Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2019, 08:48

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł

Cyfrowy Polsat zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r.,

"Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu nie przekroczy kwoty 1 000 000 000 z. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia niestanowiące oferty publicznej, w jednej lub w wielu seriach.

"Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst" - czytamy dalej.

Obligacje będą emitowane z terminem wykupu nie dłuższym niż 7 lat od dnia emisji.

O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii, zarząd będzie mógł wykorzystać środki z emisji obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie wykupu przez spółkę obligacji serii A lub na nabycie obligacji serii A w celu ich umorzenia, podano także.

"Jednocześnie spółka informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku decyzji o rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji serii A z wykorzystaniem środków z emisji obligacji w ramach programu, w tym w szczególności przeprowadzenia przez spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii A lub nabycia obligacji serii A przez spółkę w celu ich umorzenia; oraz o zamknięciu przez spółkę programu emisji obligacji serii A z chwilą przedterminowego wykupu obligacji serii A lub nabycia obligacji serii A przez spółkę w celu ich umorzenia w odniesieniu do wszystkich obligacji serii A" - czytamy także w komunikacie.

Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Pod koniec października 2018 r. zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews), #CPS

Ostatnie wiadomości