GPW miała 41,2 mln zł wyniku EBITDA w IV kw, zysk netto obciążony odpisem | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 kwi 2020, 21:50

GPW miała 41,2 mln zł wyniku EBITDA w IV kw, zysk netto obciążony odpisem

Grupa GPW zanotowała w czwartym kwartale 2019 roku 41,2 mln zł zysku EBITDA oraz 11,2 mln zł zysku netto - poinformowała giełda w komunikacie. EBITDA jest o 5,9 proc. niższa od konsensusu PAP Biznes, natomiast zysk netto jest o 62 proc. niższy od oczekiwań, ale obciążony został odpisem, którego konsensus nie uwzględniał.

Konsensus analityków dotyczący zysku netto za czwarty kwartał nie uwzględniał zdarzenia jednorazowego w postaci zawiązania rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT). GPW posiada pośrednio 100 ptoc. udziałów w IRGiT. Rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych (zawierających odsetki od zobowiązań podatkowych), a o utworzeniu tego odpisu giełda poinformowała kilka dni temu.

Wynik netto Grupy GPW w całym 2019 roku wyniósł 119,4 mln zł i jest niższy rdr o 35 proc., ale zysk netto GPW za 2018 rok uwzględniał zdarzenie jednorazowe wynikające ze sprzedaży udziałów w Aquis Exchange (+36,8 mln zł wpływu na zysk netto GK GPW zaksięgowano w Q2’2018).

"Spadek wyniku netto GPW o 36,8 mln zł wynika ze zrealizowania niższego zysku operacyjnego w 2019 roku o 13,6 mln zł oraz z wystąpienia szczególnego zdarzenia w 2018 roku, jakim była sprzedaż udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis i zrealizowanie zysku ze sprzedaży w kwocie 32,2 mln zł" - napisano w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody grupy GPW w czwartym kwartale spadły rdr o 9,3 proc., do 80,3 mln zł, ale okazały się zbliżony do konsensusu analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 78,9 mln zł.

W całym zeszłym roku przychody grupy GPW ze sprzedaży wyniosły 366,1 mln zł, co oznacza spadek o 3,1 proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r.

Na przychody te złożyły się przychody z segmentu finansowego z kwotą na poziomie 185 mln zł oraz z segmentu towarowego w wysokości 149,9 mln zł.

Spadek przychodów z rynku finansowego w najwyższym stopniu dotyczył przychodów z rynku akcji (spadek o 5,5 proc.), co z kolei było rezultatem spadku wartości obrotów na rynku akcji. W 2019 roku nastąpił również spadek przychodów z obsługi emitentów o 13,9 proc. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach ze sprzedaży informacji, które wzrosły w stosunku do 2018 roku o 7 proc.

Spadek przychodów z rynku towarowego w główniej mierze wynika ze spadku przychodów z obsługi obrotów o 4,3 proc.w, w tym spadku obrotów prawami majątkowymi od świadectw pochodzenia o 9,6 proc. Przychody z tytułu rozliczenia transakcji wzrosły o 0,9 proc.

Przychody ze sprzedaży spółki GPW w 2019 roku wyniosły 183,6 mln zł i były niższe od przychodów w stosunku do 2018 roku o 3,8 proc. Przychody TGE wyniosły 98,3 mln zł, co oznacza spadek o 4,6 proc. Przychody spółki IRGiT w 2019 roku wyniosły 50,3 mln zł i były wyższe rdr o 1,5 proc., a przychody BondSpot w 2019 i w 2018 roku osiągnęły odpowiednio: 11,1 mln zł oraz 11,4 mln zł.

Wynik EBITDA w czwartym kwartale sięgnął 41,2 mln zł (spadek rdr o 21,8 proc.) i był o 5,9 proc. niższy niż konsensus. Niższy o 7,9 proc. od oczekiwań okazał się też zysk operacyjny, który sięgnął 31,7 mln zł.

W zeszłym roku EBITDA Grupy GPW wyniosła 193,3 mln zł, co oznacza spadek rdr o 4,3 proc.

GPW podała, że spadek wyniku operacyjnego w stosunku do 2018 r. był rezultatem spadku przychodów ze sprzedaży Grupy oraz wzrostu kosztów.

Koszty operacyjne Grupy ukształtowały się na poziomie 181,1 mln zł, wobec 173,8 mln zł poniesionych w 2018 roku, co oznacza wzrost o 4,2 proc.

W 2019 r. Grupa GPW uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 191,1 mln zł, w porównaniu do dodatnich przepływów w wysokości 136,5 mln zł w 2018 r.

Nakłady inwestycyjne Grupy za 2019 rok wyniosły łącznie 16,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 7,5 mln zł nakłady na wartości niematerialne. Nakłady inwestycyjne Grupy za 2018 r. wyniosły łącznie 21,2 mln zł, z czego 13,0 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe a 8,3 mln zł nakłady na wartości niematerialne.

W 2019 roku wydatki inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły nakładów na m.in. zakup urządzeń sieciowych (sprzęt i okablowanie), środków trwałych w ramach prowadzonego projektu GPW Tech, a także na rzecz centralnej szyny integracyjnej. Wydatki inwestycyjne w wartości niematerialne to m.in. w GPW nakłady na nowy kalkulator indeksów, system GRC, Nowy System Transakcyjny oraz projekt GPW Data, w TGE dotyczyły nakładów związanych z prowadzonymi projektami: Platforma Żywnościowa, projektem przyłączenia TGE do europejskiego rynku transgranicznego dnia bieżącego XBiD a także z projektem „Komercjalizacja danych”.

Na koniec 2019 roku wskaźnik dług netto/ EBITDA wyniósł 1,3x wobec 1,2x rok wcześniej.

Rentowność EBITDA na koniec grudnia spadła do 57,5 proc., z 59,6 proc. rok wcześniej. Rentowność netto zmniejszyła się do 35,5 proc., z 42 proc. przed rokiem.

Wskaźnik kosztów do przychodów wzrósł do 53,9 proc., wobec 48,0 proc. rok wcześniej.

"Oczekuje się, że w kolejnych latach Grupa będzie generowała znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w połączeniu z przychodami uzyskiwanymi z aktywów finansowych, pokryją koszty działalności operacyjnej, nakłady inwestycyjne Grupy oraz koszty obsługi długu" - napisano w komentarzu.

Obecnie Grupa GPW nie planuje korzystać z finansowania zewnętrznego w szerszym zakresie niż obecnie.

"W przypadku zaistnienia nieoczekiwanych wcześniej zdarzeń, które spowodują konieczność finansowania przekraczającą możliwości Grupy, rozważona zostanie opcja pozyskania dodatkowego kapitału zewnętrznego w sposób optymalizujący koszt i strukturę kapitałów Grupy" - napisano.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w czwartym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2019wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2019rdr
Przychody80,378,91,8%-9,3%-2,7%336,1-3,1%
EBITDA41,243,8-5,9%-21,8%-26,3%193,3-4,3%
EBIT31,734,5-7,9%-29,2%-32,5%156,3-8,2%
zysk netto j.d.11,229,5-62,0%-69,8%-72,8%119,4-35,0%
marża EBITDA51,3%55,5%-4,16-8,25-16,4657,51%-0,74
marża EBIT39,5%43,7%-4,16-11,10-17,4346,50%-2,59
marża netto14,0%37,4%-23,42-28,02-35,8835,51%-17,45

pr/

Zobacz także: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości