Selvita rozpoczyna publiczną ofertę akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lut 2018, 08:50

Selvita rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, opublikowała dziś prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii H. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny maksymalnej akcji oferowanych na poziomie 61 zł za jedną akcję. Współoferującymi są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK w konsorcjum detalicznym z BM Alior Bank, DM BOŚ oraz DM mBank. Doradcą prawnym emitenta jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Konferencję prospektową będzie można obejrzeć 1 lutego o godz. 9:00 w Internecie pod adresem live.selvita.pl.

Wielkość oferty nie przekroczy 2.200.000 akcji nowej emisji serii H. Aktualnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 13.771.229 akcji. Pozyskane w ofercie publicznej środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii.

„Selvita z nawiązką zrealizowała cele przedstawione inwestorom w 2014 r. Z sukcesem skomercjalizowaliśmy kilka naszych projektów innowacyjnych – w tym flagowy SEL24. Tempo wzrostu segmentu usługowego było wyraźnie wyższe od zapowiadanego. Chcemy dalej dynamicznie się rozwijać i generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla naszych akcjonariuszy. Dlatego niezbędne jest, by Selvita weszła na kolejny poziom jeśli chodzi o rozwój projektów innowacyjnych i komercjalizowała je w późniejszych fazach rozwoju" 

mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Selvity.

Wpływy z oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 50 proc. nakładów wymaganych do realizacji celów emisji – pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i pozaeuropejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.

Cele emisyjne

Nadrzędnym celem strategicznym Selvity pozostaje wygenerowanie wzrostu spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju. Pozyskanie kapitału w ramach emisji jest kolejnym krokiem, który ma na celu dalsze rozbudowanie i rozwój zdywersyfikowanego wachlarza projektów innowacyjnych na różnych etapach rozwoju, od wczesnych etapów do projektów w fazie klinicznej.

„Strategia rozwoju, którą chcemy dalej realizować, zakłada zwiększenie inwestycji w segmencie innowacyjnym, który generuje największą wartość dodaną i potencjał wzrostu spółki. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy potencjał terapeutyczny i rynkowy SEL120 oraz fakt, że w tym przypadku planujemy przeprowadzenie transakcji na znacznie późniejszym etapie rozwoju – po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej w fazie IIa badań klinicznych – oczekujemy, że warunki potencjalnej transakcji będą kilkukrotnie lepsze niż w przypadku SEL24. W międzyczasie – w latach 2018-2020 – będziemy generowali wzrost wartości Spółki poprzez zawieranie mniejszych kontraktów w segmencie innowacyjnym"

zapowiada Paweł Przewięźlikowski.

Zgodnie z założeniami przedstawionej w sierpniu 2017 r. strategii rozwoju, Selvita do 2021 r. planuje osiągnąć następujące cele biznesowe:

 • Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;
 • Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym:
  • w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej,
  • w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej,
  • w 2020 lub 2021 r. w obszarze immunoonkologii w fazie klinicznej;
 • Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;
 • Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld zł.

W ogłoszonej strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą łącznie ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Potrzeby kapitałowe związane ze zwiększeniem inwestycji w segmencie innowacyjnym i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty.

Realizowane będą przede wszystkim dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group – brak potrzeb kapitałowych) oraz SEL120 (samodzielna realizacja fazy I i IIa badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu). Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

Pozostałe wydatki inwestycyjne, związane z budową Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych (kompleksowego zestawu laboratoriów do opracowywania oryginalnych leków) oraz rozwojem segmentów usługowego i bioinformatycznego firmy, sfinansowane zostaną z dotacji oraz środków własnych.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 13.771.229 akcji. Na podstawie opublikowanego prospektu, Selvita planuje zaoferować nie więcej niż 2.200.000 akcji z emisji akcji serii H. Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia spółki w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone wg preferencji przydziału, której zasady zostały opisane w prospekcie.

Preferencja przydziału w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych:

 • spółka zamierza zastosować preferencję przydziału akcji (PPA), która pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom uniknąć rozwodnienia w związku z emisją;
 • dzień referencyjny (DR) – 7 lutego 2018 r.
 • inwestor indywidualny/instytucjonalny zamierzający skorzystać z PPA powinien wraz ze złożeniem zapisu na akcje oferowane (AO) przedłożyć oryginał odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, że w DR posiadał akcje spółki. Inwestor zamierzający skorzystać z preferencyjnego przydziału powinien złożyć zapis na liczbę AO nie niższą niż liczba gwarantująca mu utrzymanie udziału w kapitale zakładowym spółki na poziomie z DR, przy założeniu, że wszystkie AO zostaną wyemitowane.
 • w pierwszej kolejności zostaną przydzielone AO objęte PPA.
 • pozostała część AO przeznaczona w transzy inwestorów indywidualnych zostanie przydzielona na zasadzie proporcjonalnej redukcji, natomiast w przypadku transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie przydzielona uznaniowo.
 • złożenie zapisu w transzy inwestorów instytucjonalnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w transzy inwestorów indywidualnych, przy czym inwestor składający zapis w celu skorzystania z preferencyjnego przydziału może złożyć taki zapis tylko w jednej z transz.
 • zapisy na AO w ramach PPA mogą być składane jedynie w placówkach BZ WBK.

Harmonogram oferty:

 • do 1 lutego: podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej;
 • 2-15 lutego: budowa księgi popytu;
 • 2-14 lutego: przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych;
 • 15 lutego: publikacja ceny emisyjnej akcji oferowanych;
 • 19-21 lutego: przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych;
 • do 26 lutego: przydział akcji oferowanych,

Struktura akcjonariatu spółki na chwilę obecna wygląda następująco: 36,24 proc. akcji należy do współzałożyciela i prezesa zarządu spółki Pawła Przewięźlikowskiego. 6,71 proc. akcji należy do drugiego ze współzałożycieli i wiceprezesa zarządu Bogusława Sieczkowskiego. 7,55 proc. akcji należy do Augebit FIZ (którego beneficjentem jest wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Wesołowski), natomiast 6,90 proc. akcji posiada OFE Nationale Nederlanden. Pozostali akcjonariusze (poniżej 5 proc. głosów na WZ) posiadają łącznie 42,60 proc. udziałów.

Prospekt Selvity został opublikowany na stronie internetowej spółki, a także Vestor Domu Maklerskiego (www.vestor.pl) oraz Banku Zachodniego WBK (www.dmbzwbk.pl). Na stronie internetowej spółki poświęconej ofercie można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Selvity oraz prowadzonej oferty publicznej.

Konferencja prospektowa odbędzie się 1 lutego o godz. 9:00. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w Internecie - będzie można obejrzeć je pod adresem live.selvita.pl.

Selvita będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia 430 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Źródło: spółka, #SLV


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości