O 20% wzrosły przychody Grupy PBKM w pierwszym kwartale 2019 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2019, 08:58

O 20% wzrosły przychody Grupy PBKM w pierwszym kwartale 2019 roku

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Grupa PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – w pierwszym kwartale 2019 roku wypracował łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 43,2 mln zł, czyli o 19,6% wyższe w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Zanotowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku solidny wzrost przychodów o 20%, na który z jednej strony miała pozytywny wpływ konsolidacja wyników Stemlab S.A., a jednocześnie z drugiej strony odczuliśmy negatywny efekt wprowadzonego od 1 stycznia br. na rynku węgierskim 27 proc. podatku VAT na usługi rodzinnego bankowania komórek macierzystych. W ostatnim czasie dynamicznie zwiększyliśmy skalę i zasięg biznesu inwestując w przejęcia w Europie oraz ponosząc nakłady na prace badawczo-rozwojowe. Działania te będą w przyszłości pozytywnie odzwierciedlały się na naszych wynikach. W pierwszym kwartale br. zanotowaliśmy wyższe w porównaniu rok do roku koszty działalności operacyjnej, które były związane ze wzrostem Grupy FamiCord, szczególnie po przejęciu portugalskiej spółki Stemlab - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A. Ponieśliśmy także pierwsze koszty związane z realizacją umów oraz prowadzonymi negocjacjami z grupą Esperite dotyczących możliwości przejęcia działalności związanej z bankowaniem rodzinnym pod marką Cryo-Save. W pierwszym kwartale 2019 roku wydaliśmy na ten cel 0,2 mln zł. W sprawie ewentualnego przejęcia nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje. Chciałbym podkreślić, że skala potencjalnego przejęcia będzie miała duży wpływ na pozycję Grupy FamiCord, ponieważ w przypadku dojścia do skutku tej transakcji, staniemy się trzecim największym na świecie bankiem komórek macierzystych pod względem liczby klientów – dodaje Jakub Baran.

W pierwszym kwartale 2019 roku skorygowany zysk EBITDA Grupy PBKM wyniósł ponad 10,2 mln zł i był nieznacznie niższy w porównaniu do skorygowanej EBITDA w 1Q 2018 (11,1 mln zł). Natomiast EBITDA gotówkowa (Cash EBITDA)* w 1Q 2019 r. była o prawie 5% wyższa w porównaniu rok do roku i wyniosła 10,7 mln zł. Grupa PBKM wypracowała w 1Q 2019 roku 6,3 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 7,8 mln zł skorygowanego zysku netto w tym samym okresie roku ubiegłego.

*Cash EBITDA = przychody netto ze sprzedaży – przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C – koszty operacyjne bez amortyzacji + wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

- Myślę, że jedną z kluczowych informacji dotyczących pierwszego kwartału jest wyrównanie raportowanej
EBITDA z EBITDA gotówkową. W poprzednich latach różnica między tymi parametrami była dość duża, na korzyść EBITDA raportowanej, co powodowało liczne pytania inwestorów o tzw. jakość wyników rozumianą jako poparcie wyników gotówką. Problem ten zniknął w pierwszym kwartale – komentuje Jakub Baran.

Od 1 stycznia 2019 roku PBKM zmienił prezentację segmentów sprawozdawczych, które podzielne są obecnie na:

  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych;
  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną z świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych;
  • Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych.

Zmiana prezentacji segmentów względem ubiegłego roku, skonsultowana z audytorem, wynika z kilku powodów, m.in.: przeprowadzonej transakcji nabycia akcji w portugalskiej spółce Stemlab, której struktura przychodów z kanałów B2C i B2B jest różna od dotychczasowej struktury przychodów Grupy PBKM, skokowego wzrostu przychodów kanału B2B w PBKM S.A., zapowiadanego zwiększenia nakładów na działalność R&D, m.in. w ramach projektów współfinansowanych przez NCBiR, jak również wdrożenia w 2019 roku oferty bankowania materiału biologicznego w dwóch laboratoriach należących do Grupy FamiCord - w efekcie klient zawiera umowę na realizację usługi z co najmniej dwoma podmiotami należącymi do Grupy. W konsekwencji przypisanie informacji finansowych do jednego z dotychczasowych segmentów (tj. rynki strategiczne i rynki pozostałe) stało się niemożliwe.

Przychody w 1Q 2019 w podziale na segmenty działalności:

  • w segmencie B2C sprzedaż wyniosła w 34,4 mln zł (+6% w porównaniu do przychodów segmentu B2C w 1Q 2018);
  • w segmencie B2B sprzedaż wyniosła ponad 5 mln zł (w 1Q 2018 przychody z segmentu B2B wynosiły 226 tys. zł);
  • w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty wyniosły 1 mln zł, a po odjęciu otrzymanych w 1Q 2019 dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 0,1 mln zł.

W pierwszym kwartale 2019 r. rynek rodzinnego bankowania komórek macierzystych w Europie, wg. oceny PBKM, nieco spadł w stosunku do roku 2018. Dotyczy to m.in. krajów takich jak: Włochy i Hiszpania.

- Pozycja spółek Grupy FamiCord na tych rynkach, rozumiana jako udział procentowy, według naszej wiedzy umacnia się, co oznacza, że radzimy sobie lepiej niż konkurencja. Niemniej jednak słabszy rynek powoduje konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów na zdobycie jednego klienta. Uważamy jednak, że obecne osłabienie rynku w kilku krajach jest interesującą okazją do zwiększenia tempa przejmowania konkurentów, którzy są poddawani coraz większej presji. Dzieje się to, o czym wielokrotnie mówiliśmy w ostatnich latach – walka konkurencyjna eliminuje słabsze podmioty, co odbywa się częściowo kosztem rynku. Firmy wydają pieniądze na przetrwanie zamiast na rozwój rynku jako takiego. Rozważamy możliwość przeprowadzenia przejęć zarówno na rynkach europejskich jak i poza Europą. Rozmiar potencjalnych transakcji, którymi możemy być zainteresowani może wahać się od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów Euro. Mamy przeprowadzoną analizę rynku i zdefiniowane cele potencjalnych akwizycji. W przypadku uzyskania pozytywnych analiz i ocen mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kwartałów – mówi Jakub Baran.

Grupa PBKM planuje także rozwijanie prac nad indywidualnymi terapiami eksperymentalnymi z zastosowaniem komórek macierzystych. Dotychczas prace te dotyczyły komórek macierzystych z krwi pępowinowej i pępowiny. Pod koniec 2018 roku PBKM rozpoczęło komercjalizację nowej usługi – bankowania komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej. Próby wprowadzenia takiej usługi na świecie znane są od co najmniej 10 lat jednak w odróżnieniu od niemal wszystkich podmiotów na świecie PBKM planuje połączyć tę usługę z jednoczesną terapią komórkową pacjenta.

Rekomendacja zarządu PBKM w sprawie przeznaczenia zysku z 2018 roku

20 maja 2019 r. zarząd PBKM przedstawił rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu o przeznaczeniu całości zysku netto wypracowanego w 2018 roku na kapitał zapasowy spółki. Decyzja zarządu została podjęta w związku z przewidywanym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji kapitałowych planowanych przez spółkę w perspektywie tego roku. Rekomendacja zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą spółki.

Jednocześnie zarząd potwierdził, że funkcjonująca dotychczas w spółce polityka dywidendowa, zakładająca możliwość wypłaty dywidendy w wysokości nie wyższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy wypracowanego w roku poprzednim, będzie podtrzymana w perspektywie kolejnych lat obrotowych. Jednak ostateczna rekomendacja dotycząca dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy PBKM oraz jej planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem czasowego ograniczenia wypłaty dywidendy do kwoty 20% zysku netto za rok obrotowy, które wynika z umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. z 10 września 2018 r.

- Chcąc prowadzić dalsze akwizycje, powinniśmy akumulować gotówkę w spółce. Absurdem byłoby rekomendowanie wypłaty dywidendy w sytuacji, gdy może się zdarzyć konieczność pozyskania dodatkowych źródeł finansowania naszego rozwoju – komentuje Jakub Baran.

Dane operacyjne w 1Q 2019

Grupa PBKM pozyskała w pierwszym kwartale 2019 roku 5970 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, co oznacza wzrost o 23,3% w porównaniu rok do roku. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 47,7%, w tym samym okresie roku ubiegłego udział umów abonamentowych wynosił 61,9%.

W segmencie B2B liczba pozyskanych w pierwszym kwartale br. próbek krwi pępowinowej lub tkanek wyniosła 1567, wobec 21 próbek pozyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w pierwszym kwartale 2019 roku 7537 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 55% w porównaniu rok do roku.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 247 013 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o prawie 63% więcej niż na koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec pierwszego kwartału tego roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wzrosła do 311 834, o ponad 90% w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

O Spółce:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 30% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Portugalii i Hiszpanii. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa przechowywała niemal 312 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 416 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech, Portugalii oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 500 razy (docelowo będzie 8 prób klinicznych).

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Ostatnie wiadomości