Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Hollywood SA w drodze przymusowego wykupu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2019, 10:28

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Hollywood SA w drodze przymusowego wykupu

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Hollywood SA w drodze przymusowego wykupu - komunikat

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku zawarcia w dniu 26 lipca 2019 r. przez Adama Andrzeja Konieczkowskiego, spółkę Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, spółkę 21 Concordia 3 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółkę Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółkę Hindenfield Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), Roberta Aleksandra Ignatiuka, Grzegorza Kundę, Karola Filipa Kundę, Renatę Kundę, Eugeniusza Łapawa, Danutę Marię Łapawa, Andrzeja Malinowskiego, Mariusza Grzegorza Misztę, Arkadiusza Półgrabskiego oraz spółkę Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu (łącznie „Żądający Sprzedaży”) pisemnego porozumienia w sprawie wykonywania praw z akcji spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu, pod adresem: 09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000438549, posiadającej numer REGON: 146351367 i NIP: 7761698650 („Spółka”), wspólnego nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia wobec niej wspólnej polityki – czyli porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.; „Ustawa”) – Żądający Sprzedaży przekroczyli wspólnie 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży posiadają w dacie niniejszego ogłoszenia łącznie 55.691.111 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) akcji Spółki, reprezentujących 92,57% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 73.191.111 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 94,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszyscy pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają w dacie niniejszego ogłoszenia łącznie 4.473.130 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.473.130 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 Ustawy, Żądający Sprzedaży żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki („Przymusowy Wykup”).

2. Imię i nazwisko lub firma, miejsce zamieszkania lub siedziba oraz adres żądających sprzedaży

Żądającymi Sprzedaży akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu są:

1) Adam Andrzej Konieczkowski

Sierpc

ul. Zbigniewa Herberta 1, 09-200 Sierpc

2) Pracosław sp. z o.o.

Sierpc

ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc

3) 21 Concordia 3 s.a.r.l.

Luksemburg

68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg

adres korespondencyjny: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa

4) Formonar Investments Limited

Nikozja

Poseidonos 1, Ledra Business Center, Egkomi, 2406 Nikozja, Cypr

5) Hindenfield Investments Limited

Nikozja

10 Vas. Freiderikis, EL Greco House, lok. 104, 1066 Nikozja, Cypr

6) Robert Aleksander Ignatiuk

Straszyn

ul. Andromedy 1, 83-010 Straszyn

7) Grzegorz Kunda

Białystok

ul. Wiatrakowa 19/1, 15-827 Białystok

8) Karol Filip Kunda

Białystok

ul. Wiatrakowa 19/1, 15-827 Białystok

9) Renata Kunda

Białystok

ul. Wysoki Stoczek 58/33, 15-754 Białystok

10) Eugeniusz Łapawa

Gostyń

ul. Górna 61, 63-800 Gostyń

11) Danuta Maria Łapawa

Gostyń

ul. Górna 61, 63-800 Gostyń

12) Andrzej Malinowski

Białystok

ul. Figowa 5, 15-791 Białystok

13) Mariusz Grzegorz Miszta

Malbork

ul. Chopina 117, 82-200 Malbork

14) Arkadiusz Półgrabski

Gdynia

ul. Strzelców 48/25, 81-586 Gdynia

15) Hollywood spółka akcyjna (Spółka)

Sierpc

ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc

3. Imię i nazwisko lub firma, miejsce zamieszkania lub siedziba oraz adres wykupującego

Podmiotami dokonującym wykupu akcji w ramach Przymusowego Wykupu są:

1) 21 Concordia 3 s.a.r.l.

z siedzibą w Luksemburgu

Adres: 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg

Adres korespondencyjny: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa

2) Hollywood spółka akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Sierpcu

Adres: ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc

Zwani dalej łącznie jako „Wykupujący”.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Millennium Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 - 593 Warszawa

Telefon: Sekretariat: +48 22 598 26 00/01

Faks: +48 22 598 26 99

E-mail: kancelaria[at]millenniumdm[dot]pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przymusowym Wykupem objętych jest 4.473.130 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, z których każda uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (oficjalny rynek notowań) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także pozostają zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLHOLWD00017.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.164.241,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 60.164.241 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, uprawniających do 77.664.241 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

2) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, z których każda uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

3) 42.659.241 (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, z których każda uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przymusowym Wykupem objętych jest 4.473.130 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.473.130 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

21 Concordia 3 s.a.r.l. nabędzie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji Spółki, reprezentujących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka nabędzie 1.473.130 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących 2,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.473.130 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu pozostają tego samego rodzaju oraz uprawniają do jednakowej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym, która wynosi 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze).

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym, która wynosi 0,87 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem groszy).

Cena Wykupu nie jest niższa niż najwyższa cena zapłacona za akcje Spółki w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu przez Żądających Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy, która wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

W okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabyły akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiadają żądający sprzedaży

1) Adam Andrzej Konieczkowski samodzielnie posiada 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 15.79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 24,46% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) Pracosław sp. z o.o. samodzielnie posiada 11.945.295 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących 19,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 19.945.295 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,68% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

a. 3.945.295 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 6,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.945.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b. 8.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 13,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,60% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3) 21 Concordia 3 s.a.r.l. samodzielnie posiada 29.382.334 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje na okaziciela Spółki stanowiące 48,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 29.382.334 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,83% ogólnej liczby głosów w Spółce;

4) Formonar Investments Limited samodzielnie posiada 1.420.000 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 2,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.420.000 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,83% ogólnej liczby głosów w Spółce;

5) Hindenfield Holdings Limited samodzielnie posiada 549.000 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 549.000 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,71% ogólnej liczby głosów w Spółce;

6) Robert Aleksander Ignatiuk samodzielnie posiada 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 0,0016% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0012% ogólnej liczby głosów w Spółce;

7) Grzegorz Kunda samodzielnie posiada 923.646 (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 1,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 923.646 (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

8) Karol Filip Kunda samodzielnie posiada 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów w Spółce;

9) Renata Kunda samodzielnie posiada 243.333 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki, stanowiących 0,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 243.333 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,31% ogólnej liczby głosów w Spółce;

10) Eugeniusz Łapawa samodzielnie posiada 183.000 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 183.000 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,24% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

a. 178.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 178.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,23% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b. 5.000 akcji imiennych stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów w Spółce;

11) Danuta Maria Łapawa samodzielnie posiada 217.000 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 217.000 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów w Spółce;

12) Andrzej Malinowski samodzielnie posiada 579.887 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 579.887 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,75% ogólnej liczby głosów w Spółce;

13) Mariusz Grzegorz Miszta samodzielnie posiada 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów w Spółce;

14) Arkadiusz Półgrabski samodzielnie posiada 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów w Spółce;

15) Spółka samodzielnie posiada 226.666 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 226.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych).

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, pozostają wszyscy Żądający Sprzedaży, a więc: Adam Andrzej Konieczkowski, spółka Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, spółka 21 Concordia 3 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółka Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji, spółka Hindenfield Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Robert Aleksander Ignatiuk, Grzegorz Kunda, Karol Filip Kunda, Renata Kunda, Eugeniusz Łapawa, Danuta Maria Łapawa, Andrzej Malinowski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Półgrabski oraz Spółka.

Żądający Sprzedaży nie są stronami żadnego innego porozumienia dotyczącego Spółki.

Pracosław sp. z o.o. oraz Spółka są podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy wobec Adama Andrzeja Konieczkowskiego. Brak jest innego niż Adam Andrzej Konieczkowski Żądającego Sprzedaży, który byłby podmiotem dominującym (w rozumieniu Ustawy) wobec jakiegokolwiek akcjonariusza Spółki.

Dane wszystkich wymienionych podmiotów zostały przedstawione w pkt 2 powyżej.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy

z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Procentowa liczba głosów z akcji Spółki oraz odpowiadająca jej liczba akcji posiadana przez każdy podmiot, o którym mowa w pkt. 11, została przedstawiona w pkt. 10 powyżej.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

16 września 2019 r.

14. Dzień wykupu

19 września 2019 r. („Dzień Wykupu”)

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 875 ze zm.) w Dniu Wykupu, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z akcji Spółki, co nastąpi w drodze zapisania akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych Wykupujących, tj. na rachunkach podmiotów wskazanych w pkt. 3 powyżej.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych Przymusowym Wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu -

w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Wszystkie akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są akcjami na okaziciela i są zdematerializowane oraz oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLHOLWD00017.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi w Dniu Wykupu, określonym w pkt. 14 powyżej, poprzez przelanie kwoty równej iloczynowi (i) liczby akcji Spółki zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego i (ii) Ceny Wykupu na rachunek, na którym w Dniu Wykupu znajdowały się akcje objęte Przymusowym Wykupem.

Zapłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności postanowieniami rozporządzenia w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia z dnia 14 listopada 2005 r. (DZ. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1948 ze zm.; „Rozporządzenie”) oraz Regulaminem i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji

u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów

z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży złożyli w Domu Maklerskim oryginały świadectw depozytowych oraz oryginały dokumentów akcji potwierdzające posiadanie 55.691.111 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) akcji Spółki, reprezentujących 92,57% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 73.191.111 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 94,24% ogólnej liczby głosów w Spółce. Powyższa liczba głosów, zgodnie art. 82 ust. 1 Ustawy, uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

Wykupujący ustanowili zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Przymusowego Wykupu na okres nie krótszy niż do końca Dnia Wykupu, w którym nastąpi zapłata Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu za akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

w imieniu Adama Andrzeja Konieczkowskiego

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Formonar Investments Limited

___________________________

Zbigniew Szchniewicz – pełnomocnik

w imieniu Renaty Kundy

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Eugeniusza Łapawy

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Mariusza Grzegorza Miszty

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Pracosław sp. z o.o.

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Hindenfield Holdings Limited

___________________________

Zbigniew Szachniewicz – pełnomocnik

w imieniu Grzegorza Kundy

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Danuty Marii Łapawy

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Arkadiusza Półgrabskiego

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu 21 Concordia 3 s.a.r.l.

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Roberta Aleksandra Ignatiuka

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Karola Filipa Kundy

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Andrzeja Malinowskiego

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

w imieniu Hollywood spółka akcyjna

___________________________

Dariusz Górka – pełnomocnik

kom amp/

Zobacz także: Hollywood SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości