Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lis 2018, 09:17

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania dwoma funduszami inwestycyjnym, podała spółka.

Fundusze wymienione w umowach to:

  1. "Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1036,
  2. Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1322"
czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umowami, przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie [...], o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. Zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI,
  2. Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem [...] poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, podano również.

"Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI"

czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Altus TFI poinformował o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI.

"Zgodnie z podjętą uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych:

  1. Altus 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 596,
  2. SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 599,
  3. NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 974"
czytamy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności przyjmuje się, że wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r., wskazano także.

"W ocenie zarządu Altus TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI"

czytamy dalej.

Towarzystwo obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie do ewentualnego przenoszenia zarządzania kolejnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru, podsumowano.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości