Globalworth zobowiązał się do objęcia nowych akcji Griffin za min. 300 mln euro | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 cze 2018, 08:42

Globalworth zobowiązał się do objęcia nowych akcji Griffin za min. 300 mln euro

Griffin Premium RE podpisał zobowiązanie (commitment letter) z Globalworth Real Estate Investments Ltd., na podstawie którego Globalworth zgodził się objąć nowe akcje za co najmniej 300 mln euro w ramach planowanej oferty prywatnej, podała spółka.

„Globalworth zobowiązał się do objęcia nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej o wartości co najmniej 300 000 000 euro, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub poprzez konwersję na akcje pozostałych do spłaty kwot (obejmujących kwotę główną, kwotę odsetek oraz wszelkie inne należne kwoty) z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy nami a Globalworth i jego podmiotami powiązanymi. Subskrypcja zostanie dokonana przez jedną ze spółek całkowicie zależnych od Globalworth"

czytamy w komunikacie.

Realizacja zobowiązania, o którym mowa powyżej, jest uzależniona od spełnienia następujących warunków: (a) otrzymania przez Globalworth opłaty z tytułu gwarantowania emisji (underwriting fee) równej 1,5% wartości ich inwestycji w zamian za zobowiązanie; oraz (b) dokonania przydziału i prawidłowej emisji na rzecz Globalworth nowych akcji po cenie ofertowanej 1,57 euro za akcję, w formie w pełni opłaconych akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki (z zastrzeżeniem, że akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 31 lipca 2018 r. (włącznie)), podano również.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy. 

(ISBnews), #GPR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości