GetBack rozpoczął przygotowania do restrukturyzacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 maj 2018, 08:45

GetBack rozpoczął przygotowania do restrukturyzacji

GetBack podjął decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów związanych z restrukturyzacją, poinformowała spółka. GetBack podał także, że przesunął publikację raportu rocznego na 15 maja br..

"GetBack podjął decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów (tj. w szczególności analiz, planów, wniosków, etc.) związanych z restrukturyzacją emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie.

Decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich raportach bieżących, dodano.

"Zarząd emitenta kierując się zatem dobrem spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze spółka w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności spółki" - czytamy dalej.

Spółka poinformowała także o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok na 15 maja 2018 roku.

"Pierwotna data publikacji wyżej wymienionych raportów ustalona była na dzień 30 kwietnia 2018 roku. GetBack nie może opublikować raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w tej dacie, tj. w dniu 30 kwietnia 2018 r. z uwagi na powzięcie przez zarząd GetBack wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie.

Raport roczny za 2017 r. i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok nie mogą zostać opublikowane z uwagi również na okoliczność braku opinii firmy audytorskiej, podano także.

"Opinia nie została fizycznie sporządzona do dnia 30 kwietnia 2018 r. i zostanie sporządzona przez firmę audytorską w terminie późniejszym, tj. jeszcze przed przekazaniem raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok do wiadomości publicznej" - czytamy dalej.

Spółka zwraca uwagę że osoby, które weszły w skład organów korporacyjnych nie miały wystarczająco czasu na ustalenie prawdziwej, rzetelnej i kompletnej sytuacji finansowej spółki GetBack, podano także.

17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała 24 kwietnia br., że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego, podała Komisja.

Jednocześnie spółka poinformowała w odrębnym komunikacie, że instytucja kredytowej z siedzibą w Kopenhadze (Dania) odstąpiła od dwóch umów przedwstępnych nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych.

"Instytucja kredytowa z siedzibą w Kopenhadze, która była stroną obu wymienionych umów przedwstępnych, w treści oświadczenia o odstąpieniu przez tę instytucję od wyżej wskazanych umów wskazała to, że powodem tego odstąpienia jest okoliczność niewykonania przez GetBack i podmioty z grupy kapitałowej GetBack spoczywających na tych podmiotach zobowiązań warunkujących zawarcie umowy przyrzeczonej (tzw. condition precedent)" - czytamy w komunikacie.

Strony umów dopuściły możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na podmiot trzeci, podano także.

"W przypadku osiągnięcia porozumienia z podmiotem trzecim Instytucja kredytowa z siedzibą w Kopenhadze będzie uprawniona do cofnięcia złożonego oświadczenia o odstąpieniu od zawartych umów" - czytamy dalej.

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: (ISBnews) #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości