KNF: Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sty 2018, 08:40

KNF: Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ocenia, że wynik finansowy sektora bankowego za cały 2017 rok  2017 r. może być lepszy niż pierwotnie zakładany przez banki, które oczekiwały spadku o ok. 10% w skali roku, podała Komisja. 

"Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10%. Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie zrealizowany wynik będzie lepszy od tego, jaki wynika z przedłożonych planów (na koniec września br. wynik finansowy netto banków, które sporządziły prognozy dla potrzeb UKNF, był o 1 016 mln zł, tj. o 11,8% wyższy od tego, jaki był prognozowany na ten okres)"

czytamy w " Informacji o sytuacji banków w okresie  I-IX 2017 r.". 

Zrealizowany przez sektor bankowy w okresie I-IX ub.r. wynik finansowy netto wyniósł 10 540 mln zł i był o 851 mln zł, tj. o 7,5% niższy niż w analogicznym okresie ub.r. Pogorszenie wyników odnotowano w 171 podmiotach skupiających 71,8% aktywów sektora; 15 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 397 mln zł. 

KNF wskazała, że obniżenie wyniku finansowego netto nastąpiło głównie na skutek zmniejszenia pozostałego wyniku działalności bankowej, co wynikało z zawyżenia ubiegłorocznej bazy statystycznej na skutek rozliczenia w II kwartale ub.r. sprzedaży udziałów w Visa Europe. Gdyby nie ten czynnik, to zrealizowany w ub.r. wynik finansowy netto byłby wyższy niż zrealizowany w analogicznym okresie poprzedniego roku

"W okresie I-IX br. odnotowano poprawę wyniku działalności bankowej sektora bankowego (o 468 mln zł; 1,0%), co nastąpiło dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 3 096 mln zł; 10,9%) oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 840 mln zł; 8,8%), przy jednoczesnym obniżeniu wyniku z pozostałej działalności bankowej (-3 467 mln zł; -45,4%). Poprawa wyniku odsetkowego, który osiągnął rekordowy poziom w historii, nastąpiła dzięki dokonanym w ostatnich kwartałach zmianom w polityce depozytowo-kredytowej polegającym na obniżeniu oprocentowania depozytów, przy jednoczesnym podniesieniu oprocentowania części kredytów"

czytamy w raporcie. 

W okresie I-IX 2017 r. odnotowano wzrost kosztów działania (o 810 mln zł; 3,4%), który wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 463 mln zł; 3,9%) oraz dodatkowego miesiąca naliczania podatku od niektórych instytucji finansowych (w br. 19 podmiotów zapłaciło z tego tytułu podatek w łącznej wysokości 2 702 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. w kwocie 2 298 mln zł). Dodatkowo odnotowano wzrost kosztów z tytułu BFG (o 110 mln zł; 6,4%), jak też wydatków na informatykę (o 106 mln zł; 7,9%), podano także. 

W okresie I-IX 2017 r. odnotowano również nieznaczny wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 107 mln zł; 1,7%), co wynikało ze wzrostu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów konsumpcyjnych, pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw, jak też pogorszenia wyniku z tytułu IBNR.

Obserwowane zmiany przełożyły się na poprawę marży odsetkowej (z 2,3 w okresie I-IX 2016 r. do 2,42 w okresie I-IX 2017 r.), ale pozostałe z podstawowych miar efektywności działania uległy pogorszeniu.  W szczególności odnotowano wzrost wskaźnika kosztów (z 55,23 do 56,60), obniżenie ROA (z 0,92 do 0,81) oraz ROE (z 8,51 do 7,42).

KNF podała, że w okresie I-IX ub.r. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec 2016 r. do 187,3 mld zł na koniec września ub.r., tj. o 6,7%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 16,1% do 17,2%, a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7% do 18,6%).

"Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie"

czytamy 

KNF oceniła, że sytuacja banków w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 198,9 mld zł na koniec 2016 r. do 176,4 mld zł na koniec września 2017 r., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,48, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00).

Odnotowany w okresie I-IX ub.r. nominalny przyrost sumy bilansowej (o 46,4 mld zł, tj. o 2,7%) był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale wynikało to z obserwowanego w tym okresie umocnienia złotego względem walut głównych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut względem złotego przyrost (o 68,8 mld zł, tj. o 4,1%) okazał się marginalnie wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r., podano także. 

(ISBnews), #KNF

Ostatnie wiadomości