GPW: w sprawie zmiany niektórych opłat giełdowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2020, 18:31

GPW: w sprawie zmiany niektórych opłat giełdowych

Uchwała Nr 59/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1595/2017 Zarządu Giełdy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect

Na podstawie § 178 Regulaminu Giełdy oraz § 22a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

W części ogólnej Uchwały Nr 1595/2017 Zarządu Giełdy z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, wprowadza się następującą zmianę w § 1:

- w ust. 1 wyrazy "pkt 5.5.1 Załącznika do niniejszej uchwały" zastępuje się wyrazami "pkt 5.5.1 i pkt 5.5.2 ppkt 1) Załącznika do niniejszej uchwały".

§ 2

W Załączniku do Uchwały Nr 1595/2017 Zarządu Giełdy z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1.2 ppkt 2 lit. c) wyrazy "z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.3" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.3 i pkt 1.3.1";

2) po pkt 1.3 dodaje się pkt 1.3.1, w brzmieniu:

"1.3.1. Spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 2 lit. c), ustala się na podstawie odpowiedniego oświadczenia członka giełdy. W razie powzięcia wątpliwości Giełda może żądać od członka giełdy lub jego kwalifikowanego klienta przekazania w terminie określonym przez Giełdę, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni, właściwego sprawozdania finansowego, jak również dodatkowych informacji lub oświadczeń.";

3) w pkt 4.1:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podmiot ten przestał spełniać warunki określone w niniejszym załączniku lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania, w szczególności co do spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 2 lit. c),";

b) po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a, w brzmieniu:

"1a) członek giełdy lub jego kwalifikowany klient nie przekazał Giełdzie w terminie określonym we właściwym żądaniu dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.1,";

4) w pkt 4.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, a zaprzestanie stosowania obniżonych stawek opłat giełdowych następuje począwszy od obrotu dokonywanego od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przekazania tej decyzji do wiadomości właściwego podmiotu.";

5) pkt 5.5.1 otrzymuje brzmienie:

"5.5.1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały, stosuje się niezależnie od średniej wartości zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji, w rozumieniu pkt 5.5.2 ppkt 2), z zastrzeżeniem pkt 5.5.2 ppkt 1), pkt 5.9 i pkt 5.11.";

6) pkt 5.5.2 otrzymuje brzmienie:

"5.5.2. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały, stosuje się:

1) przez pierwsze 3 miesiące kalendarzowe udziału odpowiednio danego uprawnionego członka giełdy albo uprawnionego klienta w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na rynku kasowym niezależnie od średniej wartości zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji, w rozumieniu ppkt 2), z zastrzeżeniem pkt 5.7;

2) począwszy od 4. miesiąca kalendarzowego udziału odpowiednio danego uprawnionego członka giełdy albo uprawnionego klienta w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na rynku kasowym, o ile średnia wartość zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji (łącznie na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect) na rachunek danego uprawnionego podmiotu (w wyniku realizacji zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosiła w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym bezpośrednio miesiąc, za który przysługują obniżone stawki opłat, co najmniej 5 mln zł/sesję, z zastrzeżeniem pkt 5.9 i pkt 5.11. Wartość zleceń maklerskich zrealizowanych na danej sesji (łącznie na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect) na rachunek uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów pkt 6.4, podlega sumowaniu.";

7) w pkt 5.9 wyrazy "w rozumieniu pkt 5.5.2" zastępuje się wyrazami "w rozumieniu pkt 5.5.2 ppkt 2)".

§ 3

Tekst jednolity Uchwały Nr 1595/2017 Zarządu Giełdy z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), uwzgledniający zmiany, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem że zmiany, o których mowa w § 1 oraz w § 2 pkt 5) i 6) stosuje się odpowiednio do obrotu dokonywanego przez podmioty uprawnione do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na rynku kasowym począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr 59/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr 1595/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)

w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect

Na podstawie § 178 Regulaminu Giełdy oraz § 22a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem pkt 5.5.1 i pkt 5.5.2 ppkt 1) Załącznika do niniejszej uchwały, obniża się stawki opłat, o których mowa odpowiednio w pkt 3.1.1 i pkt 3.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy lub w § 3 pkt 1.1 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF - z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu "cross" - w ten sposób, że stawki te wynoszą:

1) dla akcji z indeksu WIG20:

2) dla pozostałych akcji, ETF-ów oraz dla praw do akcji i praw poboru:

Łącznie od zlecenia nie więcej niż 205 zł

2. Z zastrzeżeniem pkt 5.5.2 Załącznika do niniejszej uchwały, obniża się stawki opłat, o których mowa odpowiednio w pkt 3.1.1 i pkt 3.3 Załącznika Nr 1

do Regulaminu Giełdy lub w § 3 pkt 1.1 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF - z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu "cross" - w ten sposób, że stawki te wynoszą:

1) dla akcji z indeksu WIG20:

Łącznie od zlecenia nie więcej niż 260 zł

2) dla pozostałych akcji, ETF-ów oraz dla praw do akcji i praw poboru:

Łącznie od zlecenia nie więcej niż 155 zł

§ 2

1. Z zastrzeżeniem pkt 5.6.1 Załącznika do niniejszej uchwały, obniża się stawki opłat, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla kontraktów terminowych oraz dla opcji - z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu "cross" - w ten sposób, że stawki te, z zastrzeżeniem ust. 3, wynoszą:

1) dla kontraktów terminowych:

Opłata stała od kontraktu:
kontrakty na indeksy WIG20 i mWIG401,05 zł
kontrakty na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET0,45 zł
kontrakty na akcje0,20 zł
kontrakty na kursy walut0,05 zł
kontrakty na obligacje0 zł
kontrakty na stawki WIBOR0 zł

2) dla opcji:

Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna i maksymalna

od jednej opcji:

Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna i maksymalna od jednej opcji:
% wartości transakcjimin. od jednej opcji maks. od jednej opcji
opcje na indeksy0,33%0,10 zł0,50 zł
opcje na akcje0,33%0,03 zł0,20 zł

2. Z zastrzeżeniem pkt 5.6.2 Załącznika do niniejszej uchwały, obniża się stawki opłat, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla kontraktów terminowych oraz dla opcji - z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu "cross" - w ten sposób, że stawki te,

z zastrzeżeniem ust. 3, wynoszą:

1) dla kontraktów terminowych:

Opłata stała od kontraktu:
kontrakty na indeksy WIG20 i mWIG400,80 zł
kontrakty na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET0,35 zł
kontrakty na akcje0,15 zł
kontrakty na kursy walut0,04 zł
kontrakty na obligacje0 zł
kontrakty na stawki WIBOR0 zł

2) dla opcji:

Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna i maksymalna od jednej opcji:
% wartości transakcjimin. od jednej opcji maks. od jednej opcji
opcje na indeksy0,25%0,10 zł0,35 zł
opcje na akcje0,25%0,02 zł0,12 zł

3. Obniża się do wartości zerowej stawki opłat dla kontraktów terminowych i opcji, o których mowa w ust. 1 i 2, przy czym obniżka ta obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do opłat należnych od obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiotu (danego uczestnika promocyjnej obniżki opłat giełdowych w rozumieniu przepisów załącznika do niniejszej uchwały) przez pierwsze

3 miesiące kalendarzowe uczestnictwa tego podmiotu w promocyjnej obniżce opłat na podstawie niniejszej uchwały. Obniżkę tę stosuje się do opłat pobieranych od obrotu dokonywanego na rachunek tego samego podmiotu wyłącznie jeden raz w okresie trwania promocyjnej obniżki opłat giełdowych na podstawie niniejszej uchwały. Postanowienia zdania drugiego stosuje się odpowiednio do podmiotu powstałego w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia dotychczasowego/byłego uczestnika obniżki lub utworzonego przez takiego uczestnika w wyniku innego procesu o podobnym charakterze. Postanowienia zdania drugiego stosuje się odpowiednio również do podmiotu powstałego na bazie przedsiębiorstwa dotychczasowego/byłego uczestnika obniżki oraz do podmiotu, który w inny sposób nabył przedsiębiorstwo lub przejął działalność dotychczasowego/byłego uczestnika obniżki.

