GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INFOSCAN S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2020, 17:44

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INFOSCAN S.A.

Uchwała Nr 47/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz

§ 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 stycznia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 217.391 (dwieście siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

pod warunkiem dokonania w dniu 24 stycznia 2020 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINFSC00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych

pod nazwą skróconą "INFOSCAN" i oznaczeniem "IST".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości