Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 kwi 2017, 08:35

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca 20 mln zł, może jeszcze ulec modyfikacji według ustalonego mechanizmu.

Zgodnie z warunkami umowy SPA, po spełnieniu się warunków zawieszających, o których mowa poniżej, zbywca przeniesie 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) na spółkę Altus AT w zamian za cenę sprzedaży w kwocie 20 000 000 zł. Jednocześnie strony ustaliły mechanizm dostosowania wysokości ceny sprzedaży m.in. do zmian wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne BPH TFI od 31 grudnia 2016 r. do dnia przeniesienia własności akcji BPH TFI

czytamy w komunikacie.

Zgodnie z mechanizmem, wartość ceny sprzedaży będzie mogła ulec następującym zmianom:

a) w przypadku jeśli różnica między wartością księgową BPH TFI pomniejszoną o wartość aktywów niematerialnych i prawnych przyjętą na potrzeby ustalenia wysokości ceny sprzedaży w kwocie 36,9 mln zł, a wartością księgową BPH TFI pomniejszonych o wartość aktywów niematerialnych i prawnych ustalonych w dniu wykonania transakcji będzie dodatnia, ostateczna cena sprzedaży zostanie pomniejszona o wartość różnicy; wartość różnicy zostanie zwrócona przez zbywcę na rzecz nabywcy,

b) w przypadku jeśli różnica między wartością księgową BPH TFI pomniejszoną o wartość aktywów niematerialnych i prawnych przyjętą na potrzeby ustalenia wysokości ceny sprzedaży w kwocie 36,9 mln zł, a wartością księgową BPH TFI pomniejszoną o wartość aktywów niematerialnych i prawnych w dniu wykonania transakcji będzie ujemna, ostateczna cena sprzedaży zostanie powiększona o wartość różnicy; różnica zostanie zapłacona przez nabywcę na rzecz zbywcy, podano także.

Stosownie do zapisów umowy wykonanie transakcji nabycia akcji BPH TFI uzależnione jest od spełnienia się m. in. następujących warunków w terminie do 31 sierpnia 2017 r.: uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji będącej skutkiem zawarcia niniejszej transakcji oraz brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego nabycia.

W przypadku braku spełnienia się powyższych warunków w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., zbywca będzie uprawniony do żądania od Altus AT zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł oraz do wypowiedzenia umowy SPA

podano także w komunikacie.

Umowa SPA przewiduje, że jej obydwie strony są uprawnione do żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 4 mln zł w przypadku spełnienia powyższych warunków i braku przystąpienia przez drugą ze stron umowy SPA, do zawarcia i wykonania definitywnej umowy zbycia akcji BPH TFI.

"Transakcja nabycia akcji BPH TFI zostanie sfinansowana z kapitałów własnych spółki, która w tym celu obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym Altus AT" - czytamy także w materiale.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. BPH TFI zarządzał aktywami o łącznej wartości około 3,5 mld zł. Szacunkowe dane finansowe na koniec 2016 r. BPH TFI pokazują wartość kapitałów własnych na poziomie około 37,3 mln zł, wartość aktywów na poziomie około 48,2 mln zł, wartość zobowiązań na poziomie około 10,9 mln zł, wartość przychodów na poziomie około 58,4 mln zł oraz wyniku finansowego na poziomie ok. minus 27,2 mln zł, poinformowano także w komunikacie.

"Nabycie spółki BPH TFI stanowić będzie wypełnienie strategii akwizycyjnej spółki zmierzającej do konsolidacji rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. W ocenie zarządu spółki, przejęcie BPH TFI pozwoli na uzyskanie efektów skali i umożliwienie zwiększenia efektywności działalności, a w konsekwencji poprawę wyników prowadzonej działalności" - podsumowano w komunikacie.

Jednocześnie Altus TFI podało, że opóźniło wiadomość o rozpoczęciu 23 lutego br. negocjacji w sprawie tego przejęcia, działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: (ISBnews) #ALI

Ostatnie wiadomości