KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 cze 2019, 07:20

KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank - poinformował Idea Bank w komunikacie.

"KNF w uzasadnieniu decyzji stwierdziła, że połączony bank nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i nie zapewni bezpieczeństwa środków gromadzonych w połączonych bankach oraz praw ich klientów. W konsekwencji połączenie Idea Banku z GNB prowadzi do zaistnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia na połączenie określonych w art. 124 ust. 2 Ustawy" - napisano w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie prasowym podała, że decyzja podjęta została w związku z brakiem uzupełnienia przez wnioskodawców materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Przepis ten obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.

Komisja podała, że w toku prowadzonego postępowania wnioskodawcy nie przedstawili kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia, a także nie wykazali spełnienia przez połączony bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa.

"Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie połączonego banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych" - napisano w komunikacie KNF.

W ocenie KNF podważa to zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank z Idea Bank, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora.

"Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację wnioskodawców, brak realizacji powyższego założenia, tj. dokapitalizowania połączonego banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałby niedoborem kapitału do minimum regulacyjnego uwzględniającego wymóg połączonego bufora i stanowiłby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla połączonego banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów" - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

W czwartek Getin Noble Bank oceniał, że istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do połączenia z Idea Bankiem. W opinii banku,

jedynym możliwym scenariuszem, w którym połączenie byłoby w opinii zarządu banku możliwe, jest pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie banku, który miałby powstać z połączenia Getin Noble Banku z Idea Bank, gdyby takie połączenie było elementem uzgodnionej struktury transakcji w ramach poszukiwań inwestora zewnętrznego.

Idea Bank ocenił też, że w wariancie samodzielnego funkcjonowania w zmienionym modelu biznesowym wymagałby dokapitalizowania kwotą około 500 mln zł. Bank podał, że niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bankiem oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, opracował i przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego alternatywną strategię postępowania opartą na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów.

Idea Bank poinformował też, że proces pozyskania inwestora strategicznego powinien się zakończyć w czerwcu 2019 r. W banku trwa obecnie due diligence przeprowadzane z udziałem kilku inwestorów typu private equity.

W piątek rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu Idea Banku złożyli Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Dariusz Daniluk. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień dzisiejszy. Nie zostały podane powody złożenia rezygnacji.

W styczniu 2019 roku Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpić ma poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą. Getin Noble Bank i Idea Bank informowały także, że podjęły działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank.

(PAP Biznes), #IDA #GNB

pr/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości