Griffin Premium RE.. podtrzymuje prognozy na 2017 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2017, 22:14

Griffin Premium RE.. podtrzymuje prognozy na 2017 rok

W pierwszym kwartale 2017 r. dochód operacyjny netto osiągnięty przez Griffin Premium RE.. przekroczył 5,9 mln euro, co oznacza wzrost o 3% rok do roku. Wartość FFO (funds from operations) – kluczowego wskaźnika będącego podstawą do wypłaty dywidendy – wyniosła ponad 3,2 mln euro, czyli o 18% więcej niż przed rokiem.

Działalność Griffin Premium RE.. N.V., spółki typu REIT będącej właścicielem dziewięciu atrakcyjnych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych w Polsce, charakteryzuje się stabilnością osiąganych dochodów z wynajmu tych nieruchomości, czego potwierdzeniem są opublikowane wyniki za pierwszy kwartał 2017 r. Dochód operacyjny netto (net operating income, NOI) wypracowany w tym okresie wyniósł ponad 5,9 mln euro (około 25,5 mln zł), co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

Średni wskaźnik wynajętej powierzchni dla nieruchomości znajdujących się w portfelu Griffin Premium RE.. wzrósł z 84,4% (89,4% z uwzględnieniem listów intencyjnych) na koniec 2016 r. do 88,4% (91,0% z uwzględnieniem listów intencyjnych) na koniec pierwszego kwartału 2017 r.

– Wyższy wskaźnik wynajętej powierzchni przełoży się pozytywnie na przychody z wynajmu w kolejnych kwartałach. Należy ponadto pamiętać, że posiadamy gwarancje dochodu udzielone przez dotychczasowych udziałowców. Począwszy od debiutu Spółki na GPW w kwietniu tego roku, gwarantują oni dochód z niewynajętej aktualnie powierzchni biurowej oraz pełny dochód z powierzchni handlowej, nawet przez 5 lat. Oznacza to, że dochód z naszego portfela nieruchomości będzie na takim poziomie, jak gdyby były one wynajęte w 100%. Takie rozwiązanie zapewnia przewidywalność i stabilność dochodów w długim okresie

powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes zarządu Griffin Premium RE..

Na poziomie wyniku netto w pierwszym kwartale 2017 r. Griffin Premium RE.. zanotowała księgową stratę 5,1 mln euro, na co wpływ miały przede wszystkim zmiany kursów walutowych, tj. umocnienie się złotego (waluta funkcjonalna) wobec euro (waluta prezentacyjna). W omawianym okresie Spółka rozpoznała w rachunku zysków i strat ujemny wynik z tytułu aktualizacji wartości godziwej nieruchomości (22,5 mln euro), przy jednoczesnym rozpoznaniu znaczących przychodów finansowych z tytułu przeszacowania zobowiązań finansowych denominowanych w euro (15,9 mln euro).

– Co ważne, przeszacowanie wartości aktywów i pasywów miało charakter niegotówkowy. Aktualizacja wyceny nieruchomości nie wpływa na wartość wyniku FFO (funds from operations), czyli kluczowego wskaźnika dla Spółki i akcjonariuszy, będącego podstawą do wypłaty dywidendy

podkreślił Rafał Pomorski, dyrektor finansowy Spółki

W pierwszym kwartale br. wartość FFO przekroczyła 2,3 mln euro, natomiast wartośc skorygowanego FFO1 to ponad 3,2 mln EUR wobec 2,7 mln euro w analogicznym okresie 2016 r., co oznacza wzrost o 18% rok do roku.

Publikując wyniki za pierwszy kwartał, zarząd Griffin Premium RE.. podtrzymał prognozę na cały 2017 rok oraz plany wypłaty dywidendy za ten okres w zakładanej wysokości.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, Spółka planuje wypłacać regularnie w formie dywidendy około 65% FFO. Wartość skorygowanego FFO w 2017 r. szacowana jest na około 20 - 22 mln euro, z czego około 17 mln euro za okres II-IV kwartału br., który będzie podstawą do wypłaty dywidendy.

Podstawowe informacje o Griffin Premium RE..

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Portfel nieruchomości Griffin Premium RE.. jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie. Obecnie znajduje się w nim sześć nieruchomości biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2. Wszystkie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Doświadczony zespół zarządzający Griffin Premium RE.. dba o wysoki standard i zdywersyfikowaną bazę najemców nieruchomości z portfela Spółki, reprezentujących szeroką gamę branż i sektorów, a długofalowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami owocują wieloletnimi umowami najmu. Przekłada się to na stabilne, przewidywalne dochody z wynajmu uzyskiwane przez Spółkę.

Źródło: Spółka, #GPR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości