Globalworth REI ma ogłosić wezwanie na Griffin Premium po 5,5 zł za akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2017, 09:23

Globalworth REI ma ogłosić wezwanie na Griffin Premium po 5,5 zł za akcję

Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Griffin Premium RE.. N.V., z jednoczesnym zamiarem utrzymania notowania akcji spółki na GPW, podano w komunikacie. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, cena akcji objętych wezwaniem wyniesie 5,5 zł za akcję i będzie identyczna dla wszystkich akcjonariuszy.

"Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Globalworth Asset Managers S.R.L. (jako kupującym), głównymi akcjonariuszami spółki: Griffin Netherlands II B.V i GT Netherlands III B.V. (jako sprzedającymi) i Griffin Topco II s. à r.l oraz Griffin Topco III s. à r.l. (jako gwarantami) zgodnie z którą:

- kupujący zobowiązał się, że w ciągu jednego dnia roboczego od zawarcia umowy inwestycyjnej ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki;

- sprzedający, posiadający łącznie 74 823 661 akcji, uprawniających do wykonywania 47,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (akcje sprzedających"), zobowiązali się do złożenia, na warunkach wskazanych w umowie inwestycyjnej, zapisów na sprzedaż akcji sprzedających w ramach wezwania w liczbie, która może objąć nawet wszystkie akcje sprzedających w ramach wezwania, oraz do dokonania sprzedaży ww. akcji na rzecz kupującego; oraz

- kupujący zobowiązał się, pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, do nabycia akcji sprzedających, na których sprzedaż w ramach wezwania złożyli zapis sprzedający"

czytamy w komunikacie.

Kupujący zamierza utrzymać notowanie akcji na GPW z odpowiednią liczbą akcji w wolnym obrocie, wobec czego zgodnie z umową inwestycyjną liczba akcji sprzedających ostatecznie sprzedawanych w ramach wezwania zostanie skorygowana tak, by umożliwić Kupującemu nabycie w wezwaniu łącznie nie więcej niż 106 014 429 akcji, uprawniających do wykonywania 67,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jeżeli liczba akcji sprzedających, na których sprzedaż miałyby zostać złożone zapisy w ramach wezwania, miałaby zostać zredukowana o liczbę akcji odpowiadającą 10% lub więcej łącznej liczby akcji, sprzedający mogą uchylić się od zobowiązania do zbycia jakichkolwiek akcji sprzedających w ramach wezwania, podano również.

Zobowiązania stron umowy inwestycyjnej uzależnione są również od ziszczenia się określonych warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskania w Polsce bezwarunkowej zgody na koncentrację; podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji akcji zwykłych oraz przyznania praw do objęcia takich akcji oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru w stosunku do takich akcji, oraz o zmianach w składzie zarządu, w każdym przypadku pod warunkiem nabycia w wezwaniu przez kupującego akcji stanowiących co najmniej 50,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; zawarcia przez spółkę umowy organizacyjnej z inwestorem, podjęcia przez zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych, pod warunkiem nabycia przez kupującego akcji w wezwaniu, wymieniono w komunikacie.

"Wśród warunków zawieszających jest również wymóg, by kupujący nabył w ramach wezwania co najmniej 78 082 203 akcje, co odpowiada 50,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki"

podano także.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews), #GPR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości