Altus TFI rekomenduje 1,49 zł dywidendy na akcję lub buy-back po 16 zł/szt. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2018, 09:30

Altus TFI rekomenduje 1,49 zł dywidendy na akcję lub buy-back po 16 zł/szt.

Zarząd Altus TFI przyjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom sposobu podziału zysku za rok 2017 r. - według pierwszej propozycji, akcjonariusze mieliby otrzymać dywidendę w wysokości 1,49 zł na akcję, natomiast według drugiej - spółka przeprowadziłaby skup akcji własnych po cenie 16 zł za sztukę, podała spółka.

"Zgodnie z podjętą uchwałą, zarząd spółki rekomenduje, aby walne zgromadzenie dokonało podziału zysku spółki za rok 2017 w kwocie 79 852 072,94 zł i podjęło decyzję o dystrybucji środków pomiędzy akcjonariuszy spółki w jeden z dwóch niżej wskazanych sposobów, tj.:

1) poprzez podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz wypłaty dywidendy i w konsekwencji podzielenie zysku w następujący sposób:

  • na wypłatę dywidendy - kwota 68 718 800 zł,
  • na kapitał rezerwowy – kwota 7 643 455,71 zł, stanowiąca 10 % zysku za 2017 r., do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu spółki,
  • na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego – kwota 3 417 515,87 zł,
  • na kapitał zapasowy - kwota 72 301,36 zł,

albo

2) poprzez podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji i podzielenie zysku w następujący sposób:

  • na kapitał rezerwowy, utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki - kwota 68 718 800,00 zł,
  • na kapitał rezerwowy - kwota 7 643 455,71 zł, stanowiąca 10% zysku za 2017 r., pozostałego po uwzględnieniu pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego, do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu spółki,
  • na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego – kwota 3 417 515,87 zł,
  • na kapitał zapasowy - kwota 72 301,36 zł" 
czytamy w komunikacie.

Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 68 718 800 zł oznaczałaby wypłatę 1,49 zł na jedną akcję. Łączna kwota rekomendowanej dywidendy wynosi 86,06% wartości zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2017, podano także.

Zarząd spółki zarekomendował walnemu zgromadzeniu spółki następujące terminy: 18 czerwca 2018 jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2018 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

"W odniesieniu do alternatywnej formy dystrybucji zysku spółki, tj. poprzez przeprowadzenie skupu akcji własnych, zarząd spółki rekomenduje, aby akcje własne były nabywane po cenie 16 zł za jedną akcje. […] Skup akcji własnych powinien rozpocząć się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważniające do nabycia akcji własnych i powinien zakończyć się najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2018 r."

czytamy dalej.

Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale walnego zgromadzenia, które zostanie zwołane przez zarząd na dzień 11 czerwca 2018 r., podkreślono również.

Rekomendując wypłatę zysku netto spółki za rok 2017, zarząd spółki uwzględnił w szczególności następujące czynniki: wymogi kapitałowe związane z aktywnością spółki, w tym wymogi określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r., aktualną sytuację finansową spółki, planowane inwestycje i cele strategiczne spółki oraz interes akcjonariuszy, wskazano także w materiale.

"W opinii zarządu spółki, warunki wypłaty dywidendy lub ewentualnego nabywania akcji określone w projektach uchwał walnego zgromadzenia spółki, które zostanie zwołane na dzień 11 czerwca 2018 r. są ustalone w taki sposób, iż wypłata dywidendy lub przeprowadzenie skupu akcji własnych leży w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki oraz przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji spółki"

napisano też w komunikacie.

Zarząd wyjaśnił, iż powstanie niepodzielonego wyniku finansowego, w kwocie 3 417 515,87 zł, pomniejszającej kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki, wynika wyłącznie z przekształcenia danych w związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską (MSSF UE), opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2017 roku.

14 maja br. rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku za 2017 r. została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki, podano także.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości