Komunikat z 47 posiedzenia KNF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lis 2019, 18:31

Komunikat z 47 posiedzenia KNF

Komunikat z 47 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 listopada 2019 r.

W czterdziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

· Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru

Finansowego,

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowegoi),

· Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,

· Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiegoii),

· Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,

· Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,

· Marek Niechciał, Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

1. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej:

· Domowi Inwestycyjnemu Nehrebetius SA z siedzibą w Krakowie

na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie FCA Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie,

Włochy (FCAB) z FCA-Group Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (FCAGBP)

przez przeniesienie całego majątku FCA-Group Bank Polska SA na FCA Bank S.p.A.

W następstwie połączenia FCAB zamierza kontynuować działalność dotychczas

wykonywaną przez FCAGBP w Polsce w formie oddziału instytucji kredytowej pod firmą

FCA Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

W związku z powyższym w wyniku połączenia FCAGBP ma przestać istnieć, a FCAB

ma przejąć wszystkie aktywa i pasywa FCAGBP, które po połączeniu będą tworzyć aktywa

i pasywa polskiego oddziału instytucji kredytowej.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (dalej

zwany „Domem Maklerskim”) karę pieniężną za naruszenie między innymi przepisów

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „ustawa”, „ustawa o obrocie”)1).

- Kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych nałożona została za naruszenie przez

Dom Maklerski art. 79 ust. 6a ustawy o obrocie poprzez niedostateczną realizację

obowiązku nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez agenta firmy

inwestycyjnej tj. Bank Ochrony Środowiska S.A. (dalej zwany „Agentem”,

„Bankiem”), w związku z realizacją zawartej między Domem Maklerskim a Agentem

umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej (dalej „Umowa).

Komisja ustaliła, że nadzór nad czynnościami powierzonymi Agentowi na podstawie

Umowy był sprawowany w sposób niedostateczny. Został on w zdecydowanej mierze

sprowadzony do bieżącej współpracy w toku wykonywania czynności operacyjnych

między pracownikami jednego z wydziałów Domu Maklerskiego a pracownikami Banku.

W trakcie wykonywania tych czynności Dom Maklerski dokonywał przede wszystkim

weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przekazywanej przez Agenta. Poza

wskazaną współpracą Dom Maklerski w niewielkim stopniu korzystał z możliwości

sprawowania nadzoru w zakresie faktycznej organizacji i przebiegu procesu przyjmowania

przez Agenta zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy. W okresie objętym

postępowaniem, Dom Maklerski nie przeprowadził żadnej kontroli działań Agenta

w miejscu ich realizacji, tj. w oddziale Banku, gdzie wykonywano czynności powierzone,

w okresie od maja 2015 r. do maja 2016 r.

Zdaniem Komisji należy wyraźnie rozróżnić współpracę operacyjną między pracownikami

Domu Maklerskiego a pracownikami Banku pełniącego rolę agenta od nadzoru. Nadzór nad

agentem wymaga bowiem doboru środków zapewniających rzeczywistą, skuteczną

i całościową weryfikację powierzonych czynności, z punktu widzenia zgodności

z regulacjami wewnętrznymi, umową agencyjną, jak i zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

Norma zawarta w art. 79 ust. 6a ustawy o obrocie nakłada na firmę inwestycyjną obowiązek

sprawowania nadzoru nad czynnościami powierzonymi agentowi firmy inwestycyjnej.

Warto mieć na uwadze, że firma inwestycyjna jest licencjonowanym podmiotem

regulowanym i instytucją zaufania publicznego, która swoją działalność powinna

prowadzić z najwyższą starannością. Powierzenie agentowi stałego lub okresowego

wykonywania w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa

w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę, w żaden sposób nie może wpływać na

prawidłowość i zgodność realizacji tych czynność z przepisami prawa.

Prowadzenie przez firmę inwestycyjną działalności przy udziale agenta firmy inwestycyjnej

jest dobrowolne, ale wiąże się z obowiązkiem wypełnienia dodatkowych zadań, w tym

w zakresie nadzoru nad agentem. Zawarty w art. 79 ust. 6a ustawy obowiązek weryfikacji

wykonywanych przez agenta firmy inwestycyjnej czynności, ma służyć zapewnieniu,

że czynności te będą wykonywane według standardów właściwych dla firmy inwestycyjnej,

z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W tym zakresie firma

inwestycyjna powinna wdrożyć określone mechanizmy nadzorcze tak, aby ograniczyć

ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w działalności powierzonej agentowi. Dobór

środków nadzorczych został pozostawiony w gestii firmy inwestycyjnej, która zobowiązana

jest do wdrożenia środków adekwatnych do zakresu powierzonych agentowi czynności, jak

i mając na uwadze komu powierza wykonanie tych czynności.

Ustawodawca nie wyłączył spod nadzoru sprawowanego na podstawie wskazanego

artykułu żadnej kategorii podmiotów, w tym podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej co firma inwestycyjna, czy też podmiotów działających profesjonalnie na rynku

finansowym. Oznacza to, że kwalifikacja agenta jako profesjonalisty nie uprawnia firmy

inwestycyjnej do rezygnacji ze sprawowania nadzoru nad agentem.

Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary w niniejszej sprawie wynosi

11.753.300 zł.

4. Komisja jednogłośnie uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r. 2) oraz nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: „Altus TFI SA”) m.in.:

I. Karę pieniężną w wysokości 570 tysięcy złotych w związku z wyceną akcji spółki

akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia

28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.

II. Karę pieniężną w wysokości 570 tysięcy złotych w związku z wyceną akcji spółki

akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia

21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.

Wskazane kary nałożone zostały w związku z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy

§ 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez

Altus TFI SA we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła

okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji. W związku

z nowymi okolicznościami mającymi wpływ na wymiar kary, tj.: pogorszeniem się sytuacji

finansowej Altus TFI SA Komisja uchyliła decyzję KNF z dnia 25 czerwca 2019 r.

i nałożyła karę w niższej wysokości.

5. Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu

24 września 2019 r. decyzją ostateczną jednogłośnie nałożyła na Nextfield Investments

Limited z siedzibą w Nikozji dwie kary pieniężne za naruszenia ustawy

o ofercie publicznej w okresie w okresie 2014-2017:

I. karę w wysokości 960 000 zł wobec stwierdzenia czternastokrotnego naruszenia

przepisów ustawy o ofercie publicznej w brzmieniu sprzed 4 czerwca 2016 r.

II. karę w wysokości 300 000 zł wobec stwierdzenia czterokrotnego naruszenia przepisów

ustawy o ofercie publicznej w brzmieniu obowiązującym po ww. dacie.

W obu przypadkach naruszenia dotyczyły ujawniania stanu posiadania akcji spółki

publicznej Fachowcy.pl Ventures SA w restrukturyzacji. Spółka naruszyła przepisy poprzez

brak zawiadomień i niedopełnienie wymagań co do treści zawiadomień tj. art. 69 ustawy

o ofercie publicznej.

Nextfield Investments Limited nie zawiadamiała lub nienależycie zawiadamiała

o następujących zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów Fachowcy.pl Ventures SA

3,4):

· sześciokrotnie o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

ogólnej liczby głosów (zmiany stanu posiadania z dni 17 grudnia 2014 r., 14 stycznia

2015 r., 25 lutego 2015 r., 26 lutego 2015 r., 27 kwietnia 2015 r. i 7 maja 2015 r.),

· siedmiokrotnie o zmniejszeniu udziału poniżej 20%, 15%, 10% i 5% ogólnej liczby głosów

(zmiany stanu posiadania z dni 8 maja 2015 r., 13 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r.,

10 listopada 2015 r., 18 kwietnia 2016 r., 15 lipca 2016 r. i 20 czerwca 2017 r.),

· trzykrotnie o przekroczeniu 5% i 20% ogólnej liczby głosów (zmiany stanu posiadania z dni 20 czerwca 2015 r., 16 listopada 2015 r. i 29 czerwca 2016 r.),

· jednokrotnie o zmniejszeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. 20% ogólnej liczby głosów oraz

dokonaniem tego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt

1 ustawy o ofercie,

· jednokrotnie naruszyła art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku z dokonaniem zawiadomienia

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach (zmiana stanu posiadania z dnia

30 grudnia 2016 r.).

Zmiany stanu posiadania powodowały powstanie obowiązków notyfikacyjnych w stosunku

do KNF i Fachowcy.pl Ventures SA, których Nextfield Investments Limited nie wykonała

lub wykonała z naruszeniem wymogów co do treści lub z opóźnieniem. W efekcie

uczestnicy rynku kapitałowego pozostawali w błędzie co do rzeczywistego stanu posiadania

znaczącego akcjonariusza, który z poziomu bliskiego połowie ogólnej liczby głosów

(48,24%) zszedł do poziomu poniżej 5% ogólnej liczby głosów, przekroczył poziom 20%

ogólnej liczby głosów, by następnie zejść poniżej i ponownie przekroczyć 20% ogólnej

liczby głosów i zejść poniżej. Niezależnie od przyczyny zmiany udziału (w tym nabycie lub

zbycie papierów wartościowych, objęcie akcji nowej emisji) Nextfield Investments Limited

była zobowiązana zawiadomić właściwe podmioty niezwłocznie, nie później niż w terminie

4 dni roboczych liczonych od dnia, w którym dowiedziała się o zmianie udziału w ogólnej

liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Niedopełnienie obowiązków przez Nextfield Investments Limited doprowadziło

do zachwiania zasady, na której oparty jest obrót papierami wartościowymi, tj. zasady

transparentności rynku, mającej na celu zapewnienie równego dostępu do informacji

dotyczących akcjonariuszy spółek i ich aktywności. Zawiadomienie spółki publicznej przez

akcjonariuszy o zmianach stanu posiadania pozwala na niezwłoczne publikowanie takich

informacji drogą raportów bieżących, które stanowią dla uczestników rynku kapitałowego

podstawowe źródło informacji o emitencie. Natomiast zawiadamianie KNF, jest kluczowe

dla realizacji celów nadzorczych.

