Photon Energy z 26,6-proc. wzrostem przychodów w I kwartale 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 maj 2020, 08:53

Photon Energy z 26,6-proc. wzrostem przychodów w I kwartale 2020 r.

Dzięki ponadprzeciętnemu wzrostowi w obszarze wytwarzanie energii oraz konsekwentnemu rozwojowi usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa urządzeń, a finalnie ich montaż) w Australii oraz O&M (zarządzanie i serwis aktywów fotowoltaicznych) w Europie, w I kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 5,316 mln EUR skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26,6 proc. W efekcie, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej, wartość EBITDA zwiększyła rok do roku o 28,9 proc., do 1,391 mln EUR. 

Łączna, globalna moc elektrowni fotowoltaicznych znajdujących się w portfelu spółki przekroczyła 60 MWp. 

Firma nawiązała strategiczne partnerstwo z RayGen Resources w celu rozwijania przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnej.

- Z powodzeniem realizowaliśmy przyjętą strategię biznesową w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Wierzymy, że silny rdzeń, jakim są zdywersyfikowane, powtarzalne przychody, zmniejszy potencjalny, negatywny wpływ pandemii COVID-19 na działalność operacyjną Photon Energy i będzie podstawą do skutecznego działania w trudnych czasach - mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy

Pomimo wybuchu pandemii COVID-19 w I kwartale 2020 r., mającej wpływ na wyniki finansowe spółek z wielu branż, Photon Energy nieprzerwanie obsługiwał swoich klientów, osiągając jednocześnie postawione cele w kluczowych segmentach biznesowych.

W analizowanym okresie firma uruchomiła osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,4 MWp w miejscowości Tata, na Węgrzech. Powiększyła ponadto bazę klientów O&M o nowe kontrakty o łącznej mocy 33,1 MWp oraz - jako niezależny producent energii - odnotowała wzrost mocy w ramach portfela elektrowni własnych o 70,9 proc. rok do roku, do 11 GWh.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 26,6 proc. rok do roku, do 5,316 mln EUR, głównie za sprawą ponadprzeciętnej produkcji energii elektrycznej, dzięki uruchomieniu nowych elektrowni na Węgrzech oraz mocy wygenerowanej w farmach fotowoltaicznych zlokalizowanych w Czechach i na Słowacji. Przyczynił się do tego także wzrost obrotów z działalności EPC w Australii oraz usług O&M w Europie. W rezultacie wartość EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie skonsolidowanym zwiększyła się o 28,9 proc. rok do roku, do 1,391 mln EUR.

W analizowanym okresie EBIT (zysk operacyjny) wzrósł rok do roku o 21,3 proc., do 0,113 mln EUR. Ze względu na zwiększone koszty odsetkowe związane z refinansowaniem węgierskiego portfela PV, plasowaniem obligacji denominowanych w EUR oraz niezrealizowaną ujemną aktualizacją wyceny instrumentów pochodnych, I kwartał 2020 r. spółka zakończyła stratą netto w wysokości 1,710 mln EUR (w analogicznym okresie poprzedniego roku strata netto wyniosła 1,278 mln EUR).

W wyniku przyłączenia do sieci nowych elektrowni w miejscowości Tata spółka dokonała aktualizacji wyceny aktywów w wysokości 2,086 mln EUR. Z kolei zmienność kursów korony czeskiej i forinta węgierskiego spowodowana pandemią COVID-19 wygenerowała ujemną niezrealizowaną różnicę walutową w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości -4,709 mln EUR. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wartości całkowitego dochodu, który na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł -4,325 mln EUR (w analizowanym okresie poprzedniego roku było to 1,174 mln EUR). Po wyłączeniu powyższego zdarzenia o charakterze jednorazowym całkowity dochód wyniósłby 0,348 mln EUR. Skorygowany wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pozostaje na bezpiecznym poziomie, wynoszącym 30,1 proc.

Na początku kwietnia tego roku Photon Energy nawiązał strategiczne partnerstwo z RayGen Resources w celu rozwijania globalnych przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnej. W ramach wspólnych projektów planowane jest wykorzystanie unikalnej wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii. Photon Energy będzie działać jako deweloper projektów i wykonawca w modelu EPC oraz - w określonych przypadkach - jako inwestor kapitałowy.

W ramach partnerstwa spółka stała się także mniejszościowym udziałowcem RayGen Resources.

Na początku maja spółka uruchomiła na Węgrzech kolejne pięć elektrowni o łącznej mocy 3,5 MWp, co zwiększyło globalną moc portfela elektrowni własnych do 60,6 MWp.

O Photon Energy:

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 17,7 MWp na Węgrzech, gdzie docelowa moc ma wynieść 75 MWp do 2021 r. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świecie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii.

Źródło: Spółka, #PEN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości