Informacja o nieziszczeniu się warunku określonego w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. oraz podjęciu decyzji o nabywaniu akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2021, 12:06

Informacja o nieziszczeniu się warunku określonego w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. oraz podjęciu decyzji o nabywaniu akcji

Informacja o nieziszczeniu się warunku określonego w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. oraz podjęciu decyzji o nabywaniu akcji - komunikat

Niniejszym, MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Wzywający 1”), MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Wzywający 2”) oraz Pan Tomasz Czechowicz („Wzywający 3”; łącznie Wzywający 1, Wzywający 2 i Wzywający 3 zwani są „Wzywającymi”), w związku z ogłoszonym w dniu 20 listopada 2020 r. przez Wzywających, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa o Ofercie”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (odpowiednio: „Spółka” oraz „Wezwanie”), informują że w terminie określonym w Wezwaniu, tj. do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje Spółki na podstawie Wezwania, nie spełnił się określony w pkt 30 Wezwania warunek, tj. Spółka nie zawarła z MCI Capital Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Wzywającym 2 umowy, na podstawie której zostaną wprowadzone następujące zmiany do treści zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. pomiędzy Spółką, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Wzywającym 2 porozumienia trójstronnego („Porozumienie Trójstronne”), o którego wejściu w życie w dniu 29 stycznia 2016 r. Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 02/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.:

1) obniżenie ustalonego Porozumieniem Trójstronnym wynagrodzenia stałego za zarządzanie portfelem subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, pobieranego przez Spółkę lub jej podmioty zależne, oraz

2) wydłużenie okresu obowiązywania Porozumienia Trójstronnego określonego w Porozumieniu Trójstronnym z dnia 31 października 2023 r. na dzień 31 października 2024 r.

Wzywający 1 oraz Wzywający 2, będący podmiotami nabywającymi akcje Spółki w ramach Wezwania, podjęli decyzję o nabyciu wszystkich akcji Spółki objętych zapisami pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z harmonogramem określonym w Wezwaniu, zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki w ramach Wezwania przewidywane jest na dzień 25 stycznia 2021 r., a ich rozliczenie – na dzień 26 stycznia 2021 r.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 1:

Jarosław DubińskiEwa Ogryczak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 2:

Tomasz CzechowiczEwa Ogryczak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpis Wzywającego 3:

Tomasz Czechowicz
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

kom abs/

Zobacz także: Private Equity Managers SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości