Zysk netto Trakcji spadł r/r do 7,1 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2017, 08:56

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 7,1 mln zł w III kw. 2017 r.

Trakcja odnotowała 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 28,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,01 mln zł wobec 34,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 412,11 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 408,73 mln zł rok wcześniej.

"Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 5,3% w III kwartale 2017 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2016 osiągnęła poziom 12,9%. Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na wyniki grupy w III kwartale 2017 roku, to głównie pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlano-montażowym. W szczególności dotyczy to wzrostu cen materiałów, usług podwykonawczych i kosztów płac. Ponadto jednostka dominująca ponosi koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej oraz przygotowaniem działalności na rynkach zagranicznych" 

czytamy w raporcie.

Istotnym czynnikiem wpływającym również na zmniejszenie marży zysku brutto ze sprzedaży była zmiana struktury portfela zamówień spółek litewskich.

"Zmianę powyższej struktury portfela zamówień należy traktować jednak jako przejściową. W 2016 roku spółki litewskie realizowały kilka dużych projektów, które umożliwiały osiągnięcie korzyści skali. Tymczasem w 2017 roku średnia wielkość realizowanego kontraktu drogowego na Litwie została istotnie zmniejszona. Ponadto spółki litewskie nie realizowały kontraktów kolejowych ze względu na brak ogłoszonych przetargów. Spółki litewskie kładą duży nacisk na wysokie standardy jakości pracy, terminowości, bezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych. Ogłaszanie mniejszych kontraktów spowodowało przystąpienie do przetargów konkurentów, którzy charakteryzują się niższymi kosztami stałymi, co skutkowało większą presją na cenę ofertową. Oczekuje się rozpisania nowych przetargów na realizację dużych i istotnych robót w sektorze drogowym i kolejowym na Litwie. Wówczas wysokie standardy spółek litewskich powinny dać przewagę konkurencyjną i przynieść oczekiwane, pozytywne rezultaty"

napisano dalej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 8,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 949,76 mln zł w porównaniu z 887,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 22,96 mln zł wobec 27,38 mln zł zysku rok wcześniej.

W końcu października spółka podała, że według wstępnych danych odnotowała 7,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale oraz przychody ze sprzedaży w wysokości 412,11 mln zł. Narastająco w okresie I-III kw. br. zysk netto grupy wyniósł 8,26 mln zł przy 949,76 mln zł przychodów.

"Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2017 roku wyniósł 1 945 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). W okresie trzech kwartałów 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 743 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co oznacza znaczny wzrost o 1 238 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku (245,1%)"

czytamy w raporcie.

Spółka podkreśliła, że udział w nowych przetargach na przełomie 2017 i 2018 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy.

"Tym samym, Grupa Trakcja sukcesywnie odbudowuje swój portfel zamówień. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, Jednostka dominująca posiadała najkorzystniejsze oferty na sześć kontraktów o wartości 582 mln zł. Zakładając pozytywne rozstrzygnięcie wyżej wymienionych przetargów, zarząd spodziewa się znaczącego zwiększenia portfela zamówień w ciągu najbliższych miesięcy"

czytamy dalej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2016 r.

(ISBnews), #TRK

Ostatnie wiadomości