Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2018, 09:08

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydował o przeniesieniu zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnymi do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podała spółka. Przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br.

"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych:

  1. Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +
  2. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2
  3. Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji
  4. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities
  5. Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2
  6. Altus Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty"
czytamy w komunikacie.

Przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI,
  • Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 9 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 30 października 2018 r. zgromadzenia inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania funduszami powinno nastąpić z dniem 4 grudnia 2018 r."

czytamy dalej.

Altus TFI obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie ewentualnego przenoszenia zarządzania innymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru.

Rockbridge TFI działa w sposób niezależny od Altus TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym, podkreślono. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z tym, wyniki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI, podano także.

"W ocenie zarządu Altus TFI, podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych oraz tym samym powinny wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI"

podsumowano. 

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości