GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E i H spółki VARSAV GAME STUDIOS | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2019, 18:24

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E i H spółki VARSAV GAME STUDIOS

Uchwała Nr 939/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i H spółki VARSAV GAME STUDIOS S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 września 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki VARSAV GAME STUDIOS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii E,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H

- pod warunkiem dokonania w dniu 24 września 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLYORIM00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VARSAV" i oznaczeniem "VAR".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości