Agora miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2018, 09:35

Agora miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Agora odnotowała 3,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,06 mln zł wobec 9,1 mln zł straty rok wcześniej.

"Dzięki zwiększeniu przychodów w III kw. 2018 r. Grupa Agora poprawiła swoje wyniki operacyjne. EBITDA wzrosła o 9,7% do 17 mln zł, a strata na poziomie EBIT zmniejszyła się do 4,1 mln zł. Strata netto stanowiła 2,8 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 3,7 mln zł"

czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,89 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 251,43 mln zł rok wcześniej.

"Całkowite przychody Grupy Agora w III kw. 2018 r. wyniosły 258,8 mln zł i zwiększyły się o 2,9% w porównaniu z ub.r. Zdecydowały o tym przede wszystkim wyższe wpływy z działalności kinowej oraz ze sprzedaży usług reklamowych"

czytamy dalej.

W ślad za wzrostem frekwencji kinowej w Polsce sieć kin Helios odnotowała wyższe o 15,5% przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 55 mln zł oraz wyższe o 12,8% wpływy ze sprzedaży barowej w wysokości 21,1 mln zł. W omawianym okresie – w ujęciu Boxoffice – w kinach Heliosa zakupiono ponad 3 mln biletów, czyli o blisko 18% więcej niż w 2017 r. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych grupy zwiększyły się o 2,3% i stanowiły 122,3 mln zł. To głównie efekt ich dynamicznego wzrostu w segmentach Internet – za sprawą wyższych wpływów spółki Yieldbird, oferującej sprzedaż reklam w modelu programatycznym, oraz Reklama Zewnętrzna – z uwagi na systematyczny rozwój oferty nośników Citylight Premium oraz kampanii realizowanych w środkach komunikacji miejskiej. Przychody reklamowe w segmentach Prasa, Radio oraz Film i Książka zmniejszyły się, m.in. pod wpływem trendów rynkowych, podano także.

Pozostałe kategorie przychodów Grupy Agora były niższe niż w III kw. 2017 r. Najbardziej spadły wpływy ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza tych w formie drukowanej w segmencie Prasa, co wiązało się z utrzymującą się niekorzystną sytuacją rynkową i uszczupleniem portfela tytułów prasowych grupy. Niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wynikały z mniejszego wolumenu zamówień, w szczególności w technologii coldset, zaś niższe przychody z pozostałej sprzedaży – ze spadku wpływów z tego tytułu w segmencie Internet oraz z działalności kinowej i filmowej, czytamy dalej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w III kw. 2018 r. nieznacznie się zwiększyły (o 0,9%) do 262,9 mln zł. Ich wzrost nastąpił w segmentach: Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Internet i był związany z działaniami rozwojowymi. Koszty operacyjne były natomiast niższe w segmentach: Druk, Prasa oraz Radio, wymieniono.

Największą pozycję kosztową stanowiły koszty usług obcych, które wzrosły o 6,1% do 102,4 mln zł. Wpłynęły na to przede wszystkim wyższe koszty segmentów: Film i Książka, odnotowane w związku z bardzo wysoką frekwencją kinową w III kw. 2018 r., Internet – głównie w związku z rozwojem spółki Yieldbird oraz Reklama Zewnętrzna – ze względu na większą liczbę zrealizowanych kampanii i rozwój oferty w obszarze cyfrowym. W porówaniu z ub.r. zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, przede wszystkim w związku z wyższymi cenami papieru.

Niższe były natomiast wydatki na amortyzację, wynikające głównie z odpisów wartości aktywów trwałych dokonanych w IV kw. 2017 r., a także koszty reprezentacji i reklamy grupy, przede wszystkim z uwagi na ich spadek w segmentach Film i Książka, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Zmniejszyły się także koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, istotnie ograniczone w segmencie Prasa oraz w Internecie, Druku i Radiu, podano także.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,07 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 795,14 mln zł w porównaniu z 835,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 41,75 mln zł wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews), #AGO

Ostatnie wiadomości