4. Obniżka opłat, o której mowa w ust. 3, przysługuje wyłącznie w odniesieniu do opłat należnych od obrotu dokonywanego na rachunek podmiotu, który w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających uzyskanie w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na podstawie niniejszej uchwały nie dokonywał na giełdzie obrotu kontraktami terminowymi ani opcjami, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. W przypadku, gdy uczestnikiem promocyjnej obniżki opłat giełdowych na podstawie niniejszej uchwały jest kwalifikowany klient członka giełdy, dla potrzeb korzystania z obniżki wynikającej z ust. 3 członek giełdy zobowiązany jest zapewnić, aby klient ten odpowiednio udokumentował spełnienie warunku określonego w ust. 4.

6. Prawo do dodatkowej obniżki, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje podmiotom, które korzystały z takiej samej obniżki na podstawie Uchwały

Nr 1202/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 października 2013 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (z późn. zm.).

§ 3

Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w § 1 lub § 2, przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, po uprzednim zakwalifikowaniu tego podmiotu do udziału w danej obniżce na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy. Decyzję o odmowie zakwalifikowania podejmuje Zarząd Giełdy.

§ 4

Zarząd Giełdy może postanowić o zaprzestaniu stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego członka giełdy lub odpowiednio Członka Rynku (zwanych dalej "członkami giełdy") albo jego klienta, w zależności od tego na czyj rachunek zawierane są dane transakcje, obniżonych stawek opłat giełdowych,

o których mowa odpowiednio w § 1 lub § 2, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały.

§ 5

Decyzje Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy w zakresie wynikającym z przepisów § 3 lub § 4 są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 6

W zakresie wynikającym ze stosowania przepisów niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały Giełda może podejmować działania mające na celu weryfikację spełniania przez dany podmiot (członka giełdy albo jego klienta) warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w § 1 lub § 2, a także przestrzegania zasad udziału w tej obniżce. W tym celu Giełda może żądać w szczególności przekazania przez podmiot ubiegający się o prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych albo przez podmiot, któremu takie prawo zostało uprzednio przyznane, określonych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 1202/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 października 2013 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (z późn. zm.), zwana dalej "dotychczas obowiązującymi przepisami giełdowymi".

§ 8

1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 oraz § 9, począwszy od obrotu dokonywanego od dnia:

1) 3 stycznia 2018 r. - w odniesieniu do opłat pobieranych na Głównym Rynku GPW,

2) 1 maja 2018 r. - w odniesieniu do opłat pobieranych na rynku NewConnect.

2. Obowiązek zakwalifikowania do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, nie dotyczy podmiotów posiadających na dzień 31 grudnia 2017 r. prawo do udziału w programie HIGH VOLUME PROVIDER na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów giełdowych, z zastrzeżeń 2a.

2a. Obowiązek zakwalifikowania do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na rynku NewConnect, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały,

nie dotyczy podmiotów posiadających na dzień 30 kwietnia 2018 r. prawo do udziału w programie HIGH VOLUME PROVIDER na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów giełdowych.

3. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 2, prawo do obniżonych opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW, o których mowa w § 1 lub 2 niniejszej uchwały, za miesiąc styczeń 2018 r. ustala się w oparciu o dane wynikające z udziału tych podmiotów w programie HIGH VOLUME PROVIDER

w miesiącu grudniu 2017 r.

4. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 2a, prawo do obniżonych opłat giełdowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, za miesiąc maj 2018 r. ustala się w oparciu o dane wynikające z udziału tych podmiotów w programie HIGH VOLUME PROVIDER w miesiącu kwietniu 2018 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. i obowiązuje do dnia 29 lutego 2020 r., o ile Zarząd Giełdy nie postanowi o przedłużeniu okresu jej obowiązywania.

Załącznik do Uchwały Nr 1595/2017

Zarządu Giełdy z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)

Szczegółowe warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych

w ramach programu HIGH VOLUME PROVIDER

1. Podmioty uprawnione do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych

1.1. Podmiotami bezpośrednio uprawnionymi do korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych na podstawie odpowiednio § 1 lub § 2 niniejszej Uchwały (zwanej dalej "Uchwałą"), są członkowie giełdy dokonujący obrotu instrumentami finansowymi objętymi daną obniżką, przy czym prawo to przysługuje im na warunkach i w granicach wynikających z postanowień Uchwały i niniejszego załącznika.

1.2. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego załącznika, obniżone stawki opłat giełdowych mogą być stosowane wyłącznie do:

1) obrotu dokonywanego przez danego członka giełdy na rachunek własny tego członka giełdy, o ile nie jest on równocześnie uprawniony do zawierania transakcji na rachunek klienta na giełdzie, innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu albo na innym zorganizowanym rynku obrotu instrumentami finansowymi, albo

2) obrotu dokonywanego przez danego członka giełdy na rachunek klienta tego członka giełdy, o ile klient ten spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest osobą prawną,

b) głównym przedmiotem jego działalności jest inwestowanie na rynkach finansowych wyłącznie na własny rachunek, z wykorzystaniem wyłącznie własnych lub pożyczonych środków pieniężnych lub instrumentów finansowych,

c) średnie miesięczne przychody tego podmiotu z działalności, o której mowa w lit. b), wynoszą co najmniej 1 mln zł i stanowią co najmniej 70% ogółu jego przychodów z działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy lub za okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy kalendarzowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.3 i pkt 1.3.1,

d) nie działa na rachunek innego podmiotu, w szczególności nie inwestuje środków pieniężnych lub instrumentów finansowych należących do innego podmiotu lub powierzonych mu do zarządzania przez inny podmiot,

e) nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie o podobnym charakterze.

Za obrót, o którym mowa w ppkt 2), uznaje się również, pod warunkiem spełnienia innych warunków określonych w niniejszej Uchwale, obrót dokonywany przez danego członka giełdy na rachunek własny tego członka giełdy w celu realizacji kontraktów swap zawartych przez niego z klientem tego członka giełdy, pod warunkiem, że obrót instrumentami finansowymi wprowadzonymi do obrotu giełdowego, których dotyczy dany kontrakt swap, jest przez tego członka giełdy realizowany wyłącznie na Giełdzie.

Do udziału członka giełdy oraz jego klientów, o których mowa powyżej, w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na podstawie niniejszej Uchwały stosuje się odpowiednio zasady i wymogi obowiązujące członków giełdy i ich klientów wskazanych w ppkt 2).

1.3. Wymogu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 2 lit. c), nie stosuje się do klienta prowadzącego działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy kalendarzowych, pod warunkiem, że co najmniej połowę członków jego organu zarządzającego stanowią osoby posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania czynności maklera papierów wartościowych, zawierania transakcji w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze w imieniu banku, firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami lub też sporządzania analiz lub rekomendacji dotyczących transakcji na rynkach finansowych, jak również w zakresie zarządzania lub nadzorowania wykonywania tych czynności przez inne osoby/podmioty.

1.3.1. Spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 2 lit. c), ustala się na podstawie odpowiedniego oświadczenia członka giełdy. W razie powzięcia wątpliwości Giełda może żądać od członka giełdy lub jego kwalifikowanego klienta przekazania w terminie określonym przez Giełdę, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni, właściwego sprawozdania finansowego, jak również dodatkowych informacji lub oświadczeń.

1.4. Ten sam klient nie może brać udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych za pośrednictwem więcej niż jednego członka giełdy.

1.5. Członek giełdy przekazuje Giełdzie formularze rejestracyjne wyłącznie tych swoich klientów, na rachunek których mają być zawierane transakcje objęte obniżką opłat giełdowych na podstawie § 1 lub § 2 Uchwały, którzy spełniają w jego ocenie warunki określone w pkt 1.2 ppkt 2) i pkt 1.3. Klienci członka giełdy, którzy w ocenie tego członka giełdy spełniają wskazane warunki, zwani są dalej "kwalifikowanymi klientami".

2. Ubieganie się o prawo udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych

2.1. Warunkiem ubiegania się o prawo do udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych na podstawie odpowiednio § 1 lub § 2 Uchwały jest:

1) wypełnienie przez członka giełdy albo przez członka giełdy i jego kwalifikowanego klienta - w zależności od tego na czyj rachunek mają być zawierane transakcje, których ma dotyczyć obniżka - odpowiedniego formularza rejestracyjnego (zgodnego ze wzorem określonym przez Giełdę):

a) formularza rejestracyjnego dla rynku kasowego - w przypadku zamiaru korzystania z obniżki opłat określonej w § 1 Uchwały, lub

b) formularza rejestracyjnego dla rynku terminowego - w przypadku zamiaru korzystania z obniżki opłat określonej w § 2 Uchwały,

2) przekazanie Giełdzie, przez członka giełdy, oryginału wypełnionego formularza,

3) wpłacenie przez członka giełdy w związku ze zgłoszeniem swojego udziału

w danej obniżce albo udziału jego kwalifikowanego klienta w takiej obniżce - w zależności od tego na czyj rachunek mają być zawierane transakcje, których ma dotyczyć ta obniżka - zabezpieczenia w wysokości 10.000 zł (od każdego ze zgłoszonych Giełdzie podmiotów) osobno za zgłoszenie do udziału w obniżce określonej w § 1 Uchwały i osobno za zgłoszenie

do udziału w obniżce określonej w § 2 Uchwały); w przypadku udziału w obniżce kwalifikowanych klientów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów pkt 6.4, członek giełdy wnosi zabezpieczenie tylko przy zgłoszeniu pierwszego z tych klientów,

4) przekazanie Giełdzie kopii dowodu wpłaty odpowiednich zabezpieczeń (wraz z odpowiednimi formularzami rejestracyjnymi).

2.2. Zabezpieczenie wpłaca się na wskazane konto Giełdy. Zabezpieczenie to nie podlega oprocentowaniu. Do zabezpieczenia tego nie stosuje się przepisów dotyczących depozytu zabezpieczającego, depozytu nieprawidłowego, umowy przechowania lub innych przepisów o podobnym zakresie.

2.3. Z zastrzeżeniem pkt 2.4 i 2.5, w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania Uchwały zabezpieczenie podlega zwrotowi na rachunek członka giełdy, który je wpłacił.

2.4. Zabezpieczenie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy dany podmiot (członek giełdy albo jego kwalifikowany klient) nie zostanie uprawniony przez Zarząd Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy do udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały i pkt 3 niniejszego załącznika. W takim przypadku odpowiednie zabezpieczenie podlega zwrotowi na rachunek członka giełdy, który je wpłacił, w terminie 30 dni od dnia wydania stosownej decyzji.

2.5. Zabezpieczenie nie podlega zwrotowi w przypadku:

1) pozbawienia danego podmiotu prawa do dalszego udziału w danej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio w obniżce określonej w § 1 lub § 2 Uchwały), zgodnie z postanowieniami § 4 Uchwały i pkt 4.1 - 4.3 niniejszego załącznika,

2) rezygnacji przez dany podmiot, w okresie obowiązywania Uchwały, z udziału w danej obniżce przed upływem 6 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia korzystania z tej obniżki (odpowiednio w obniżce określonej w § 1 lub § 2 Uchwały), zgodnie z postanowieniami pkt 4.4 niniejszego załącznika,

3) wygaśnięcia prawa danego podmiotu do dalszego udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w § 1 lub § 2 Uchwały), na podstawie pkt 5.9, pkt 5.10 lub pkt 5.11 niniejszego załącznika.

