GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SCOPE FLUIDICS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 paź 2019, 18:34

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SCOPE FLUIDICS S.A.

Uchwała Nr 1100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SCOPE FLUIDICS S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 października 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych

na okaziciela serii E spółki SCOPE FLUIDICS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 24 października 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSCPFL00018";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SCPFL" i oznaczeniem "SCP".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości