Ferrum miało 2,73 mln zł zysku netto, 6,79 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 paź 2018, 09:02

Ferrum miało 2,73 mln zł zysku netto, 6,79 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,79 mln zł wobec 21,11 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,76 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 168,73 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na skonsolidowane wyniki za I półrocze 2018 r. miała w szczególności poprawa wyników z działalności operacyjnej zarówno w podmiocie dominującym Ferrum , jak i w spółkach zależnych ZKS Ferrum i Ferrum Marketing"

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 2,39 mln zł wobec 22,38 mln zł straty rok wcześniej.

"Za I półrocze 2018 r. emitent odnotował niewielką stratę z działalności operacyjnej na poziomie 149 tys. zł i stratę netto 2 390 tys. zł, na którą istotny wpływ miały koszty związane z finansowaniem zewnętrznym. W okresie I półrocza 2017 r. spółka dokonała przeszacowania wyceny nieruchomości inwestycyjnej. Skutkiem przeszacowania było ujęcie w półrocznych sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2017 r. jednorazowych operacji księgowych, które zmniejszyły wynik z działalności operacyjnej o 18 963 tys. zł oraz wynik netto za ww. okres o 15 360 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, bez uwzględnienia w porównaniu powyżej opisanego przeszacowania, w I półroczu 2018 r. wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 4 015 tys. zł, a wynik netto wzrósł o 4 634 tys. zł. Osiągnięte w I półroczu 2018 r. wyniki są efektem w szczególności oddłużenia emitenta poprzez konwersję zobowiązań finansowych na akcje oraz uruchomienia linii do produkcji rur spiralnie spawanych, co pozwoliło spółce na znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poszerzenie asortymentu oferowanych produktów"

czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews), #FER

Ostatnie wiadomości