KNF podkreśla, że informacje przekazywane w okresie naruszeń o tzw. transakcjach

managementu, a następnie zawiadomienia o transakcjach osób zarządzających

nie zawierały właściwego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących

struktury akcjonariatu (art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub art. 19

ust. 1 rozporządzenia MAR). Inwestorzy nie byli jednak pozbawieni jakiejkolwiek wiedzy

na temat zmian w zakresie udziału Strony w ogólnej liczbie głosów w Fachowcy.pl

Ventures S.A. Emitent w raportach okresowych publikowanych między 1 sierpnia 2013 r.

a 31 grudnia 2017 r. zawarł informacje o stanie posiadania Nextfield Investments Limited.

Ponadto w tym okresie Emitent publikował raporty bieżące zawierające wykaz

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Wśród tych

akcjonariuszy był również Nextfield Investments Limited.

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej Komisja mogła nałożyć

karę maksymalną w wysokości do 1 000 000 zł. Po zmianie ustawy w przypadku

podmiotów innych niż osoby fizyczne Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości

do 5 000 000 zł albo do kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,

jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł.

KNF wskazuje, że decyzja z 24 września 2019 r. uzyskała walor ostateczności z uwagi na

niezłożenie przez Nextfield w 14-dniowym terminie liczonym od dnia doręczenia decyzji

Stronie zakreślonym przez ustawodawcę w art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja z 24 września 2019 r. została doręczona Nextfield

10 października 2019 r., a więc termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

upłynął 25 października 2019 r. Ostateczność decyzji administracyjnej wydanej

w I instancji oznacza, zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., że od tej decyzji nie służy wniosek

o ponowne rozpatrzenie sprawy.

6. Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą w całości decyzję KNF

z dnia 27 marca 2018 r.5)

. w przedmiocie nałożenia na PZU SA (dalej: „PZU”) kary

pieniężnej w wysokości 1,7 miliona złotych, w związku z naruszeniem przez PZU art.

14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku

ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub

niedopełnieniu obowiązku informacyjnego oraz nakładającą kary pieniężne w wysokości

150 tysięcy złotych oraz w wysokości 1,549 miliona złotych.

PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód oraz dopuściła się braku terminowego

wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie

przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu

w odniesieniu do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych. W wyniku

ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji

i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna

nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych

na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie

sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów

przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia

na korzyść PZU zmiany w długości okresu naruszenia. Powyższe jednakże nie zmienia

oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka

sankcyjnego.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu

(zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

· Vicis New Investments SA z siedzibą w Warszawie (z dniem 6 grudnia 2019 r.),

· Pfleiderer Group SA z siedzibą we Wrocławiu (z dniem 26 listopada 2019 r.).

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na 2 biura usług płatniczych kary pieniężne (po 1,1 tysiąca

złotych) w związku z naruszeniem przez te biura przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Naruszenia polegały na nieprzekazaniu KNF w terminie informacji o łącznej wartości

i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2016 r.

9. Komisja zapoznała się:

· z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych

Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 5.11.2019 r. do 18.11.2019 r.

10. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

· 3 grudnia 2019 r.,

· 17 grudnia 2019 r.,

· 9 stycznia 2020 r.

* Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym,

nie biorący udziału w głosowaniach.

i) R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 komunikatu.

ii) A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3 i 5 komunikatu.

1) Komisja w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw prawnych do przekazania do publicznej wiadomości

informacji w zakresie naruszeń przepisów innych niż przepisy ustaw i rozporządzeń unijnych, z uwagi na

brzmienie art. 25 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

2) Pkt 9 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2019 r.

3) Przepisy nie wskazują terminu, po upływie którego informacje powinny być usunięte ze strony internetowej KNF

(dotyczy naruszeń mających miejsce między 17 grudnia 2014 r. a 18 kwietnia 2016 r.).

4) Informacje o treści rozstrzygnięcia, rodzaju i charakterze naruszenia oraz firmie podmiotu, na który została

nałożona sankcja są dostępne na stronie internetowej KNF przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia (dotyczy

naruszeń mających miejsce między 29 czerwca 2016 r. a 20 czerwca 2017 r.).

5) Pkt 10 komunikatu z 385. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 marca 2018 r.

kom mra

Ostatnie wiadomości