3. Kwalifikacja do udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych

3.1. Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w § 1 lub § 2 Uchwały, przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone w przepisach Uchwały i niniejszego załącznika, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, pod warunkiem uprzedniego zakwalifikowania tego podmiotu do udziału w danej obniżce na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy.

3.2. Zarząd Giełdy może nie wyrazić zgody na udział danego podmiotu (członka giełdy albo jego klienta - w zależności od tego na czyj rachunek mają być zawierane transakcje, których ma dotyczyć obniżka) w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, w szczególności jeżeli:

1) dany podmiot nie spełnia warunków określonych w niniejszym załączniku lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania,

2) uzna, że stosowanie obniżonych stawek opłat giełdowych do obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiotu zagrażałoby interesom Giełdy lub bezpieczeństwu obrotu giełdowego.

3.3. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 3.1 lub 3.2, Giełda może wezwać dany podmiot lub właściwego członka giełdy do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów.

3.4. Decyzja Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy, o której mowa w pkt 3.1 albo 3.2, podlega przekazaniu do wiadomości zainteresowanego podmiotu oraz właściwego członka giełdy. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

3.5. Członek giełdy albo kwalifikowany klient członka giełdy - w zależności od tego na czyj rachunek mają być zawierane transakcje, których ma dotyczyć obniżka opłat giełdowych na podstawie § 1 lub § 2 Uchwały, który uzyskał zgodę Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy na udział w tej obniżce, zwany jest dalej odpowiednio "uprawnionym członkiem giełdy" albo "uprawnionym klientem".

4. Wyłączenie z udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych

4.1. Zarząd Giełdy może postanowić o zaprzestaniu stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego uprawnionego członka giełdy albo danego uprawnionego klienta obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w § 1 lub § 2 Uchwały, jeżeli:

1) podmiot ten przestał spełniać warunki określone w niniejszym załączniku lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania, w szczególności co do spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 2 lit. c);

1a) członek giełdy lub jego kwalifikowany klient nie przekazał Giełdzie

w terminie określonym we właściwym żądaniu dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.1;

2) podmiot ten nie przestrzega zasad udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych określonych w Uchwale lub niniejszym załączniku;

3) uprawniony członek giełdy, albo odpowiednio członek giełdy dokonujący obrotu na rachunek swojego uprawnionego klienta, został zawieszony albo wykluczony z działania na giełdzie;

4) uzna, że dalsze stosowanie obniżonych stawek opłat giełdowych do obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiotu zagrażałoby interesom Giełdy lub bezpieczeństwu obrotu giełdowego;

5) wobec tego podmiotu zostało wszczęte postępowanie administracyjne lub karne w związku z naruszeniem przepisów obowiązujących na rynku kapitałowym.

4.2. Zarząd Giełdy przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 4.1, może wezwać dany podmiot, lub członka giełdy, za pośrednictwem którego podmiot ten dokonuje obrotu na giełdzie w ramach udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów.

4.3. Decyzja Zarządu Giełdy, o której mowa w pkt 4.1, podlega przekazaniu do wiadomości zainteresowanego podmiotu oraz właściwego członka giełdy. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, a zaprzestanie stosowania obniżonych stawek opłat giełdowych następuje począwszy od obrotu dokonywanego od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przekazania tej decyzji do wiadomości właściwego podmiotu.

4.4. Poza przypadkami określonymi powyżej Giełda, w okresie obowiązywania Uchwały, zaprzestaje dalszego stosowania obniżonych opłat giełdowych od obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiot, po uzyskaniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia tego podmiotu. Giełda informuje o terminie zaprzestania stosowania obniżonych stawek opłat giełdowych zainteresowany podmiot oraz właściwego członka giełdy.

5. Szczegółowe zasady korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych

5.1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio z § 1 lub § 2 Uchwały, stosowane są wyłącznie do zleceń maklerskich składanych przez:

1) uprawnionego członka giełdy na rachunek własny, albo

2) innego członka giełdy na rachunek jego uprawnionego klienta.

