Zysk netto Trans Polonia wzrósł r/r do 8,22 mln zł w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 mar 2017, 10:32

Zysk netto Trans Polonia wzrósł r/r do 8,22 mln zł w 2016 r.

Trans Polonia odnotowała 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2016 roku wypracowaliśmy rekordowe w dotychczasowej historii Grupy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wyniki finansowe. Sprzedaż TPG wyniosła 176,6 mln zł, przy zysku EBITDA na poziomie 24,6 mln zł. Z kolei zysk netto wzrósł do 8,2 mln zł. Wskazane wartości zostały obciążone kosztami przeprowadzonej akwizycji. Rok 2016 zakończyliśmy z sumą bilansową na poziomie blisko 200 mln zł, co oznacza ponad 3-krotny wzrost w stosunku to stanu z 2015 r."

napisał prezes Dariusz Cegielski w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 15,28 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Porównując wyniki finansowe z dwóch okresów sprawozdawczych zaobserwować można wzrost zysku na wszystkich poziomach skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 15 283 tys. zł i był o 1 333 % wyższy w stosunku do analogicznego wyniku w 2015 r., kiedy wyniósł 1 066 tys. zł. Na poprawę wyniku operacyjnego największy wpływ miał segment transportu paliw, którego wyniki za okres od marca 2016 r., tj. od momentu przejęcia spółki OTP S.A., podlegają konsolidacji. EBITDA segmentu transportu paliw wyniosła 17 607 tys. zł i stanowiła 71,5% wyniku EBITDA całej Grupy, który wyniósł w 2016 r. 24 626 tys. zł i zanotował rentowność na poziomie 13,9%. EBITDA segmentu transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych wyniosła 4.495 tys. zł w 2016 r. i była o 35,4% niższa od analogicznego wyniku w roku ubiegłym. Na spadek rentowności tego segmentu największy wpływ miały między innymi wyższe koszty zarządu oraz gorsze wyniki transportu mas bitumicznych"

czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,61 mln zł w 2016 r. wobec 62,63 mln zł rok wcześniej.

"Powstały w 2016 roku w wyniku nabycia spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) segment transportu paliw wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 110 666 tys. zł. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży tego podmiotu uwzględniają wyniki tej spółki od dnia jej nabycia tj. od 01.03.2016 r. [...] Do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży ogółem przyczynił się również dotychczas podstawowy segment działalności, jakim jest segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych. Segment ten wygenerował 2016 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 65 372 tys. zł i zanotował dynamikę na poziomie +5,5%. Szczególny wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, miała dodatnia dynamika transportu płynnych produktów chemicznych (+24,0%) oraz dynamika transportu płynny produktów spożywczych (+16,6%). Ujemną dynamikę przychodów w wysokości (-21,8%) zanotowano w obszarze transportu asfaltów. Główną przyczyną tego zjawiska jest mniejsza liczba realizowanych inwestycji drogowych wynikająca z ilości rozstrzygniętych i realizowanych przetargów"

wyjaśniono również w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1,64 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews), #TRN

Ostatnie wiadomości