Cube.ITG pozyskał z emisji akcji prawie 20 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sie 2017, 09:48

Cube.ITG pozyskał z emisji akcji prawie 20 mln zł

Cube.ITG - dostawca rozwiązań z zakresu IT i data center, w zakończonej emisji akcji serii C pozyskał 19,74 mln zł. Nowi Akcjonariusze objęli ponad 4,93 mln szt. akcji po cenie emisyjnej 4 zł, przy cenie rynkowej z dnia objęcia w wys. 1,76 zł na koniec sesji. Akcje pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki. Oprócz istotnego spadku zadłużenia, firma pozyskała kapitał obrotowy, obniżyła koszty finansowe i poprawiła wskaźniki – to ułatwi rozmowy Cube.ITG z bankami w zakresie dalszej restrukturyzacji zadłużenia.

24 sierpnia zostały zawarte umowy z 42 podmiotami, w tym 13 osobami prawnymi, dotyczące objęcia 4 934 246 akcji akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 4 zł każda, co oznacza że łączna wartość oferty wyniosła 19 736 984 zł. W emisji wziął udział Marek Girek, Prezes Zarządu i Główny Akcjonariusz. W kwietniu 2017 r. Marek Girek udzielił Spółce pożyczki w wys. 5 mln zł, która została uregulowana w drodze objęcia akcji.

Zakończona z sukcesem emisja stanowi przełom w naszej działalności w ostatnich kwartałach, gdzie zmagaliśmy się z trudną sytuacją na rynku zamówień publicznych. To otwiera przed nami drogę do dalszej restrukturyzacji zadłużenia, poprawiamy wskaźniki finansowe zarówno po stronie kapitału własnego, jak i długu, z drugiej strony obniżamy koszty jego obsługi. Cześć środków, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy celem realizacji najbliższych kontraktów

powiedział Marek Girek, Prezes Zarządu Cube.ITG i główny Akcjonariusz.

Nowi Akcjonariusze w ramach umów inwestycyjnych zobowiązali się do nie rozporządzania objętymi walorami w określonym terminie, przy czym części z Nich przysługuje po wskazanym okresie prawo wykupu akcji ze strony Cube.ITG po cenie objęcia, powiększonej o 7 proc. Na tych samych zasadach, od Spółki może wyjść inicjatywa wykupu akcji.

Podkreślmy, iż dzięki ogólnie lepszemu sentymentowi wokół Grupy, łatwiej będziemy pozyskiwać klientów zainteresowanych przestrzenią serwerową w Data Techno Park, wiodącym obiektem typu data center w Polsce. Podtrzymujemy chęć sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu spoza naszego podstawowego biznesu, tu prowadzimy rozmowy. Takie czynniki w połączeniu z poprawiającym się rynkiem zamówień publicznych pozwalają nam patrzeć na przyszłość z optymizmem

dodał Marek Girek.

25 lipca podmiot poinformował o podpisaniu umowy przedwstępnej nt. zbycia nieruchomości gruntowej i budynku biurowego we Wrocławiu na kwotę 7,2 mln brutto. Finalizacja transakcji spodziewana jest do końca bieżącego roku.

Spółka na przełomie II i III kwartału zgodnie z założeniami rozpoczęła realizację dwóch istotnych kontraktów z sektora administracji publicznej (zapewnienie zasobów ludzkich z zakresu IT na rzecz instytucji: COI i NASK), co już poprawia cash flow operacyjny.

O Spółce

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz Spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.

Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.

W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #CTG


 

Ostatnie wiadomości