Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2019, 10:01

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 9 do 15 września

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację dwóch budynków mieszkalnych

9 września 2019 roku spółka podpisała umowę na realizację budynków mieszkalnych w technologii modułowej w Jessheim w Norwegii. Zamawiającym jest Bunde Bygg AS z siedzibą w Oslo w Norwegii. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz 2 budynków modułowych o wysokości 5 i 6 kondygnacji, w których znajdą się łącznie 123 lokale mieszkalne. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 79,3 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 34,6 mln zł netto.

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI - zawarcie umowy o wykonywanie usług na powierzonych surowcach

6 września 2019 roku została zawarta pomiędzy spółką oraz Cedrob SA umowa o wykonywanie usług na powierzonych surowcach (umowa przerobowa). Zgodnie z umową przerobową spółka jest zobowiązana do wykonania na rzecz Cedrob SA w zakładach spółki oraz w zakładach należących do grupy kapitałowej Cedrob usług polegających m.in. na produkcji, konfekcjonowaniu, pakowaniu, magazynowaniu i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbiorze mięsa. Cedrob SA ma obowiązek przekazania spółce wszelkich surowców niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Cedrob SA ma obowiązek zapłaty na rzecz spółki wynagrodzenia w kwocie równej kosztom utrzymania jej przedsiębiorstwa wynoszącej 4.000.000,00 zł netto miesięcznie. Gdyby ww. kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa spółki, wówczas Cedrob SA zobowiązuje się do dokonania zapłaty wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych dodatkowych kosztów takiego utrzymania.

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA - zawarcie umowy na prace w CEZ Skawina SA

11 września 2019 r. spółka podpisała umowę z CEZ Skawina SA na wykonanie modernizacji turbiny kondensacyjno - upustowej typu WK-100-6M produkcji LMZ o numerze stacyjnym TG-3 w CEZ Skawina SA. Wartość umowy wynosi 8.949,0 tys. zł netto.

ELEKTROTIM SA - informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja SA - Oddział w Legnicy

11 września 2019 r. spółka otrzymała umowę zawartą w imieniu konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM SA (lider konsorcjum) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota z/s w Gdyni (członek konsorcjum) z TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy (zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz zamawiającego zadania pn. Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa - 99/2019/ZAK2. Za wykonanie przedmiotu umowy konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie 22.000.000 zł netto.

ECHO INVESTMENT SA - zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus III w Krakowie

11 września 2019 r. podmiot zależny Emitenta - Echo-Opolska Business Park sp. z o.o. sp. k. - sprzedawca, zawarł z podmiotem zależnym od EPP N.V. ("EPP") - EPP Development 6 sp. z o.o. - kupujący, przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład kompleksu biurowego (III Etap) pod nazwą O3 Business Campus w Krakowie. Cena sprzedaży wyniosła 40.333.806 EUR .

FERRUM SA - umowa z Izostal SA

12 września 2019 r. zarząd FERRUM SA zawarł z Izostal SA umowę sprzedaży rur spiralnie spawanych o wartości netto ok. 8,7 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 37,8 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej podpisania. Jednocześnie na postawie umowy spółka zobowiązała się do zakupu od Izostal wsadu do produkcji rur stalowych objętych umową o wartości netto ok. 8,6 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 37,3 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej podpisania.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA zawarcie przez ANWIL SA umowy na budowę infrastruktury pomocniczej w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów

12 września 2019 roku ANWIL SA spółka zależna od PKN ORLEN podpisał z PROCHEM SA umowę na budowę infrastruktury OSBL w ANWIL SA we Włocławku. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy 2022 roku.

PROCHEM SA - zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlano-montażowe.

12 września 2019 r. PROCHEM SA zawarł - jako wykonawca - z ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku umowę na prace projektowe oraz prace budowlano-montażowe infrastruktury OSBL związanej z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 282,5 mln PLN netto.

AOW FAKTORING - zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

12 września 2019 r. Emitent 11.09.2019 zawarł umowę faktoringową z przedsiębiorstwem z branży konstrukcji metalowych. Umowa ma charakter umowy faktoringowej z regresem. Przyznany odnawialny limit finansowania wynosi 250.000,00 PLN, zawarta jest na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

AGORA SA - zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego w spółce Online Technologies HR sp. z o.o. oraz umowy wspólników

12 września 2019 r. Agora zawarła z dwoma osobami fizycznymi oraz z Online Technologies HR Sp. z o.o. umowę inwestycyjną i umowę wspólników przewidującą m.in. nabycie przez Agorę 32 udziałów tej spółki oraz objęcie 15 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Online Technologies.

Całkowita, łączna kwota inwestycji Agory w Online Technologies to 7,7 mln zł. Po zawarciu transakcji Agora będzie posiadała 95 udziałów stanowiących 79,8% udziału w kapitale zakładowym Online Technologies.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - zawarcie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland SA

13 września 2019 r. spółka zależna emitenta - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe SA (MZRP) zawarła z ArcelorMittal Poland SA (zamawiający) umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn.: Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Wartość umową wynosi ok. 27 mln zł netto, termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2020 r.

NEWAG SA - zawarcie umowy na dostawę zespołów trakcyjnych

13 września 2019 r. zarząd NEWAG SA zawarł umowę z Kolejami Wielkopolskimi sp. z o.o. w Poznaniu, której przedmiotem jest dostawa przez emitenta czterech spalinowych zespołów trakcyjnych. Dostawy ZT będą wykonywane zgodnie z harmonogramem w latach 2020-2021. Wartość umowy wynosi 77 200 000,00 zł netto.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta

13 września 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp.k. (sp. zależna emitenta) a GE Power sp. z o.o. (zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostarczenie na rzecz zamawiającego konstrukcji stalowych w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW". Wynagrodzenie za wykonanie zadania 41.995.340,39 PLN netto a termin realizacji do 30 czerwca 2020 roku.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

13 września 2019 r. zarząd emitenta poinformował, że spółka zależna Tower Mehoffera Sp. z o.o. (sprzedający) zawarła z YIT Development Sp. z o.o. (kupujący) umowę sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Mehoffera w Warszawie. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 11.237.560,50 złotych netto.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie umowy przedwstępnej przez spółkę zależną

13 września 2019 r. zarząd emitenta poinformował, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Tower Mehoffera sp. z o.o. (kupujący) zawarła z YIT Development sp. z o.o. (sprzedający) przedwstępną umowę sprzedaży dwóch lokali usługowych o powierzchni około 1272 m2 (lokal 1) oraz około 40m2 (lokal 2), wraz z zewnętrznymi miejscami postojowymi, za cenę 7.000 złotych netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

abs/ mra/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości