Griffin Premium RE i Echo ustaliły cenę sprzedaży West Link na 18 mln euro | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 cze 2017, 08:52

Griffin Premium RE i Echo ustaliły cenę sprzedaży West Link na 18 mln euro

Spółki zależne Griffin Premium RE.. i Echo Investment ustaliły - w formie aneksu do umowy - wstępną cenę, po jakiej IB 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) z grupy Griffin Premium RE.. nabędzie właścicieli budynku biurowo-usługowego znanego pod nazwą "West Link", w wysokości 18 mln euro, podały spółki. Jednocześnie w związku z zawarciem aneksu IB 14 FIZAN objął obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 mln euro wyemitowane przez podmiot zależny od Echo Investment.

12 czerwca 2017 r IB 14 FIZAN działając jako kupujący oraz podmioty zależne od Echo Investment działające jako sprzedawcy zawarły aneks nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów z dnia 9 marca 2017 r. dotyczącej sprzedaży 100% udziałów w spółkach Projekt Echo - 114 oraz Elissea Investments, będących odpowiednio komplementariuszem i komandytariuszem spółki West Gate II – Projekt Echo - 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. będącej właścicielem nieruchomości we Wrocławiu gdzie realizowana jest obecnie budowa budynku biurowo-usługowego znanego pod nazwą "West Link".

Jednocześnie w związku z zawarciem aneksu nr 2 kupujący objął obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 000 000 euro wyemitowane przez podmiot zależny od Echo Investment. Na podstawie aneksu nr 2 strony ustaliły, że wstępna cena sprzedaży za udziały w spółkach projektowych wyniesie 18 000 000 euro

czytamy w komunikacie.

Na podstawie aneksu nr 2, w zamian za objęcie obligacji West Link i dokonanie płatności w wysokości 18 mln euro przez kupującego na rzecz jednego z sprzedawców, sprzedawcy udzielili kupującemu nieodwołanych pełnomocnictw uprawniających do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółkach projektowych, będących właścicielem West Link.

Na podstawie obligacji West Link jeden ze sprzedawców wyemitował w trybie oferty prywatnej obligacje o łącznej wartości i cenie emisyjnej obligacji 18 000 000 euro. Obligacje West Link zostały objęte przez kupującego. Termin wykupu obligacji West Link przypada 31 grudnia 2018 r. i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji. Obligacje West Link są oprocentowane według stałej stopy procentowej. Obligacje West Link zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone

czytamy dalej.

Zapłata ceny za udziały w spółkach projektowych nastąpi poprzez przekazy między sprzedającymi i kupującym oraz potrącenie wierzytelności jednego ze sprzedawców z tytułu zapłaty ceny za udziały w spółkach projektowych z wierzytelnością kupującego z tytułu wykupu obligacji West Link, podano także.

Ponadto 12 czerwca br. GPRE Management - podmiot zależny od Griffin Premium RE.. - objął obligacje kilku serii o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6,4 mln euro wyemitowane przez podmioty zależne od Echo Investment (obligacje ROFO), poinformowały także spółki.

Objęcie obligacji ROFO nastąpiło w wykonaniu umowy dotyczącej projektów ROFO zawartej w dniu 9 marca 2017 r. pomiędzy spółką, Echo Investment oraz GPRE Management dotyczącej inwestycji 25% kapitału, jaki został już zainwestowany i przyszłego kapitału koniecznego do ukończenia budowy i sfinalizowania biurowych projektów komercyjnych realizowanych w Warszawie, tj. projektu Beethovena (etap I i II) oraz projektu Browary Warszawskie (etap J). Termin wykupu wszystkich serii obligacji ROFO przypada 12 czerwca 2032 r. i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji. Obligacje ROFO są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości i na warunkach przewidzianych w warunkach emisji obligacji ROFO. Obligacje ROFO zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone

napisano też w komunikacie.

W połowie marca br. Echo Investment zawarło umowę przedwstępną na sprzedaż biurowca West Link we Wrocławiu na rzecz Griffin Premium RE.. Jak wówczas zapowiadano, Griffin Premium RE.. zainwestuje również w projekty komercyjne Echo Investment w Warszawie - dwa etapy inwestycji przy ul. Beethovena i jeden budynek w Browarach Warszawskich.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

Źródło: (ISBnews) #GPR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości