KNF odebrał Altus TFI zezwolenie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lut 2020, 12:16

KNF cofnęła Altus TFI zezwolenie na działalność i nałożyła łącznie 7 mln zł kar

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności pod rygorem natychmiastowej wykonalności i nałożyła na towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie.

Sankcje zostały nałożone za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Kara w wysokości 5 mln zł została nałożona za zarządzanie przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi "w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego". Komisja oceniła te naruszenia jako "rażące".

KNF wskazała także na nieprawidłowości związane z wykonywaniem przez towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi.

Kara w wysokości 2 mln zł została nałożona za naruszenie rozporządzenia oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów funduszy.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za wspomniane naruszenia to 5 mln zł za każde.

W toku prowadzonego postępowania komisja ustaliła, iż stwierdzone nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami polegały m. in. na tym, że towarzystwo nie monitorowało i nie weryfikowało w sposób prawidłowy skuteczności podejmowanych przez zarządzającego działań windykacyjnych.

Zdaniem komisji, zaniechania towarzystwa doprowadziły do niewłaściwego zarządzania płynnością aktywów funduszy Altus NSFIZ Wierzytelności, Universe NSFIZ i Universe 2 NSFIZ.

KNF wskazała ponadto, że towarzystwo nie monitorowało i nie weryfikowało w sposób prawidłowy podejmowanych przez zarządzającego działań w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu sekurytyzacyjnego GetBack Windykacji NSFIZ.

"Towarzystwo, pomimo dysponowania danymi wskazującymi na nienależyty sposób wykonywania czynności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy przez zarządzającego, zawarło z zarządzającym umowy ramowe na świadczenie usług obsługi portfeli funduszy inwestycyjnych wyłącznie przez zarządzającego lub jego podmioty powiązane" - napisano w komunikacie.

"Mając świadomość znikomej realizacji przez zarządzającego prognoz dotyczących portfeli wierzytelności funduszy, towarzystwo kontynuowało i zacieśniało współpracę z zarządzającym. Tym samym towarzystwo narażało fundusze na duże ryzyko inwestycyjne związane z nieprawidłowym działaniem zarządzającego" - dodano.

W opinii KNF, Altus TFI nie podejmowało należytych działań w celu zapewnienia prawidłowości wyceny wartości aktywów funduszy Altus NSFIZ Wierzytelności, Altus NSFIZ Wierzytelności 2 (obecnie: Altus NSFIZ Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus NSFIZ Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 NSFIZ, Universe NSFIZ i Universe 2 NSFIZ, godząc się na ustalanie wartości aktywów tych funduszy w sposób nie odzwierciedlający wartości godziwej tych aktywów.

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i aktywami, na koniec grudnia Altus TFI zarządzał aktywami o wartości 265,1 mln zł.

KNF podała, że od dnia wydania decyzji fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Altus TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy. Jak wskazano, Altus TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy oraz prowadzenia ich spraw.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie trzy miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W tym czasie powinien on poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne TFI, ulegną one rozwiązaniu.

(PAP Biznes), #ALI

sar/ osz/

Zobacz także: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości