KNF zdecydowała o ostatecznym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW - 2 VI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2018, 16:06

KNF zdecydowała o ostatecznym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW - 2 VI

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z nie otrzymaniem od Hawe środka odwoławczego na decyzję o wykluczeniu z obrotu, uznała decyzję z 27 marca 2018 r. jako decyzją ostateczną, poinformował regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno nastąpić 2 czerwca 2018 r.

"27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję bezterminowo wykluczającą akcje spółki Hawe SA z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz nakładającą na Hawe SA karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł. Decyzja Komisji została doręczona stronie 17 kwietnia 2018 r. Termin na wniesienie środka odwoławczego upłynął w dniu 2 maja 2018 r. Do dnia dzisiejszego strona nie wniosła środka odwoławczego, a zatem decyzja KNF z dnia 27 marca 2018 r. jest decyzją ostateczną"

czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje Komisja, zgodnie z ww. decyzją z 27 marca 2018 r., skutek w postaci wykluczenia akcji spółki z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia upływu terminu na wniesienie środka odwoławczego od decyzji z dnia 27 marca 2018 r., co nastąpiło w dniu 2 maja 2018 r.

"Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Hawe SA powinien być dzień 1 czerwca 2018 r. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno zatem nastąpić z dniem 2 czerwca 2018 r."

czytamy także.

Komisja informuje dodatkowo, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

"W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w §1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków"

podano także.

Wcześniej na początku maja br. Hawe poinformowało, że postanowiło nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW).

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews), #HWE

Ostatnie wiadomości