JSW miała 753,9 mln zł zysku netto, 951,9 mln zł EBIT w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2018, 09:19

JSW miała 753,9 mln zł zysku netto, 951,9 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 753,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 864,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wyniki pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Chcemy i będziemy stale wzmacniać pozycję JSW jako lidera w produkcji i sprzedaży najlepszej jakości węgla koksowego. Zgodnie z przyjętą strategią będziemy dalej inwestować w dostępne już złoża i powiększać bazę zasobową, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego, ponieważ jest surowcem, na którym opieramy przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej"

powiedział prezes Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 951,9 mln zł wobec 1 046,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki sprzedażowe za pierwszy kwartał przełożyły się na uzyskanie wysokiego wskaźnika EBITDA grupy kapitałowej JSW, który za okres trzech miesięcy 2018 roku wyniósł 1 135,8 mln zł i był wyższy o 1,5% w stosunku do poprzedniego kwartału"

czytamy także.

EBITDA segmentu Węgiel za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku wyniosła 1 126,1 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniosła 1 297,3 mln zł. Spadek wskaźnika wynika głównie ze spadku o 14,0 % (tj. o 159,2 mln zł) wyniku operacyjnego oraz niższej o 7,6% amortyzacji.

Z kolei EBITDA segmentu Koks za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku wyniosła 55,7 mln zł. Wzrost EBITDA w analizowanym segmencie o 103,9 mln zł w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku, nastąpił przede wszystkim wskutek osiągnięcia wyższego o 102,4 mln zł wyniku operacyjnego, podano także w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 510,6 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2 376 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży na dzień 31 marca 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 2 510,6 mln zł, tj. o 134,6 mln zł wyższym niż w tym samym okresie 2017 roku. Na wyższy poziom uzyskanych przychodów miały przede wszystkim wpływ wyższe przychody ze sprzedaży koksu o 224,7 mln zł (31,9%) oraz węglopochodnych o 30,5 mln zł (42,9%). Wyższe przychody ze sprzedaży koksu wynikają przede wszystkim z większego wolumenu sprzedaży koksu o 14,3% oraz wyższej średniej ceny sprzedaży o 1,5%. Natomiast na wzrost przychodów ze sprzedaży węglopochodnych wpływ miała przede wszystkim osiągnięta wyższa cena sprzedaży smoły"

czytamy w raporcie.

Wolumen produkcji węgla w okresie został zrealizowany na poziomie 4,1 mln ton, tj. o 0,1 mln ton więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 4,0 mln ton tj. o 0,2 mln ton więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż zewnętrzna węgla koksowego wzrosła o 0,2 mln ton (13,3%), natomiast sprzedaż wewnętrzna wzrosła o 0,1 mln ton (9,1%). W omawianym okresie, sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych spadła o 0,1 mln ton w stosunku do ubiegłego roku.

Wielkość produkcji koksu w grupie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosła o 12,5%, a sprzedaż o 14,3%. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 1 029,9 mln zł i były wyższe o 255,2 mln zł (tj. o 32,9%) od uzyskanych w tym samym okresie 2017 roku. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był wyższymi uzyskanymi cenami sprzedaży produktów oraz większym wolumenem sprzedaży.

Zrealizowana cena węgla ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku była niższa od osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku (spadek o 6,1%). Nastąpił wzrost ceny węgla do celów energetycznych (plus 18,8%), a cena węgla koksowego była niższa o 17,1%. Średnia cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku wzrosła o 1,5% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, czytamy także w raporcie.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku JSW poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 209,0 mln zł (w tym 205,7 mln zł przypada na rzeczowe aktywa trwałe oraz 3,3 mln zł na wartości niematerialne). Były one wyższe niż w tym samym okresie 2017 roku o 56,6%. Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku wyniosły 34,7 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie 2017 roku o 24,8%. Nakłady inwestycyjne segmentu koksowego oraz segmentów pozostałych w analizowanym okresie 2017 roku stanowiły 14,2% nakładów ogółem grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 795 mln zł wobec 955,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews), #JSW

Ostatnie wiadomości