Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 gru 2019, 10:12

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 2 do 8 grudnia

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA - kontrakt z firmą WAFIOS Aktiengesellscgaft (Niemcy)

2 grudnia 2019 roku został zawarty kontrakt z firmą WAFIOS Aktiengesellscgaft (Niemcy), zgodnie z którym spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA nabędzie zgrzewarkę KSF 60 do zgrzewania łańcuchów do 60 mm średnicy pręta do w pełni automatycznego zgrzewania iskrowego każdego drugiego ogniwa łańcucha. Całkowita wartość przedmiotu dostawy na bazie Incoterms DAP Katowice wynosi 2.565.000,00 EUR.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA - umowa pożyczki z firmą PEAC (Poland) Sp. z o.o.

6 grudnia 2019 r. zarząd FASING SA informuje że została zawarta z PEAC (Poland) Sp. z o.o. umowa pożyczki na kwotę 2.308.500,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie nabycia zgrzewarki WAFIOS KSF 60 do zgrzewania łańcuchów do 60 mm średnicy pręta. Wypłata pożyczki nastąpi na rzecz firmy WAFIOS Aktiengesellscgaft Pożyczka będzie spłacona w 60 miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym cała kwota pożyczki zostanie wypłacona.

LUBAWA SA - udzielone w listopadzie zamówienie na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej

2 grudnia 2019 roku zarząd LUBAWA SA przekazał informację o otrzymanym w listopadzie 2019 r. zamówieniu na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej - 4 listopada podpisano umowę wykonawczą na 1000 kamizelek na kwotę 1,2 mln zł netto. W związku z powyższym zamówiona do tej pory na podstawie umowy ramowej liczba kamizelek wyniosła 6 tys. szt. w łącznej wartości netto 7,2 mln zł.

PROJPRZEM MAKRUM SA - otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną

2 grudnia 2019 roku spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. (wykonawca) otrzymała zlecenie od spółki STARION Poland Sp. z o.o. (zamawiający) na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo - technicznego w Biskupicach Podgórnych na podstawie projektu przekazanego przez Inwestora", o wartości wynagrodzenia umownego wykonawcy w wysokości 17 600 000,- zł netto, z czego na Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. przypada kwota 17 100 000,- zł netto. Zlecenie zostało przez wykonawcę przyjęte do realizacji. Strony ustaliły, że niniejsze zlecenie zostanie zastąpione umową do dnia 30.12.2019 roku.

PKP CARGO SA - zawarcie umowy z PKP PLK SA

2 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 pomiędzy PKP CARGO SA a PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Przedmiotem umowy jest udostępnienie spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto).

GETIN HOLDING SA - przeniesienie własności akcji ZAO Idea Bank

3 grudnia 2019 roku zarząd Getin Holding SA powziął informację o zaksięgowaniu 2 grudnia 2019 roku przeniesienia - zgodnie z prawem białoruskim - własności 26.690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś ("Idea Bank Białoruś"), na rzecz emitenta. Przeniesienie własności nastąpiło w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś zawartej przez Emitenta z OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska ("Carcade"). W wyniku przeniesienia własności wyżej wymienionych akcji emitent posiada 120.990 akcji Idea Bank Białoruś o wartości nominalnej 330,60 rubli białoruskich każda, stanowiących 99,998% udziału w kapitale zakładowym Idea Bank Białoruś.

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - umowa dostaw olejów roślinnych do Orlen Południe SA

3 grudnia 2019 roku pomiędzy ZT "Kruszwica" SA a Orlen Południe SA podpisana została umowa dostaw olejów roślinnych. Umowa o szacowanej wartości 170 mln EUR zawarta została na okres trzech lat.

INTERFERIE SA - aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego

3 grudnia 2019 roku wpłynął do spółki aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: INTERFERIE SA oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE SA świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa realizowana jest w ośrodku spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe "Argentyt" w Dąbkach. Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2023 roku. Umowa w każdym następnym roku jej obowiązywania będzie aneksowana i każdorazowo określana będzie wartość świadczonych usług na kolejny rok. Aneks określa kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec INTERFERIE SA w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 r. na maksymalną wartość 4.719.960,00 złotych.

WASKO SA - podpisanie umowy z kontrahentem

3 grudnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów (zamawiający) a konsorcjum (wykonawca), w skład którego wchodzi: WASKO SA - lider konsorcjum oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - członek konsorcjum. Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 13.025.700,00 zł brutto.

INTROL SA - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną

3 grudnia 2019 roku zarząd INTROL SA powziął informację o podpisaniu umowy pomiędzy firmą Tarczyński SA (zamawiający) a konsorcjum firm w następującym składzie: INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem emitenta) - lider konsorcjum oraz Ferox Energy Systems Sp. z o.o. - członek konsorcjum. Przedmiotem umowy jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej ok. 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdzcu Małym. Wartość umowy wynosi 37.992.000 zł netto (wartość prac INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. wynosi 28.492.000 zł netto).

TORPOL SA - informacja nt. współpracy z podwykonawcą

3 grudnia 2019 roku zarząd TORPOL SA zawarł z KELLER-POLSKA sp. z o.o. (podwykonawca) umowę na wykonanie przez podwykonawcę określonych prac budowalnych w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi przez emitenta w ramach projektu "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". Wartość umowy wynosi 49,8 mln zł netto.

VIGO SYSTEM SA - zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

3 grudnia 2019 roku zarząd spółki powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze spółką - liderem konsorcjum - umowy o dofinansowanie projektu badawczego nr umowy: MAZOWSZE/0090/19-00 pt: "Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT" ("Projekt") w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza". VIGO System SA jest liderem konsorcjum , w skład którego wchodzi także Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 20 645 225,82 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 14 568 592,02 zł, co stanowi 70,57 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO wynoszą - 18.357.183,48 zł, zaś dofinansowanie dla VIGO - 12.280.549,68 zł.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie znaczącej umowy

3 grudnia 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Konin (zamawiający) a konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka (lider konsorcjum) oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta, partner konsorcjum). Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą "Budowa połącznia ul. I.Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20". Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi: 72.440.687,64 PLN brutto.

AWBUD SA - zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

3 grudnia 2019 r. pomiędzy Murapol Projekt sp. z o.o. 12 sp.k. a emitentem, został zawarty aneks do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 6 marca 2019 r. na mocy aneksu zmieniono rodzaj wynagrodzenia przysługującego spółce oraz zwiększono wynagrodzenie dotychczas przysługujące o kwotę 7.041.855,03 zł. z tytułu zakontraktowania przez spółkę podwykonawców za cenę przewyższającą cenę przewidzianą w budżecie inwestycji oraz rozszerzenie przedmiotu umowy o roboty dodatkowe.

ELEKTROTIM SA - informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA

3 grudnia 2019 r. spółka podpisała umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ELEKTROTIM SA na rzecz PSE SA prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE SA, w celu utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE SA zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE SA w Bydgoszczy.

Łączna wartość wynagrodzenia ELEKTROTIM SA z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 13.485.637,00 zł netto.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zawarcie umowy na budowę zbiornika w Bazie Paliw w Boronowie oraz zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu

4 grudnia 2019 r. Konsorcjum Mostostal Warszawa SA (lider - udział w konsorcjum 53%) oraz Mostostal Płock SA (partner - udział w konsorcjum 47%) zawarło z PERN SA (zamawiający) umowę na realizację zadania, którego przedmiotem jest realizacja zadań pod nazwą: Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu. Wartość umowy: 132,50 mln zł netto.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane

4 grudnia 2019 r. spółka podpisała umowę o roboty budowlane na określonych warunkach:

Inwestor: Etap III GPI Wrocław Sp. z o.o. Przedmiot kontraktu: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Wartość kontraktu 54.400.000,00 zł.

REINO CAPITAL SA - zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez zależną emitenta

4 grudnia 2019 r. emitent poinformował, że spółka zależna - RD WRC Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży lokalu biurowego o powierzchni 575,8 m2 oraz udziału w prawie własności garażu wielostanowiskowego, położonych przy pl. Powstańców Śląskich w budynku "Thespian" we Wrocławiu za cenę 5.227.500,00 zł.

ENTER AIR SA - zawarcie umowy przez Enter Air Sp. z o.o. z Rainbow Tours SA

4 grudnia 2019 r. pomiędzy spółką zależną od Enter Air SA - Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours SA zawarta została Umowa Charteru dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2020 oraz zima 2020/21, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego. Wartość szacunkowa umowy wynosi ok. 49.800.000 USD.

