GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 kwi 2020, 18:48

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A.

Uchwała Nr 277/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz K spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz

§ 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 14 kwietnia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu

14 kwietnia 2020 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSMLNG00010":

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,

b) 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji serii K;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych

pod nazwą skróconą "SUMMALING" i oznaczeniem "SUL".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości