Agora miała 0,34 mln zł zysku netto, -2,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2018, 09:41

Agora miała 0,34 mln zł zysku netto, -2,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Agora odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 22,78 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł minus 2,4 mln zł wobec plus 31,4 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,26 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 282,72 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 8,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 536,3 mln zł w porównaniu z 583,7 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 33,9 mln zł wobec 60,3 mln zł rok wcześniej. 

"W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 536,3 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 8,1% w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 r. Przyczynił się do tego spadek przychodów zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale 2018 r. W okresie kwiecień-czerwiec 2018 r. wyniósł on 8,6%, a przychody osiągnęły poziom 258,3 mln zł. Główną przyczyną spadku wpływów grupy w pierwszym półroczu 2018 r. były niższe wpływy segmentów Druk, Film i Książka oraz Prasa. W segmencie Druk spadek przychodów zarówno w pierwszym półroczu - do 36,1 mln zł, jak i w drugim kwartale 2018 r. - do kwoty 18,7 mln zł - wynika głównie z niższego wolumenu świadczonych usług druku, zwłaszcza w technologii coldset"

czytamy w raporcie.

"Ze względu na spadek frekwencji w polskich kinach wpływy segmentu Film i Książka były niższe w drugim kwartale i w pierwszym półroczu 2018 r. - wyniosły odpowiednio 67,7 mln zł i 182,8 mln zł. Natomiast wpływy segmentu Prasa w pierwszym półroczu 2018 r. zmniejszyły się do kwoty 104,4 mln zł, a w samym drugim kwartale br. - do 54,7 mln zł. Było to związane głównie z trudną sytuacją na rynku prasy drukowanej oraz rezygnacją z wydawania części tytułów w tym segmencie. Wyższe były natomiast wpływy segmentów Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio odnotowane w okresie styczeń – czerwiec 2018 r."

czytamy dalej.

Przychody segmentu Internet w drugim kwartale 2018 r. zwiększyły się o 10,7% do kwoty 46,5 mln zł, a w pierwszym półroczu 2018 r. o 7,0% do kwoty 86,7 mln zł. To głównie zasługa dynamicznego rozwoju spółki Yieldbird.

"Wpływy segmentu Reklama Zewnętrzna były wyższe o 4,6% i osiągnęły w drugim kwartale 2018 r. poziom 47,3 mln zł - co w połączeniu z wyższymi przychodami odnotowanymi przez tę działalność w pierwszym kwartale 2018 r. - zapewniło wzrost wpływów segmentu do kwoty 83,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Wzrost ten udało się osiągnąć dzięki wyższym wpływom z kampanii reklamowych realizowanych na nośnikach z segmentu Citylight Premium, Digital i City Transport"

napisano także.

Przychody segmentu Radio w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. wzrosły o 2,8% do kwoty 55,2 mln zł. Zdecydowały o tym wyższe wpływy segmentu odnotowane w pierwszym i drugim kwartale 2018 r. W okresie kwiecień - czerwiec 2018 r. zwiększyły się one o 4,7% i wyniosły 29,2 mln zł. Główną przyczyną tego wzrostu były wyższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach własnych, podała też spółka.

"Istotny wpływ na wynik netto Grupy zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym półroczu 2018 r. miał zysk z transakcji zbycia udziałów w spółce Stopklatka S.A. W wyniku tej transakcji Agora zbyła wszystkie posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących 41,14% kapitału zakładowego Stopklatki). Cena za jedną akcję wyniosła 7 zł, a wartość transakcji stanowiła około 32 mln zł"

wskazano także w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 55,8 mln zł wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 161,0 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 42,7 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 118,3 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.

Na koniec czerwca 2018 r. zadłużenie kredytowe grupy wyniosło 88,7 mln zł (w tym zadłużenie zewnętrzne spółki Helios obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 60,5 mln zł). 

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. 

(ISBnews), #AGO

Ostatnie wiadomości