BOWIM SA - podpisanie przez emitenta aneksu do umowy z Bankiem Pekao SA

4 grudnia 2019 roku zarząd spółki informuje o podpisaniu 28 listopada 2019 roku aneksu nr 2 do umowy eFinancing o finansowanie dostawców z dnia 14 grudnia 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami z Bankiem Polska Kasa Opieki SA. Na mocy zawartego aneksu wydłużony został okres obowiązywania limitu finansowania w wysokości 2.000.000,00 EUR do dnia 30 listopada 2021 roku, a ostateczny termin spłaty wierzytelności sfinansowanych przez Bank nie może przekroczyć 31 maja 2022 roku.

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej

4 grudnia 2019 r. zarząd Unibep SA informuje o podpisaniu umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie. W 5 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 127 lokali mieszkalnych. Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna emitenta, Coopera Idea Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Szacunkowe wynagrodzenie emitenta za wykonanie umowy wynosi ok. 35,7 mln zł netto. Termin rozpoczęcia realizacji ustalono na IV kwartał 2019 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2020 roku.

MOL MAGYAR OLAJ - ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - przedłużenie umowy kredytowej MOL Plc.

4 grudnia 2019 r. Umowa o kredyt odnawialny w wysokości 750 mln EUR, podpisana 15 grudnia 2017 r. z pięcioletnim pierwotnym terminem spłaty, przedłużona o jeden rok w 2018 r., została przedłużona po raz drugi i ostatni na dodatkowy rok bez zmian łączna kwota i poziomy marży. Nowy termin zapadalności kredytu to 15 grudnia 2024 r.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

4 grudnia 2019 r. Tower Investments Sp. z o.o. (spółkę zależna) zawarła jako kupujący umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.704m2 położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, za cenę brutto 7.986.197,52 złote. Na części nieruchomości o powierzchni 3.147 m2 Gatid Investments sp. z o.o. planuje realizację marketu Netto. Pozostała część działki o powierzchni 4.557 m2 przeznaczona jest na sprzedaż w celu realizacji obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

4 grudnia 2019 r. Tower Investments Sp. z o.o. (spółkę zależna) zawarła umowę sprzedaży części nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.557m2 położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, na której to Nieruchomości kupujący spółka Aluzyjna DVE sp. z o.o. s.k.a. planuje zrealizować budowę obiektu mieszkaniowego. Cena sprzedaży brutto wyniosła 7.816.650 złotych.

BBI DEVELOPMENT SA - zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu "Roma Tower"

4 grudnia 2019 roku spółka współkontrolowana przez emitenta - PW sp. z o.o. sp.k., realizująca wspólny z Archidiecezją Warszawską i Parafią pw. św. Barbary, projekt "Wieża" u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem (polskim podmiotem) umowę pożyczki w maksymalnej kwocie 25 milionów złotych. Termin spłaty pożyczki określono na 30 czerwca 2022 roku.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - zawarcie umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o

5 grudnia 2019 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA (sp. zależna emitenta) zawarła ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. (zamawiający) umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji projektu p.n. "Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020". Wartość prac objętych umową wynosi 30,9 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na wrzesień 2022 roku.

ENTER AIR SA - rozszerzenie programu handlowego realizowanego z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/21

5 grudnia 2019 r. zarząd Enter Air SA informuje o zawciu aneks nr 3 do umowy czarteru zawartej przez spółkę Enter Air sp. z o.o. (spółka zależna) z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. dotyczącej usług czarterowych, które są bezpośrednio związane z działalnością podstawową Enter Air Sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego. Aneks dotyczy następnego roku obejmuje sezon Lato 2020 i Zima 2020/21. Wartość programu handlowego wyniesie ok. 74.000.000 USD co stanowi równowartość 285.388.400 zł.

RONSON DEVELOPMENT SE - zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

5 grudnia 2019 r. spółka zależna emitenta, Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Miasto Moje Spółka komandytowa ("Spółka") zawarła z Danya Cebus Poland Sp. z o.o. (wykonawca) umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest Etap IV inwestycji Miasto Moje na który składa się realizacja budynków (176 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną za wynagrodzenie w kwocie 37 242 tysięcy złotych (plus VAT). Prace budowlane mają zakończyć się za dwadzieścia miesięcy. Wykonawca przyznał spółce opcję zlecenia realizacji Etapu V inwestycji Miasto Moje ("Etap V"), na który składa się realizacja budynków (170 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną za wynagrodzenie w kwocie 34 757 tysięcy złotych (plus VAT).

