Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sty 2020, 10:12

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 6 do 12 stycznia

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego

7 stycznia 2020 r. została podpisana umowa o roboty budowlane o wartości 40.559.109,82 PLN netto na wybudowanie nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain w Łodzi. Kontrakt realizowany jest w konsorcjum z partnerem konsorcjum: BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowalne Rafał Leśniak. Udział konsorcjanta 50%. ERBUD SA jest liderem konsorcjum.

GROCLIN SA - połączenie emitenta z podmiotem zależnym

3 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie emitenta ze spółką od niego zależną, tj. Groclin Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie Groclin Service przez emitenta.

WASKO SA - informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

7 stycznia 2020 r. emitent podpisał umowę z NASK Państwowy Instytut Badawczy (zamawiający) na "Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Wartość przedmiotu umowy wynosi 15.961.712,46 zł brutto.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

7 stycznia 2020 r. spółka została powiadomiona przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (zamawiający) o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa SA w postępowaniu pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22." Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną

8 stycznia 2020 r. emitent poinformował, że podmiot zależny - Mostostal Siedlce Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Siedlcach zawarł umowę na dostawę cynku w 2020 r. z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" SA z siedzibą w Miasteczku Śląskim. Szacowana wartość umowy powinna wynieść nie więcej niż 17,9 mln USD netto.

BUDIMEX SA - podpisanie umowy

8 stycznia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek". Wartość umowy: 843.737.091,00 zł netto.

BUDIMEX SA - "Budowa kolektora Wiślanego - etap II" - podpisanie umowy

8 stycznia 2020 r. Budimex SA podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA umowę na realizację "Budowy kolektora Wiślanego - etap II". Wartość umowy: 348.978.963,00 zł netto. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

BUDIMEX SA - kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz

9 stycznia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1- Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km." Wartość oferty: 460.801.720 zł netto.

MCI CAPITAL SA - zawarcie umowy sprzedaży udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.

8 stycznia 2020 r. MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. (sprzedający) zawarł z Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie, umowę sprzedaży 75,57% udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. w Budapeszcie. Ustalono cenę sprzedaży na kwotę 55.293.957,00 EUR, za 53,75% udziałów w Netrisk. Po przeniesieniu własności udziałów, sprzedający posiada pośrednio 23,65% udziałów w Netrisk.

MIRBUD SA - podpisanie umowy na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulicy Jana Kazimierza w Warszawie

9 stycznia 2020 r. emitent podpisał umowę z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych p.n. "Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza". Wartość umowy: 37.629.062,00 zł brutto. Termin zakończenia prac: 24 miesiące od daty podpisania Umowy.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA - zawarcie umowy z Titania AS

9 stycznia 2020 r. spółka zawarła z Titania AS z siedzibą w Hauge i Dalane, Norwegia, umowę dotyczącą zakupu ilmenitu do produkcji bieli tytanowej w długim okresie czasu. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 168.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych

PGO SA - zawarcie przez spółkę zależną emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

9 stycznia 2020 r. spółka zależna emitenta - Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o.o. otrzymała podpisany w dniu 19.12.2019 r. od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój" dotyczący dofinansowania realizacji projektu pt. "Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych". Na podstawie zawartego aneksu przedłużony został, do dnia 30.03.2021 r., okres, w którym Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o.o. ma prawo kwalifikować do objęcia wsparciem w ramach projektu ponoszone koszty jego realizacji.

PGNiG SA - spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

9 stycznia 2020 r. zarząd PGNiG SA powziął informację o spełnieniu warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS - spółki zależnej PGNiG - udziałów w złożu Duva od Pandion Energy w przedmiocie uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Piła.

9 stycznia 2020 r. zarząd KPPD-Szczecinek SA podpisał z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 14,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Szczecin.

9 stycznia 2020 r. zarząd KPPD-Szczecinek SA podpisał z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 9,1 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

ELEKTROBUDOWA SA - zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN SA na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

9 stycznia 2020 r. zarząd ELEKTROBUDOWA SA zawarł z PKN Orlen kolejny aneks do umowy związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie. Na mocy zawartego aneksu przedłużyły o 8 miesięcy termin zakończenia umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy z kwoty 38,56 mln zł do kwoty 44,26 mln zł.

KONSORCJUM STALI SA - rozliczenie przymusowego wykupu akcji Konsorcjum Stali S.A.

9 stycznia 2020 r. zarząd spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" SA informuje że przedmiotem przymusowego wykupu były akcje spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną porozumienia, tj. 556.432 akcje, stanowiące 9,44% kapitału zakładowego spółki. Po rozliczeniu przymusowego wykupu strony porozumienia posiadają łącznie 5.897.419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

MIRBUD SA - informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej emitenta i emitenta

10 stycznia 2020 r. Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu przetargowym p.n.: "Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła "Białe Błota" (bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firmw składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider Konsorcjum); MIRBUD S.A. (Partner Konsorcjum). Wartość oferty: 359.434.109,35 zł brutto

SERINUS ENERGY INC. - rozpoczęcie prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1004 w Rumunii

10 stycznia 2020 r. SERINUS ENERGY plc notowana na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1004 w Rumunii. Odwiert znajduje się około 900 metrów na wschód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Planowana głębokość odwiertu wynosi 1.000 metrów. Oczekuje się, że odwiert przeniknie przez cztery gazonośne formacje piaskowców, z których dwie stanowią obecnie strefy produkcyjne odwiertów Moftinu-1003 i Moftinu-1007.

ARTERIA SA - zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji serii G

10 stycznia 2020 r. zarząd Arteria SA informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA, w ramach której spółka pozyskała 8.500.000,00 PLN, które mają zostać przeznaczone na terminowe sfinansowanie wykupu wyemitowanych 7.000 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

ARTERIA SA - informacja o wyborze spółki zależnej na dostawcę usług dla Orange Polska SA

10 stycznia 2020 r. zarząd Arteria SA powziął wiadomość o wyborze Contact Center Sp. (spółka zależna) na dostawcę usług Business Process Outsourcing dla Orange Polska SA.

ERBUD SA - informacja o wezwaniu konsorcjum firm w składzie ERBUD SA oraz ERBUD Industry Sp. z o.o. do wstrzymania robót związanych z umową z dnia 26 listopada 2019 r.

10 stycznia 2020 r. zarząd ERBUD SA powziął informację od TAURON Ciepło sp. z o.o. o odebraniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmienionego pozwolenia zintegrowanego, zawierającego odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT, co znacząco wpływa na realizację kontraktu na: "Budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy". Zamawiający zażądał od konsorcjum zatrzymania działań związanych z realizacją kontraktu, zastrzegł jednocześnie że poinformuje wykonawcę o dalszych krokach w kwestii realizacji kontraktu.

APATOR SA - wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

10 stycznia 2020 r. zarząd emitenta otrzymał informację o wyborze oferty spółki zależnej Apator Metrix SA jako najkorzystniejszej w trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wartość oferty wynosi 26,2 mln zł.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości