Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sie 2018, 08:39

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

Redan i 21 Concordia 1 s.a.r.l. zawarli umowę jako akcjonariusze TXM w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania przez nie TXM, podał Redan. Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zamienne na akcje za 20 mln zł

"[Umowa] została zawarta w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania TXM przez Emitenta oraz Concordię, w ramach którego m.in.:

 1. Emitent [Redan] planuje objąć 3 950 000 nowo wyemitowanych akcji TXM o łącznej wartości nominalnej 7,9 mln zł, za łączną cenę emisyjną 7,9 mln zł.
 2. Concordia planuje objąć obligacje wyemitowane przez TXM zamienne na akcje TXM za łączną cenę emisyjną 20 mln zł"
czytamy w komunikacie.

W umowie Redan i Concordia postanowili uregulować ich wzajemne prawa i obowiązki w zakresie dotyczącym wyjścia kapitałowego (dezinwestycji) przez którąkolwiek ze stron z inwestycji w akcje TXM, na następujących zasadach:

 1. Redan i Concordia mają prawo żądania, aby druga strona sprzedała posiadane przez nią akcje TXM w przypadku, gdy pierwsza strona ma zamiar sprzedać swoje akcje (prawo pociągnięcia drag-along); prawo to działa w sytuacji, gdy potencjalny nabywca zaoferuje cenę sprzedaży każdej akcji TXM co najmniej równą wyższej z dwóch wartości:
  • 6 zł/akcja
  • (7* EBITDA - dług netto) / liczba akcji.
 2. Redan i Concordia mają prawo żądania, aby posiadane przez jedną ze stron akcje TXM były sprzedane w sytuacji, gdy swoje akcje zamierza sprzedać druga ze stron (prawo przyłączenia tag - along);
 3. bez obowiązku zapewnienia prawa przyłączenia (pkt. 2) każda ze stron może sprzedać do 5% akcji spółki w ciągu 12 m-cy i do 10% akcji TXM w ciągu całego trwania umowy;
 4. w przypadkach opisanych w pkt. 1 i 2 transakcje sprzedaży strony przyłączającej się lub pociągniętej muszą odbyć się na takich samych zasadach, jak transakcje strony sprzedającej lub żądającej sprzedaży;
 5. strona, która nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania wynikające z UA będzie zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 50 mln zł;
 6. Umowa wygasa w momencie, gdy udział Redan lub Concordii w kapitale zakładowym TXM spadnie poniżej 15%;
 7. Umowa nie stanowi porozumienia dotyczącego nabywania przez jej strony akcji TXM SA, ani zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, ani prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, podano także.

W dniu zawarcia UA Redan posiada 56,45% ogólnej liczby akcji TXM, dających prawo do 67,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś Concordia posiada 22,12% ogólnej liczby akcji TXM, dających prawo do 16,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

10 lipca br. Walne Zgromadzenie TXM podjęło decyzję o emisji akcji serii G oraz emisji obligacji serii A zamiennych na akcję. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do akcjonariuszy TXM, którzy byli obecni na tym walnym zgromadzeniu. Główni akcjonariusze spółki, czyli Redan oraz 21 Concordia zapowiedziały udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji planu naprawczego.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews), #RDN, #TXM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości