Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sie 2019, 17:06

Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA

Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA z siedzibą w Wyględach - komunikat

W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach („Wezwanie”), ul. Stołeczna 26 (05-083), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000262514, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”) przez następujące podmioty:

1) HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach, adres: Stołeczna 26 (05-083), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000262514 („Spółka”);

2) Leszek Paweł Wąsowicz;

zwanych razem Wzywającymi oraz za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Wzywający dokonują korekty treści Wezwania w następującym zakresie:

1. Korekta pkt 19 Wezwania:

dotychczasowe wyrażenie o treści:

„Od osób, które złożą zapisy od dnia 10 września 2019 roku do zakończenia przyjmowania zapisów, przewidywany dzień transakcji przypada w dniu 25 września 2019 roku.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Od osób, które złożą zapisy po dniu 6 września 2019 roku do zakończenia przyjmowania zapisów, przewidywany dzień transakcji przypada w dniu 25 września 2019 roku.”

2. Treść pozostałych punktów Wezwania pozostaje bez zmian.

13 sierpnia 2019 r.

Justyna Joanna Wąsowicz

Wiceprezes Zarządu

w imieniu Spółki

(jako Wzywający i Nabywający akcje w Wezwaniu)

Leszek Paweł Wąsowicz

(jako Wzywający i Nabywający akcje w Wezwaniu)

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Elżbieta Urbańska

Członek Zarządu

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Marek Pokrywka

Prokurent

Dom Maklerski BOŚ S.A.

kom mra

Zobacz także: Helio SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości