BGŻ BNP Paribas miał 85,46 mln zł zysku netto, aktywa 70,79 mld zł w I kw 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2018, 09:01

BGŻ BNP Paribas miał 85,46 mln zł zysku netto, aktywa 70,79 mld zł w I kw 2018

BGŻ BNP Paribas odnotował 85,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

"Wynik z działalności bankowej wyniósł 654 604 tys. zł i był minimalnie wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 421 021 tys. zł i zostały zredukowane o 3,6%. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w I kwartale 2018 roku w porównaniu do I kwartału 2017 roku było lepsze o 27,5% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -62 354 tys. zł"

czytamy w raporcie.

W I kwartale 2017 r. w przeciwieństwie do I kwartału 2018 roku grupa ponosiła jeszcze koszty związane z procesami połączeniowymi banków BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sygma Bank Polska S.A. (wyniosły one 16 784 tys. zł). Eliminując wpływ kosztów integracji w I kwartale 2017 roku, zysk netto grupy wypracowany w I kwartale 2018 roku byłby o 60,8% (tj. o 32 300 tys. zł) wyższy niż zysk I kwartału 2017 roku, podano także.

"Całkowite dochody grupy za I kwartał 2018 roku wyniosły 92 322 tys. zł i były o 18,9% tj. o 21 537 tys. zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wspomniany spadek wpłynął przede wszystkim niższy poziom wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (o 89,9% tj. o 82 778 tys. zł). Spadek ten został częściowo zneutralizowany przez wyższy wypracowany w okresie zysk netto (wzrost o 45 895 tys. zł, tj. o 116% r/r) i niższy podatek odroczony"

czytamy dalej. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 449,91 mln zł wobec 466,82 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 120,67 mln zł wobec 127,83 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,92 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 72,75mld na koniec I kw. 2017 r. 

"Najważniejsze zmiany w strukturze aktywów grupy po pierwszym kwartale 2018 roku to nieznaczny spadek udziału kredytów i pożyczek udzielonych klientom (łącznie: wycenianych wg zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) oraz pozycji należności od banków przy jednoczesnym wzroście udziału kasy i środków w banku Centralnym oraz wzroście udziału sumy papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, instrumentów finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody porównywanej do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży"

napisano w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 89,27 mln zł wobec 55,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. 

(ISBnews), #BGZ

Ostatnie wiadomości