UNIMOT podsumował I półrocze 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2018, 07:07

UNIMOT podsumował I półrocze 2018 r.

Przychody Grupy UNIMOT w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 1 521 mln zł (co oznacza wzrost o 5,6 proc. r/r), a EBITDA skorygowana osiągnęła wartość 10,1 mln zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. przychody Grupy UNIMOT ogółem wyniosły 1 521 mln zł i były o 5,6 proc. wyższe niż rok wcześniej (1 440,1 mln zł). Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 14,4 mln zł oraz ujemny wynik EBITDA na poziomie 7,5 mln zł. Istotny wpływ na wyniki Grupy miała niższa wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego, przesunięcie kosztów związane z NCW i zapasem obowiązkowym oraz rezerwy. EBITDA skorygowana o wpływ tych czynników wyniosła 10,1 mln zł wobec 14,1 mln zł EBITDA skorygowanej za I półrocze 2017 r.

W drugim kwartale 2018 r. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ogółem na poziomie 843,9 mln zł, czyli o ponad 11 proc. wyższe niż rok wcześniej (774,7 mln zł). Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 12,5 mln zł, w porównaniu do 4,2 mln zł zysku przed rokiem, natomiast wynik EBITDA osiągnął ujemną wartość 8,3 mln zł, wobec 7,6 mln zł w I półroczu 2017. Wynik EBITDA po skorygowaniu wyniósł natomiast 1,6 mln zł wobec 1,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

„Utrzymujące się w pierwszej połowie bieżącego roku niskie marże, niepokrywające znacznie wyższych niż w poprzednich okresach kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, koszty utrzymania zapasów obowiązkowych, a także wyjątkowo niesprzyjające otoczenie rynkowe wpłynęły na to, iż Grupa UNIMOT zakończyła I półrocze słabszym niż w 2017 r. wynikiem finansowym"

twierdzi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

„Po skorygowaniu danych o wpływ czynników typowo księgowych, wynik ten jest dodatni, ale o 28,5 proc. niższy niż przed rokiem (EBITDA skorygowana 10,1 mln zł w 2018 r. wobec 14,1 mln zł w 2017 r.)"

dodaje prezes zarządu UNIMOT S.A. 

W podziale na segmenty działalności, w omawianym okresie UNIMOT zwiększył przychody w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Spółka borykała się jednak z wyższymi niż w 2017 r. kosztami realizacji NCW, jak również z bardzo niskimi poziomami marż hurtowych na początku br., a także dynamicznym wzrostem cen oleju napędowego w miesiącach kwiecień i maj.

W segmencie sprzedaży LPG w pierwszej połowie br. Grupa działała w bardzo niekorzystnym otoczeniu rynkowym. W związku z ograniczeniami w dostępie produktu w naszym kraju, wzrosły koszty jego transportu, przeładunku oraz wymuszonych postojów towaru w bazach magazynowych, co w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie niższych marż. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, UNIMOT zanotował w tym okresie wzrost wolumenów sprzedaży o 12,2% r/r, co przełożyło się na wzrost przychodów o prawie 11% r/r. Było to możliwe m.in. dzięki uruchomieniu sprzedaży z terminala w nowej lokalizacji, a także skróceniu łańcucha dostaw LPG. UNIMOT rozwijał w szczególności aktywność importową, poprzez terytorium Białorusi, zwiększając jednocześnie portfel zagranicznych odbiorców.

W segmencie gazu ziemnego Grupa zanotowała wzrost wolumenów, a co za tym idzie przychodów, natomiast wyniki wciąż obciążone były wysokimi kosztami odsetkowymi, niekorzystnym kontraktem na zakup gazu oraz zbyt niskimi poziomami taryf sprzedażowych i dystrybucyjnych. Od sierpnia br. UNIMOT ma podpisaną nową, wyraźnie korzystniejszą cenowo umowę na dostawy gazu ziemnego, a produkt sprzedaje wg wyższych taryf niż w I półroczu bieżącego roku. Ponadto, Grupa kontynuuje obecnie szereg analiz zmierzających do optymalizacji tego obszaru biznesowego.

Zarząd UNIMOT S.A. ocenia, że mimo osiągnięcia w I półroczu 2018 r. gorszej rentowności, zapowiadana w strategii prognoza w całym br. zostanie zrealizowana.

„Szczyt sezonu konsumpcji oleju napędowego przypada na III i IV kwartał, co przy poziomie wyższych marż na produkcie oznacza, że w drugim półroczu spodziewamy się poprawy wyników w tym segmencie"

komentuje Adam Sikorski.

„Przypomnę też, że w czerwcu br. weszła oczekiwana przez nas nowelizacja ustawy o biopaliwach, która umożliwi nam odzyskanie kosztów związanych z nadwykonaniem NCW. Ponadto, zamierzamy systematycznie poprawiać efektywność wszystkich biznesów Grupy. Podejmujemy w tym celu wiele działań, zarówno od strony przychodowej, jak i kosztowej" 

dodaje Sikorski. 

Obecnie w Grupie trwa proces optymalizacji kosztów operacyjnych, mający na celu osiągnięcie bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku. Zgodnie z decyzją Zarządu, do końca bieżącego roku koszty te mają być obniżone o ok. 9,5%. Ponadto UNIMOT planuje zintensyfikować działalność w segmencie detalicznej sprzedaży paliw (200 stacji paliw w sieci AVIA do 2023 r.), zbudować nowe źródło zysków w postaci produktów pozapaliwowych, dostępnych na stacjach AVIA, podwoić sprzedaż gazu LPG, a także rozwinąć atrakcyjne obszary biznesowe w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Czynnikiem wpierającym realizację powyższych założeń oraz strategicznych celów jest dokonana w dniu 21 sierpnia br. zmiana w Zarządzie UNIMOT S.A. i powołanie na stanowisko Prezesa Pana Adama Sikorskiego – współzałożyciela Grupy UNIMOT oraz jej głównego akcjonariusza. Ogromne doświadczenie Pana Adama Sikorskiego w branży paliwowej, jak również fakt, że jest on twórcą jednej z największych, prywatnych firm na rynku energetycznych w Polsce, a także Członkiem Zarządu AVIA International, stanowi najlepszą gwarancję rozwoju i bezpieczeństwa całej Grupy UNIMOT.

O spółce

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych.

UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: spółka,  #UNT

Ostatnie wiadomości