja 2019 r.Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych 
15-17 maja 2019 r.Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 
20 maja 2019 r.Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu 

*Ponieważ Dniem Prawa Poboru był dzień 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 18 grudnia 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można było zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, był dzień 19 grudnia 2018 roku.

**Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której Inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

Struktura akcjonariatu Spółki na chwilę obecna wygląda następująco: 58,70 proc. akcji należy do spółki Pelion S.A. 7,69 proc. akcji należy do prof. dr hab Jerzego Gębickiego. 5,43 proc. posiada Prezes Zarządu Spółki Konrad Palka. 5,29 proc. akcji posiada Jacek Franasik za pośrednictwem podmiotu zależnego Max Welt Holdings. 5,01 proc akcji należy do Roberta Bożyka. Pozostali akcjonariusze (poniżej 5 proc. głosów na WZ) posiadają łącznie 17,88 proc. udziałów.

Prospekt Pharmeny został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.pharmena.eu), a także Vestor Domu Maklerskiego (www.vestor.pl).

O Pharmena:

Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #PHR

Ostatnie wiadomości