GNB ma warunkową umowę sprzedaży akcji DM Noble Sec. na rzecz L. Czarneckiego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 cze 2018, 08:49

GNB ma warunkową umowę sprzedaży akcji DM Noble Sec. na rzecz L. Czarneckiego

Getin Noble Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji spółki.

"Na mocy postanowień umowy Getin Noble Bank, po spełnieniu się warunku, sprzeda na rzecz pana dr. Leszka Czarneckiego 874 036 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 25,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki za łączną cenę 36 039 400,73 zł"

czytamy w komunikacie.

Przed dokonaniem sprzedaży akcji bank posiadał 3 494 747 akcji spółki, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, podano również.

"Ponadto emitent informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. zawarł z panem dr. Leszkiem Czarnecki umowę, na mocy której przyznana została na rzecz pana dr. Leszka Czarneckiego opcja call uprawniająca go do żądania realizacji sprzedaży przez emitenta kolejnych akcji spółki w liczbie stanowiącej 25% kapitału zakładowego i 25% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Ostateczna realizacja opcji call będzie uzależniona od niezgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu w stosunku do zamiaru nabycia wskazanych akcji i przekroczenia w związku z tym progu 50% udziału w kapitale zakładowym spółki i 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Skorzystanie z opcji call będzie możliwe po rozliczeniu warunkowej umowy sprzedaży akcji"

czytamy dalej.

Wskazane powyżej działania w ocenie banku pozwolą na rozpoznanie utraty kontroli nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego, podsumowano.

Poza powyższym bank dodatkowo poinformował, że według otrzymanego od spółki oświadczenia spółka nie jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 0,3 ha lub większej, wobec czego Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu akcji (ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ukształtowaniu ustroju rolnego). 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews), #GNB

Ostatnie wiadomości