MEDIACAP SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej

5 grudnia 2019 r. emitent zawarł aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 28 października 2019 r., strony zwiększyły wysokość udzielonego kredytu z 2.370.000 zł do 3.203.000 zł, czyli o 833.000 zł. Dodatkowa kwota kredytu została udzielona w związku z nabyciem przez emitenta udziałów w spółce zależnej - TalentMedia sp. z o.o. Kredyt zostanie spłacony w 20 równych ratach kwartalnych do 31 października 2024 r.

JHM DEVELOPMENT SA - podpisanie umów kredytowych na budowę inwestycji w Żyrardowie

5 grudnia 2019 roku JHM DEVELOPMENT SA podpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA. Umowa dotyczy zaciągnięcia kredytu obrotowego - deweloperskiego przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą "Nowa Strefa" w Żyrardowie (umowa kredytowa 1). Ponadto emitent odpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA o obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją ww. przedsięwzięcia deweloperskiego w Żyrardowie (umowa kredytowa 2).

Bank udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 1: Kwota kredytu: 15.950 tys. złotych; Termin spłaty kredytu: 31 grudnia 2022 r.

Bank udzielił emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 2: Kwota kredytu: 380 tys. złotych; Termin spłaty kredytu: 31 grudnia 2021 r.

CPD SA - zawarcie umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych emitenta

5 grudnia 2019 roku spółki zależne emitenta 2/124 Gaston Investments sp. z o. o. sp. k. oraz 3/93 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k. zawarły warumkową umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie, w dzielnicy Ursus na rzecz NEOTOWNS sp. z o.o. ograniczoną oraz NEOVITA NOVA sp. z o.o. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 70.669.350 złotych.

SUNEX SA - zmiana w zakresie istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao SA

5 grudnia 2019 r. zarząd SUNEX SA informuje o zmianie następujących istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao SA.

a) aneksu nr 3 W ramach Linii Wielocelowej Bank udziela Spółce limitu kredytowego do wysokości 5.000.000,00 zł. Limit zostanie udostępniony Spółce na okres do dnia 22.11.2020 r., przy czym może on być podwyższony do kwoty 7.300.000,00 zł po spełnieniu warunków szczegółowo wskazanych w umowie.

b) aneksów nr 2 do umów o kredyt nieodnawialny inwestycyjny w wysokości 235.704,00 euro oraz w wysokości 1.214.464,00 zł. Ze względu na zabezpieczenie łączne dla przedmiotowych umów oraz ww. Linii Wielocelowej zawarte zostały aneksy dotyczące uaktualnienia zabezpieczeń dla tych umów w brzmieniu spójnym z Linią Wielocelową.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku

5 grudnia 2019 roku PKN ORLEN SA ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA SA tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 PLN za jedną akcję. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku a zakończenie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 roku.

CPI FIM SA - nabycie budynku Warsaw Financial Center w Polsce

5 grudnia 2019 roku CPI FIM SA, spółka zależna od CPI PROPERTY GROUP, ogłasza nabycie biurowca Warsaw Financial Center („WFC”) w Warszawie w Polsce. WFC oferuje 50 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej klasy A na 32 piętrach. WFC znajduje się na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej w centrum Warszawy.

KERNEL HOLDING SA - nabycie aktywów ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA OLEJOWEGO ELLADA

5 grudnia 2019 roku Kernel Holding S.A. informuje, że spółeka zależna zakończyła przejęcie aktywów zakładu przetwórstwa nasion oleistych Ellada. Zakład znajduje się w Kropyvnytskyi i ma zdolność przerobową 274 tys. ton nasion słonecznika rocznie. Cena zakupu stanowi równowartość 21 milionów USD.

AWBUD SA - zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

5 grudnia 2019 roku zarząd Awbud SA zawarł umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych z Murapol Projekt sp. z o.o. 12 sp.k. (inwestor). Umowa została zawarta w ramach projektu prowadzonego przez Inwestora w Łodzi przy ul. Wróblewskiego pn. "Nowa Papiernia" - IV etap, budynki 9,10,11,12 ("Inwestycja").

Rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 6 grudnia 2019 r., natomiast zakończenie do 22 marca 2021 r. Łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 20.534.134,18 zł

PROTEKTOR SA - zawarcie aneksu do istotnej umowy.

6 grudnia 2019 roku zarząd spółki zawarł aneks do umowy warunkowej zawartej z Vizum Lab Sp. z o.o. Na mocy aneksu strony ustaliły, iż za dzień wejścia w życie przedmiotowej umowy przyjmuje się datę rozpoczęcia realizacji projektu przez Vizum Lab Sp. z o.o., tj. dzień 1 października 2019 r.

EKO EXPORT SA - potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera z branży odlewniczej na 2020 rok.

6 grudnia 2019 roku zarząd emitenta dzisiejszym potwierdził zamówienia na dostawy mikrosfer do zakładów poza europejskich Koncernu z branży odlewniczej (metalurgia. Potwierdzenie przyjęcia zamówień dotyczy zakładów koncernu w USA, Japonii, Korei Płd., Brazylii i Tajwanu. Wartość całkowita tego zamówienia to 432.000 EUR, tj. 1,9 mln zł.

FAMUR SA - zawarcie aneksu z Santander Bank Polska SA

6 grudnia 2019 roku zarząd FAMUR SA otrzymał podpisany przez drugą stronę tj. Santander Bank Polska SA, aneks do umowy o Multilinię . Zgodnie z podpisanym aneksem, termin wystawiania instrumentów finansowych w ramach Linii zostaje wydłużony do 30 października 2020 roku. Termin zapadalności instrumentów finansowych w ramach Linii jest zróżnicowany i dla wybranych instrumentów może wynosić maksymalnie 5 lat, licząc od ostatniego dnia dostępności Linii.

FAMUR SA - wybór oferty emitenta na dostawy dla AO SUEK-Kuzbass

6 grudnia 2019 roku FAMUR SA powziął informację o wyborze przez AO "SUEK" z siedzibą w Rosji (kupujący), oferty emitenta złożonej w postępowaniu przetargowym na dostawę łącznie 448 sekcji obudów zmechanizowanych dla AO SUEK-Kuzbass, z czego: dla kopalni "im. 7 Nojabria-Nowaja" 213 sekcji oraz kopalni "im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji. Wartość złożonej oferty, wybranej przez kupującego wynosiła ok. 85 mln EUR. Przewidywany termin realizacji dostaw został określony na rok 2020.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024

6 grudnia 2019 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024, zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy PGE. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok, i w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

MIRACULUM SA - informacja dotycząca podpisania trójstronnej Umowy dystrybucyjnej

6 grudnia 2019 roku Miraculum SA otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz trójstronnej umowy dystrybucyjnej zawartej ze spółką Kaya Trading Company z siedzibą w Prince Saad Ibn Abdulrahman Al. Awal Rd, Riyadh, Arabia Saudyjska - wyłącznym Dystrybutorem kosmetyków Spółki na terenie Arabii Saudyjskiej oraz ze spółką LEVANT Foods Sp. z o.o. działającej jako pośrednik handlowy pomiędzy Spółką a Dystrybutorem. Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów spółki marki PALOMA na terytorium Arabii Saudyjskiej na zasadzie wyłączności. Umowa została zawarta na okres 5 lat.

TAURON POLSKA ENERGIA SA - szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r.

6 grudnia 2019 r. spółki Grupy TAURON wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający na rok 2024 ("Aukcja") zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy ("Ustawa"). Według szacunków Spółki, cena zamknięcia Aukcji ukształtuje się w przedziale od 235,91 do 269,58 zł/kW/rok. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

POLENERGIA SA - udział spółki zależnej Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2024

6 grudnia 2019 r. spółka zależna Emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie ("ENS") wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024. W toku aukcji ENS zaoferowała obowiązek mocowy na rok 2024 w łącznej wysokości 111 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożyła ofert wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 5 rundzie, mieści się w przedziale od 235,91 zł/kW/rok do 269,58 zł/kW/rok. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

ENERGA SA - wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

6 grudnia 2019 r. zarząd spółki poinformował, że w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 529 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy ENERGA.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok, i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE SA. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości