Akcjonariusze TXM zdecydują 10 VII o emisji akcji bez prawa poboru | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 cze 2018, 08:49

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 VII o emisji akcji bez prawa poboru

Akcjonariusze TXM zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 lipca.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 66 880 000 zł do kwoty nie wyższej niż 75 455 998 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 8 575 998 zł, poprzez emisję nie więcej niż 4 287 999 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł każda" 

czytamy w projekcie uchwały.

Akcje serii G zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym walne zgromadzenie pozbawi w całości prawa poboru akcji serii g dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Cena emisyjna jednej akcji serii G ma wynosić 2. Zostaną one pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż 28.09.2018 r., ewentualnie oferty objęcia akcji serii G zostaną złożone przez spółkę nie później niż 24.09.2018 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż 28.09.2018 r. Akcje serii G powinny zostać opłacone w całości do 28.09.2018 r., wynika także z projektu uchwały.

W ramach subskrypcji akcji serii G zarząd zaoferuje w pierwszej kolejności akcje serii G akcjonariuszom spółki, którzy są reprezentowani na walnym zgromadzeniu.

"Spółka wyemituje nie więcej niż 10 500 000 oprocentowanych obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje spółki serii H, o wartości nominalnej każda 2,00 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21 000 000,00 zł"

czytamy w kolejnym projekcie uchwały.

Walne zgromadzenie pozbawi w całości prawa poboru obligacji oraz prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii H przysługiwać będzie wyłącznie obligatariuszom uprawnionym z obligacji.

W projekcie przewidziano, że wysokość oprocentowania obligacji będzie stała i będzie wynosiła 8% w skali roku. Odsetki będą kapitalizowane w okresach rocznych.

Cena konwersji obligacji na akcje serii Hwynosić będzie 2 zł, co oznacza, że obligatariusz będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii H za jedną obligację.

W kolejnym projekcie uchwały przewidziano zmianę statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 160 000 zł poprzez emisję nowych akcji oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do tych akcji za zgodą rady nadzorczej.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews), #TXM

Ostatnie wiadomości