5.2. Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat, na zasadach i w zakresie określonych w Uchwale i niniejszym załączniku, stosuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu przez uprawniony podmiot decyzji Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy przyznającej mu prawo do udziału w danej obniżce. Wymóg szczególnego oznaczania zleceń maklerskich

5.3. Obniżone stawki opłat stosuje się wyłącznie do zleceń maklerskich, które zostały prawidłowo oznaczone przez członka giełdy składającego dane zlecenie na rachunek własny albo na rachunek uprawnionego klienta, w sposób i na zasadach uzgodnionych z Giełdą.

5.4. W przypadku naruszenia zasad prawidłowego oznaczania zleceń maklerskich, o których mowa powyżej, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszego stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiotu obniżonych stawek opłat giełdowych, zgodnie z postanowieniami pkt 4.1 niniejszego załącznika.

Warunek minimalnej wartości/wolumenu obrotów

5.5. 1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały, stosuje się niezależnie od średniej wartości zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji, w rozumieniu pkt 5.5.2 ppkt 2), z zastrzeżeniem pkt 5.5.2 ppkt 1), pkt 5.9 i pkt 5.11.

5.5.2. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały, stosuje się:

1) przez pierwsze 3 miesiące kalendarzowe udziału odpowiednio danego uprawnionego członka giełdy albo uprawnionego klienta w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na rynku kasowym niezależnie od średniej wartości zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji, w rozumieniu ppkt 2), z zastrzeżeniem pkt 5.7;

2) począwszy od 4. miesiąca kalendarzowego udziału odpowiednio danego uprawnionego członka giełdy albo uprawnionego klienta w promocyjnej obniżce opłat giełdowych na rynku kasowym, o ile średnia wartość zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji (łącznie na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect) na rachunek danego uprawnionego podmiotu (w wyniku realizacji zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosiła w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym bezpośrednio miesiąc, za który przysługują obniżone stawki opłat, co najmniej 5 mln zł/sesję, z zastrzeżeniem pkt 5.9 i pkt 5.11. Wartość zleceń maklerskich zrealizowanych na danej sesji (łącznie na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect) na rachunek uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów pkt 6.4, podlega sumowaniu.

5.6. 1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały, stosuje się niezależnie od średniego wolumenu kontraktów terminowych i opcji zawartych na sesji, w rozumieniu pkt 5.6.2, z zastrzeżeniem pkt 5.10

i pkt 5.11.

5.6.2. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 Uchwały, stosuje się jeżeli średni wolumen zawartych kontraktów terminowych i opcji zawartych na rachunek danego uprawnionego podmiotu (na podstawie zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosił w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym bezpośrednio miesiąc, za który przysługują obniżone stawki opłat, co najmniej 150 sztuk/sesję, z zastrzeżeniem pkt 5.7, pkt 5.10

i pkt 5.11. Wolumen kontraktów terminowych i opcji zawartych na danej sesji na rachunek uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów pkt 6.4, podlega sumowaniu.

5.7. Warunek minimalnej wartości/wolumenu nie obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące udziału danego uprawnionego członka giełdy albo uprawnionego klienta po raz pierwszy w promocyjnej obniżce opłat giełdowych odpowiednio na rynku kasowym albo na rynku terminowym. Zwolnienie to stosuje się do opłat pobieranych od obrotu dokonywanego na rachunek tego samego podmiotu wyłącznie jeden raz w okresie trwania promocyjnej obniżki opłat giełdowych na podstawie niniejszej uchwały. W przypadku uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów pkt 6.4, warunek minimalnej wartości/wolumenu nie obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia po raz pierwszy udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, odpowiednio na rynku kasowym albo na rynku terminowym, przez pierwszego uprawnionego klienta należącego do danej grupy kapitałowej. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje podmiotom, które korzystały z takiego samego zwolnienia na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów giełdowych.

5.8. Średnie wartości/wolumeny, o których mowa powyżej, obliczane są przez Giełdę bez uwzględnienia transakcji pakietowych, transakcji BISO i transakcji typu "cross".

5.9. Jeżeli po upływie okresu wynikającego z pkt 5.7 średnia wartość zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji, w rozumieniu pkt 5.5.2 ppkt 2), w dwóch miesiącach kalendarzowych danego roku kalendarzowego jest niższa niż 2,5 mln zł/sesję, prawo do udziału danego podmiotu w obniżce opłat, określonej w § 1 Uchwały, wygasa. Prawo to wygasa z upływem miesiąca kalendarzowego następującego po drugim miesiącu, w którym powyższy warunek nie został spełniony. Informacja o tym podlega przekazaniu uprawnionemu członkowi giełdy albo odpowiednio uprawnionemu klientowi i członkowi giełdy, za pośrednictwem którego składa zlecenia na giełdzie w ramach udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy pomimo ziszczenia się przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, może postanowić o dalszym udziale danego podmiotu w tej obniżce opłat giełdowych.

5.10. Jeżeli po upływie okresu wynikającego z pkt 5.7 średni wolumen kontraktów terminowych i opcji zawartych na sesji, w rozumieniu pkt 5.6.2, w dwóch miesiącach kalendarzowych danego roku kalendarzowego jest niższy niż 75 sztuk/sesję, prawo do udziału danego podmiotu w obniżce, określonej w § 2 Uchwały, wygasa. Prawo to wygasa z upływem miesiąca kalendarzowego następującego po drugim miesiącu, w którym powyższy warunek nie został spełniony. Informacja o tym podlega przekazaniu uprawnionemu członkowi giełdy albo odpowiednio uprawnionemu klientowi i członkowi giełdy, za pośrednictwem którego składa zlecenia na giełdzie w ramach udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy pomimo ziszczenia się przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, może postanowić o dalszym udziale danego podmiotu w tej obniżce opłat giełdowych.

5.11. Przepisy pkt 5.9 i pkt 5.10 stosuje się odpowiednio do wszystkich uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów pkt 6.4.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku:

1) pozbawienia danego podmiotu prawa do dalszego udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami § 4 Uchwały i pkt 4.1 - 4.3 niniejszego załącznika,

2) rezygnacji przez dany podmiot z dalszego udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami pkt 4.4 niniejszego załącznika, w okresie obowiązywania Uchwały,

3) wygaśnięcia prawa danego podmiotu do dalszego udziału w danej obniżce, na podstawie pkt 5.9, pkt 5.10 lub pkt 5.11 niniejszego załącznika

- ubieganie się po raz kolejny przez ten sam podmiot o prawo udziału w danej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie § 1 lub § 2 Uchwały)

jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy kalendarzowych. Ponowny udział w obniżce opłat giełdowych określonej odpowiednio § 1 lub § 2 Uchwały jest możliwy po spełnieniu wymogów określonych w przepisach Uchwały i niniejszego załącznika, w tym wymogu ponownego wpłacenia zabezpieczenia.

6.2. Przepisy pkt 6.1 ppkt 3) stosuje się odpowiednio do wszystkich uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej,

w rozumieniu przepisów pkt 6.4, w przypadkach określonych w pkt 5.11.

6.3. W przypadku nieuprawnionego korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych Giełda dokonuje naliczenia członkowi giełdy prawidłowych opłat oraz korekty wcześniej wystawionych faktur, zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa i przepisach giełdowych.

6.4. Za uprawnionych klientów członka giełdy należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów niniejszego załącznika uznaje się uprawnionych klientów członka giełdy będących podmiotami zależnymi od tej samej osoby prawnej, niebędącej członkiem giełdy, posiadającej ponad 50 % udziałów każdego z tych klientów, a w przypadku gdy ta osoba prawna (podmiot dominujący) jest uprawnionym klientem tego członka giełdy - także tę osobę prawną.

kom abs/

Ostatnie wiadomości